Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ieva Rugina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_076LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas psiholoģijā, psihiatrijā, pediatrijā, ergoterapijā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par ergoterapeita darbu ar klientiem/pacientiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Garīgās attīstības traucējumi pieaugušajiem - jēdziena skaidrojums, izpausmes.Nodarbības1.00auditorija
2Garīgās attīstības aiztures pakāpes, to raksturojums, nodarbes veikšanas grūtības.Nodarbības1.00auditorija
3Rehabilitācijas un aprūpes pamatprincipi. Grupu darba prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
4Pacienta/klienta ar garīgās attīstības traucējumiem novērtēšana. Nodarbes veikšanas grūtību identificēšana.Nodarbības1.00auditorija
5Ergoterapijas metodes darbā ar personām, kurām ir smagi garīgās attīstības traucējumi. „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Dienas aprūpes centra personām ar smagiem funkciju traucējumiem apmeklējums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Grupas darba prezentācija; klīniskā gadījuma analīze un prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību laikā – grupu darba prezentācija, piedalīšanās gadījumu analīzē. Nobeiguma pārbaudījums – rakstisks tests, ietverot gadījuma analīzi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā students spēj atpazīt un definēt garīgās attīstības aizturi, spēj nosaukt un raksturot garīgās attīstības aiztures pakāpes.
Prasmes:Students spēj identificēt un attiecīgi izskaidrot ergoterapeita taktiku darbā ar mērķgrupu, spēj lietot Gunnar Kylen "Sapratnes "teoriju, kā arī spēj izmantot iegūtās zināšanas ergoterapeita praksē.
Kompetences:Spēj noformulēt un analizēt personu ar garīgās attīstības aizturi nodarbes veikšanas grūtības, spēj izstrādāt ergoterapeitiskās iejaukšanās plānu un loģiski noformulēt un izskaidrot plānotās metodes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Catana Brown, Virginia C. Staffel. Occupational Therapy in Mental Health. A Vision for Participation. F.A. Davis Company, 2011. Chapter 9. Intellectual Disabilities: 111 – 121.
2Jennifer Creek. Occupational therapy and Mental Health. Churchill Livingstone, third edition, 2002. Learning Disabilities: 415 – 431.
3Dzīvesprasmju apmācība personām ar garīgās attīstības traucējumiem : metodiskais līdzeklis / Līga Kļaviņa, Gita Pavloviča. [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", ©2016
4Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā : monogrāfija / Ilga Prudņikova ; Rēzekne, 2012
Papildus literatūra
1„Dzīves apstākļu normalizēšana personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem”. K.Grunevalda red., Velku fonds, 2003.
2Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem Cilvēktiesības, Valsts ziņojums, Latvija, 2004. (elektroniskā versija).
Citi informācijas avoti
1K.Goransone. Kā attīstās sapratne par realitāti? Rasa ABC, 2001