Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aleksandrs Timofejevs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_072LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām franču valodā.
Mērķis:
Apgūt franču valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads franču valodā. Alfabēts, lasīšanas likumi. Ikdienas teikumi.Nodarbības5.00auditorija
2Fonētika. Personas vietniekvārdi. Darbības vārds “etre”. Nolieguma forma. Sasveicināšanās un atvadīšanās.Nodarbības3.00auditorija
3Jautājumi. Artikuli. Lietvārdu dzimte. Daudzskaitlis. Īpašības vārds. Darbības vārds “avoir”. Bezpersonas konstrukcija “il y a”. Biežāk lietotie lietvārdi un īpašības vārdi.Nodarbības4.00auditorija
4Jautājuma teikuma struktūra. Jautājuma vārdi. Skaitļa vārdi (0–69). Valstis un tautības.Nodarbības4.00auditorija
5Darbības vārdu locīšana tagadnē. Tuvākā nākotne. Prievārdi “a, de, dans, avec”. Piederības vietniekvārdi. Skaitļa vārdi (70–1000). Ģimene.Nodarbības5.00auditorija
6Darbības vārdu “faire, savoir, croire, ouvrir, venir, nettoyer” tagadnes formas. Uzsvērtie vietniekvārdi. Netiešā papildinātāja vietniekvārdi. Attieksmes vietniekvārdi “qui, que”. Mājoklis. Mēbeles. Prievārdi.Nodarbības5.00auditorija
7Kārtas skaitļa vārdi. Norādāmie vietniekvārdi. Darbības vārdi “prendre, repondre, lire, sortir, dire”. Otras grupas darbības vārdi. Pulkstenis. Nedēļas dienas. Gada mēneši. Mācības. Studentu dzīve.Nodarbības5.00auditorija
8Atgriezeniskie darbības vārdi. Vietniekvārds “on”. Tiešā papildinātāja vietniekvārdi. Pavēles izteiksme. Darbības vārdi “s'assoir, mettre”. Prievārds “jusque”. Ikdienas darbības. Pastāstīt par savu dienu.Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais, pāru un grupu darbs – stāstījumu un prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – nezināmo vārdu nozīmes noskaidrošana, īsu aprakstu/eseju veidošana par konkrētu tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 1. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie: • zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās; • zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos; • spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām; • spēs atpazīt biežāk sastopamās franču valodas konstrukcijas.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie: • spēs atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai; • saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c; • spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; • spēs uzrakstīt personīgu vēstuli; • spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Timofejevs A. Petrova K. Franču valodas kurss iesācējiem. 2016. Zvaigzne ABC
Papildus literatūra
1Vocabulaire en action (niveau debutant). CLE international, 2010. Paris.
2Grammaire en action (niveau debutant). CLE international, 2010. Paris.
3Fiļipova A. Kā uzrakstīt vēstuli franču valodā: privātā sarakste. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 24 lpp
4Lemoine C. Katru dienu 15 minūtes franču valoda : katru dienu mācieties franču valodu tikai 15 minūtes. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 160 P.
5Boulares M. Grammaire progressive du français: tests d’évaluation: niveau avancé. – Paris: CLE International, 2003. – 95 P.
6Lück-Hildebrandt S. Franču valoda : gramatika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 111 P.
7Jue I. Franču valoda pēdējā brīdī : valodas kurss nevaļīgiem cilvēkiem: [ar vārdnīcu]. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 156 P.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi: www.tv5.org; http://www.leconjugueur.com/
2https://www.bonjourdefrance.com/
3https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm