Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Māra Kuļša

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_073LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālā anatomija, normālā fizioloģija, kustību-balsta sistēmas biomehānika, patoloģiskā fizioloģija un fizioterapijas pamati un muskuloskeletālā patoloģija.
Mērķis:
Padziļināt studentu zināšanas cilvēka kustību-balsta sistēmas funkcionālajā anatomijā, padziļināt izpratni un spēju analizēt kustību-balsta sistēmas struktūru saskaņotu funkcionēšanu, noturot statisku stāvokli un veicot kustību gan normā, gan pie funkcionālām un strukturālām izmaiņām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Rumpja, augšējās un apakšējās ekstremitātes funkcionālā anatomija, konkrētu struktūru nozīme pozas noturēšanā un kustībā.Lekcijas4.00auditorija
2Rumpja funkcionālā anatomija.Nodarbības1.00auditorija
3Augšējās ekstremitātes funkcionālā anatomija.Nodarbības1.00auditorija
4Apakšējās ekstremitātes funkcionālā anatomija.Nodarbības1.00auditorija
5Studentu patstāvīgo darbu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• patstāvīgs darbs ar literatūru; • sagatavošanās semināru nodarbībām, atbilstoši tēmai; • patstāvīgā darba tēmas izvēle, sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva līdzdalība semināru nodarbībās, demonstrējot spēju analizēt; • patstāvīgā darba prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs dziļāku izpratni un spēju analizēt ķermeņa un tā segmentu uzbūvi, funkcijas un iespējamās novirzes no normas. Spēju raksturot konkrētu anatomisko struktūru savstarpējo saikni ar kustību saistīto funkciju nodrošināšanā. Spēju izskaidrot atsevišķu ķermeņa segmentu savstarpējo funkcionālo saistību un ietekmi, tās nozīmi pie funkcionālu un strukturālu izmaiņu veidošanās.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj detalizēti aprakstīt un analizēt ķermeņa statiskas pozas un kustības kopumā un atsevišķos segmentos konkrētās situācijās; spēj dziļāk izprast un analizēt atsevišķu ķermeņa segmentu savstarpējo saikni un tās nozīmi pie patoloģijas rašanās konkrētās situācijās.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs padziļinātu izpratni un spēju analizēt, diferencēt un interpretēt anatomisko struktūru lomu un nozīmi kustības nodrošināšanā gan veselam cilvēkam, gan pie šo struktūru izmaiņām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Kapandji; Physiology of the Joints, Volume I: Upper Limb; Elsevier; 2007
2A. Kapandji; Physiology of the Joints, Volume II, Lower Limb; Elsevier; 2011
3A. Kapandji; The Physiology of the Joints, Volume III; Elsevier; 2008
Papildus literatūra
12 P. K. Levangie, C. C. Norkin. „Joint Structure and Function a Comprehensive Analysis”,5th ed. F.A. Davis Company; 2011
2Nordin M.,Frankel V.H. Basic biomechanics of the musculoskeletal system, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012
3Cech, D. Functional movement development across the life span; 3rd ed.,Elsevier, 2012
4Martini. „Anatomy & Physiology”, Prentice Hall, 2001.
Citi informācijas avoti
1RSU pieejamās datu bāzes
2http://estudijas. rsu.lv