Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Toms Zariņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_177LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Toms Zariņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt daudzpusīgu ieskatu fotogrāfijas ideju un izpratnes vēsturē, rosināt studentus domāt par fotogrāfijas lomu mākslā, sabiedrībā un dažādās zināšanu jomās. Kursa nosaukums “Fotogrāfijas ideju vēsture” norāda uz pievēršanos tam, kā fotogrāfija izprasta dažādos laikos un kultūrkontekstos, kādas idejas un priekšstatus savos darbos realizējuši fotomākslinieki un kā, savukārt, attiecīga fotogrāfijas tehnoloģija ir raistījusi idejas un priekšstatus ne vien mākslā, bet arī filozofijā un dažādās zinātņu nozarēs. “Fotogrāfijas ideju vēsturē I” tiks skatīts laika posms no medija izgudrošanas līdz modernisma dažādām izpausmēm fotogrāfijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa saturā.Lekcijas1.00auditorija
2Fotogrāfijas izgudrošana. Revolucionārs jaunums vai likumsakarīgs solis rietumu attēlošanas vēsturē?Lekcijas1.00auditorija
3Pirmie fotogrāfijas izpratnes centieni (L. Ž. M. Dagērs, V. H. F. Talbots, F. Arago, Dž. Heršels u.c.).Lekcijas1.00auditorija
4Citu mediju – glezniecības un literatūras – loma fotogrāfijas skaidrošanā.Lekcijas1.00auditorija
5Fotogrāfijas kā mākslas izpratne un veidols 19. gs. (A. Atkinsa, D. O. Hill, R. Adamson, Nadar, J. M. Cameron, Ch. Baudelaire u.c.).Lekcijas2.00auditorija
6Piktoriālisms kā pirmais starptautiskais un vienotais fotomākslas virziens.Lekcijas2.00auditorija
7Tīri fotogrāfiska māksla: “F 64” grupa vai Kalifornijas modernisms un tā turpmākā recepcija (E. Vestons, I. Kaninghema, E. Adamss u.c.).Nodarbības1.00auditorija
8Fotogrāfija un modernisms II: fotogrāfija sirreālismā (M. Dišāns, M. Ernsts, M. Rejs, Brasajs, A. Kertešs, K. Kaūna u.c.).Nodarbības1.00auditorija
9Fotogrāfijas sirreālisma izmantojums 20. gadsimta autorfotogrāfijā.Nodarbības1.00auditorija
10Fotogrāfija un modernisms III: fotogrāfija dadaismā (M. Dišāns, R. Hausmans, H. Hoha u.c.) Fotogrāfija kā kolāžas elements 20. gadsimta mākslā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa saturā.Lekcijas1.00auditorija
2Fotogrāfijas izgudrošana. Revolucionārs jaunums vai likumsakarīgs solis rietumu attēlošanas vēsturē?Lekcijas1.00auditorija
3Pirmie fotogrāfijas izpratnes centieni (L. Ž. M. Dagērs, V. H. F. Talbots, F. Arago, Dž. Heršels u.c.).Lekcijas1.00auditorija
4Citu mediju – glezniecības un literatūras – loma fotogrāfijas skaidrošanā.Lekcijas1.00auditorija
5Fotogrāfijas kā mākslas izpratne un veidols 19. gs. (A. Atkinsa, D. O. Hill, R. Adamson, Nadar, J. M. Cameron, Ch. Baudelaire u.c.).Lekcijas0.50auditorija
6Piktoriālisms kā pirmais starptautiskais un vienotais fotomākslas virziens.Lekcijas0.50auditorija
7Tīri fotogrāfiska māksla: “F 64” grupa vai Kalifornijas modernisms un tā turpmākā recepcija (E. Vestons, I. Kaninghema, E. Adamss u.c.).Nodarbības0.50auditorija
8Fotogrāfija un modernisms II: fotogrāfija sirreālismā (M. Dišāns, M. Ernsts, M. Rejs, Brasajs, A. Kertešs, K. Kaūna u.c.).Nodarbības1.00auditorija
9Fotogrāfijas sirreālisma izmantojums 20. gadsimta autorfotogrāfijā.Nodarbības1.00auditorija
10Fotogrāfija un modernisms III: fotogrāfija dadaismā (M. Dišāns, R. Hausmans, H. Hoha u.c.) Fotogrāfija kā kolāžas elements 20. gadsimta mākslā.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros iegūtās zināšanas aprobēt, spēt kritiski analizēt ar attēla fenomenoloģiju saistītu literatūru un paust savu viedokli, uzrakstīt literatūras kopsavilkumus un gala eseju.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās. Līdzdalība un aktivitāte semināros. Referāts.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pārzināt svarīgākos autorfotogrāfus, viņu darbus un idejas. Pārzināt svarīgākos autorus (filozofus, kultūrteorētiķus u.tml.) un viņu idejas par fotogrāfiju plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā.
Prasmes:Lietpratīgi pētīt un analizēt fotogrāfijas ideju vēstures tekstus un izmantot savas izpratnes par fotogrāfiju veidošanā. Lietpratīgi iesaistīties diskusijās semināros, prast formulēt, paust un analizēt idejas. Prast atpazīt noteiktu fotogrāfu vai fotogrāfijas virzienu darbus. Kritiski izvērtēt populārās kultūras fotoattēlus.
Kompetences:Orientēties fotogrāfijas izpratnes vēstures svarīgākajos aspektos. Orientēties svarīgākajās autorfotogrāfijas personālijās un viņu darbos. Spēt kritiski izvērtēt dažāda rakstura fotogrāfijas (autorfotogrāfija, reklāmas foto u.c.).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Benjamins, V. (2005). Mākslasdarbs tā tehniskās reproducējamības laikmetā. No V.Benjamins. Iluminācijas. I. Ījabs (Tulk.). Rīga: LMC.
2Crary, J. (1992). Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century. MIT Press.
3Krauss, R. (1994). Notes on the Index: Part 1 // Krauss R. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. London: The MIT Press.
4Marien, W. M. (2002) Photography: A Cultural History. Laurence King Publishing.
5Talbot, H. F. (1844) The Pencil of Nature.
6Trachtenberg, A. (Ed.) (1980). Classic Essays on Photography. New Haven, Conn.: Leete’s Island Books
Papildus literatūra
1-
Citi informācijas avoti
1-