Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Māris Taube

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_004LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māris Taube
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
• Anatomijā (centrālās nervu sistēmas struktūra, funkcijas, sinapšu uzbūve); • Psiholoģijā, attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra); • Medicīnas ētikā (ētisko jautājumu specifika psihiatrijā); • Epidemioloģijā (psihisko un uzvedības traucējumu incidence, prevalence, pētniecības veidi); • Sabiedrības veselībā (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas); • Slimnieku klīniskās aprūpes pamatos (deontoloģija, jatrogēnija, intervija ar pacientu, izmeklēšanas metodes); • Farmakoloģijā (antidepresanti, garastāvokļa stabilizatori, trankvilizatori, antipsihotiskie līdzekļi); • Psihoterapiju pamatprincipos (palīdzība krīzes situācijās, atbalsta, kognitīvi biheiviorālās, psihodinamiskās, grupu un ģimenes terapijās); • Rehabilitācijā; • Psihiatrijā un narkoloģijā.
Mērķis:
Veidot izpratni par sociālo psihiatriju un tām iespējām, ko var sniegt psihisku traucējumu un slimību gadījumos. Dot zināšanas par to, kā sociālā vide ietekmē psihisko veselību, tās saistību ar psihisko traucējumu izplatību, rašanos, klīniskām izpausmēm un dinamiku, kā arī ar sociālo faktoru ietekmi terapijā, rehabilitācijā un profilaksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiatriskās palīdzības organizācija.Lekcijas1.00auditorija
2Sabiedrības sociālais stāvoklis un psihiskā veselība.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālie faktori un šizofrēnija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Sociālpsihiatriskie faktori vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Sociālā psihiatrija bērnu un pusaudžu aprūpes līmenī.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Praktiskais sociālpsihiatriskais darbs. Sociālā psihiatrija, likumi, tiesības un ētika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Sociālie faktori un narkoloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiatriskās palīdzības organizācija.Lekcijas1.00auditorija
2Sabiedrības sociālais stāvoklis un psihiskā veselība.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālie faktori un šizofrēnija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Sociālpsihiatriskie faktori vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Sociālā psihiatrija bērnu un pusaudžu aprūpes līmenī.Nodarbības1.00auditorija
6Praktiskais sociālpsihiatriskais darbs. Sociālā psihiatrija, likumi, tiesības un ētika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Sociālie faktori un narkoloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgi apgūst teorētisko daļu izmantojot RSU e-studiju materiālus, lekcijas un ieteikto literatūru. Nodarbību gaitā tiek pārbaudīti un apspriesti grupā patstāvīgo darbu rezultāti. Studējošie praktisko darbu gaitā novērtē sociālās problēmas pacientiem, ko analizē grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Daudzvariantu atbilžu uzdevumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēt izskaidrot psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tā ētiskos un juridiskos principus, sociālā darba lomu psihiatrijā. Veidot izpratni par sociālo psihiatriju un tām iespējām, ko var sniegt psihisku traucējumu un slimību gadījumos. Aprakstīt, kā sociālā vide ietekmē psihisko veselību, tās saistību ar psihisko traucējumu izplatību, rašanos, klīniskām izpausmēm un dinamiku, kā arī ar sociālo faktoru ietekmi terapijā, rehabilitācijā un profilaksē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs identificēt klienta sociālās problēmas, pratīs atbalstīt, uzlabot un veicināt klienta un viņa ģimenes locekļu sociālo funkcionēšanu; pratīs sniegt klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; pratīs plānot un veikt sociālo darbu ar kopienu; pratīs izvērtēt un identificēt vides atbilstību klienta vajadzībām un sekmēt personas mijiedarbību ar sociālo vidi, pilnveidojot starppersonu atbalsta sistēmas.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un kompetences, studējošie spēs identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās un psihiskās problēmas, spēs vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. Spēs plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar psihiski slimo indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. Spēs rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju, aprūpējot klientu ar psihiska rakstura traucējumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Caune M., Rancāns E., Andreziņa R. Sociālpsihiatrija. 2009. http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd…
2Corcoran J, Walsh J. Clinical Assessment and Diagnosis in Social Work Practice. Oxford University Press, USA, 2006.
3Gill K. J., Barrett N.M., Roberts M.M. Psychiatric Rehabilitation. American press, 2006. http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=134&docID…
4Harrison, Paul Geddes, John Sharpe, Michael Lecture Notes : Lecture Notes : Psychiatry (10th Edition). Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA, 2011 http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1051…
5http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=442&docID…
6Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry, third edition, Oxford University Press, Oxford, 2013.
7International Classification of Functioning, Disability and Health : Children and Youth Version ICF-CY. World Health Organization Staff
8http://site.ebrary.com/lib/rsub/detail.action?docID=1022708…
Papildus literatūra
1Davies, Craig T. ABC of Mental Health (2nd Edition). BMJ Books Hoboken, NJ, USA, 2009
2http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1031…
3http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=74&docID=…
4Katona, Cooper C., Robertson C. Psychiatry at a Glance (5th Edition). Publisher: Wiley. Somerset, NJ, USA. Date Published: 06/2012. P.: 129 http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1057…
5Lightburn, Sessions A., at.al. Handbook of Community-Based Clinical Practice. Oxford University Press, 2005. http://site.ebrary.com/lib/rsub/reader.action?ppg=203&docID…
6Lloyd, Ch., Gournay K., Deane F. P. Clinical Management in Mental Health Services. Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell, 2009. p i. http://site.ebrary.com/lib/rsub/Doc?id=10345881&ppg=1
7Tew, Foster J., at.al. Social Perspectives in Mental Health: Developing Social Models to Understand and Work with Mental Distress. Jessica Kingsley Publishers,2005.
8The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health Organization, Geneva, 1992. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1022…
Citi informācijas avoti
1E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča, I. Ķiece, I. Zārde, Ņ. Bezborodovs. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2014.g., 43 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
2E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča, G. Ancāne, I. Ķiece, Ņ. Bezborodovs. Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2015.g., 52 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
3Rancāns E., Tērauds E., Zaļkalns J., Riževa I., Tirāns E., Taube M. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Rīga, 2012.g. 32 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
4Latvijas Universitāte (2009) Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte, http://talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%…
5Osis R (2006) Narkoloģija vispārējās prakses ārstiem, TRIO-J, Rīga.