Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jekaterina Stakle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_181LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jekaterina Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par fotogrāfijas pielietojumu dizainā un dizaina lomu fotogrāfijas medija pielietojumā reklāmā, mākslā, medijos. Radīt studentos izpratni un saistošas zināšanas par fotogrāfijas un dizaina mijiedarbību, saistītiem sociāliem, tehnoloģiskiem, ekonomiskiem utt. aspektiem, konstruējot vēstījumus internetā, digitālajos un drukātajos medijos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dizains un fotogrāfija. Ievads.Lekcijas1.00auditorija
2Dizains un fotogrāfija. Vēsture/evolūcija/saikne.Lekcijas4.00auditorija
3Fotogrāfija un reklāma.Lekcijas1.00auditorija
4Iepriekš sagatavoto dizaina/foto projektu prezentācija un apspriešana, analīze un personīga projekta plānošana (individuālais un grupu darbs).Nodarbības3.00auditorija
5Fotogrāfija un ilustrācija (web, žurnāli, avīzes), grāmatu dizains. Dizaina elementi foto projektos, to prezentācija.Lekcijas1.00auditorija
6Fotogrāfija dizaina menedžmentā. Trīs dizaina metodes darbā ar fotogrāfiju.Lekcijas1.00auditorija
7Personīgā projekta “maketa” veidošana un precizēšana (individuālais un grupu darbs).Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dizains un fotogrāfija. Ievads.Lekcijas1.00auditorija
2Dizains un fotogrāfija. Vēsture/evolūcija/saikne.Lekcijas1.00auditorija
3Fotogrāfija un reklāma.Lekcijas1.00auditorija
4Iepriekš sagatavoto dizaina/foto projektu prezentācija un apspriešana, analīze un personīga projekta plānošana (individuālais un grupu darbs).Nodarbības2.00auditorija
5Fotogrāfija un ilustrācija (web, žurnāli, avīzes), grāmatu dizains. Dizaina elementi foto projektos, to prezentācija.Lekcijas1.00auditorija
6Fotogrāfija dizaina menedžmentā. Trīs dizaina metodes darbā ar fotogrāfiju.Lekcijas1.00auditorija
7Personīgā projekta “maketa” veidošana un precizēšana (individuālais un grupu darbs).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas aprobēt, veidojot dažādus īslaicīgus projektus darbnīcu/semināru laikā studentu grupās, un kā noslēguma darbs patstāvīgi profesionāli jāīsteno savs dizaina-foto projekts, apliecinot savu izpratni par laikmetīgajām tendencēm dizaina nozarē.
Vērtēšanas kritēriji:
• Līdzdalība lekcijās. • Līdzdalība un aktivitātes semināros. • Radošais projekts – dizaina-foto projekts, tā atbilstība kursa saturam, izpildes nosacījumiem un kvalitātes kritērijiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Atpazīt, pārzināt, salīdzināt dažādus dizaina veidus, dizaina un fotogrāfijas saikni laika griezumā. Definēt, diskutēt, analizēt par dizaina uzdevumiem fotoprojektu veidošanas, prezentācijas procesā, kā arī par fotogrāfijas nozīmi dizaina menedžmentā, reklāmā, grafiskajā dizainā, ilustrācijā. Pārzināt, pamatot fotogrāfijas un dizaina pielietošanu konstruējot vēstījumus internetā, digitālajos un drukātajos medijos, personīgajos projektos. Atpazīt, izskaidrot, salīdzināt dizaina paņēmienus fotoprojektu attēlošanā. Pārzināt, salīdzināt, pielietot, pamatot dizaina metodes, izmantojot fotogrāfiju un veidojot projektus un vēstījumus drukātajos un digitālajos medijos.
Prasmes:Patstāvīgi iecerēt, plānot un realizēt dizaina-fotogrāfijas projektu realizāciju. Savākt, atlasīt, izprast un pasniegt informāciju par dizainu un fotogrāfijas mijedarbību, esošām dizaina metodēm fotogrāfijas izmantošanā dizainā. Izveidot vēstījumus/patstāvīgus projektus izmatojot fotogrāfiju un dizaina paņēmienus atbilstoši darba tirgus prasībām, vajadzībām un kvalitātei. Veidot jaunus paņēmienus dizaina un fotogrāfijas izmantošanā attīstot projektus un vēstījumus drukātajos un digitālajos medijos.
Kompetences:Izvērtēt dizaina analogus, piemērojot informāciju foto-dizaina darbu veidošanai. Atbildība par savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību, kā arī pret tās eventuālajiem efektiem. Kritiska attieksme pret dizainā izmantoto metožu saturu un formu. Paškritiska attieksme pret dizaina projektos ietvertās informācijas vērtību un atbilstību lietotāju vajadzībām. Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju un metožu pielietošana projektu veidošanas procesā. Spēja autonomi un atbildīgi producēt dizaina un fotogrāfijas projektus (fotogrāmatas, mājas lapas).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1David. B.Berman, Do good design. How Designers Can Change the World, New Riders, Berkley, California, 2009
2Volijs Olinss, Par zīmolu, Neputns, 2003
3Paul Harris & Gavin Ambrose, The Fundamentals of Graphic Design, AVA Publishing, United Kingdom, 2009
4Timothy Samara, Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop, Rockport Publishers, New York, 2005
5 Victor Burgin, The Camera: Essence and Apparatus, MACK, 2018
6Paul McNeil, The Visual History of Type,Laurence King Publishing, 2017
7Henrik Kubel & Scott Williams, Type: New Perspectives in Typography, Laurence King Publishing, 2015
8Caroline Roberts, Graphic Design Visionaries, Laurence King Publishing, 2015
Papildus literatūra
1Jon Krasner (2008), Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics, 2nd Edition, Focal Press,
2Steven Heller (2004), Design Literacy: Understanding Graphic Design, Allworth Press, New York
3Bryony Gomez-Palacio & Armin Vit (2011), Graphic Design, Referenced: A Visual Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design, Rockport Publishers, New York
4Michael Beirut, William Drenttel, Steven Heller (2007), Looking Closer 5: Critical Writings on Graphic Design (Bk. 5), Allworth Press, United Kingdom
5Robin Landa (2010), Graphic Design Solutions, Wadsworth Publishing, United Kingdom practical skills in and knowledge of photographic processes and equipment and the safe handling of people and equipment in photographic environments such as studios and location settings;
Citi informācijas avoti
1-