Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Tomsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_077LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Attīstības psiholoģija, iekšķīgās slimības, neiroloģija, psihiatrija, vispārējā rehabilitācija.
Mērķis:
Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par gerontoloģiju un geriatriju kā zinātnes nozarēm, par cilvēka novecošanas procesu un ar to saistītajām raksturīgajām funkcionēšanas problēmām senioriem un faktoriem, kas tās ietekmē. Studentiem vajadzētu apgūt iemaņas kritiski spriest par rehabilitācijas pakalpojumiem senioriem un aprūpes procesa dažādiem aspektiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Gerontoloģija un geriatrija: vēsture un nozares aktualitātes. Mācību uzdevumi (1, 2).Lekcijas2.00auditorija
2Novecošanas teorijas – bioloģiskās, sociālās.Lekcijas2.00auditorija
3Senioru dzīves kvalitāte un to ietekmējošie faktori. Seminārs par mācību uzdevumiem (1, 2).Nodarbības1.00auditorija
4Vides nozīme funkcionēšanas spēju veicināšanā senioriem.Nodarbības1.00auditorija
5Aktīvas vecumdienas un veselības veicināšana senioriem. Rehabilitācijas un aprūpes pamatprincipi geriatrijā.Nodarbības1.00auditorija
6Rehabilitācija senioriem ar somatiskām saslimšanām un sensoriem traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
7Rehabilitācija senioriem ar osteoartrītu un Parkinsona slimību.Nodarbības1.00auditorija
8Kognitīvie un psihiskās veselības traucējumi senioriem, to rehabiltācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
9Aktualitātes audiologopēda darbā ar senioriem (seminārs par patstāvīgi lasīto zinātniski pētniecisko literatūru).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi apkopo informāciju un sagatavo prezentāciju par senioru situāciju Latvijā, risina klīnisko situāciju uzdevumus, apkopo literatūras datus un sagatavo prezentāciju par aktualitātēm gerontoloģijā/ geriatrijā, akcentējot audiologopēda profesijas specifiku.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā individuāli un grupās veiktie mācību uzdevumi atbilstoši kursa tēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs nosaukt un izskaidrot pazīstamākās novecošanas teorijas, aprakstīt ar novecošanu saistītas funkcionēšanas problēmas senioriem Latvijā un pasaulē, izskaidrot funkcionēšanas spēju izvērtējumu senioriem, nosaukt un raksturot rehabilitācijas un aprūpes pamatprincipus strādājot ar senioriem ar dažādām saslimšanām.
Prasmes:Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju par senioru funkcionālajām spējām un faktoriem, kas tās ietekmē.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas, studējošais spēs interpretēt funkcionēšanas problēmas senioriem un faktorus, kas tās ietekmē, analizēt rehabilitācijas procesu gados veciem pacientiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Slokenberga A., Zepa D. Vecums. Izaicinājums. Liktenis. Dāvana. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013.
Papildus literatūra
1Gavande A. Būt mirstīgam, Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2015.
2Liepiņa S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti, Rīga, Raka, 1998.
3Andrējevs N., Andrējeva T. Praktiska geriatrija, Rīga, 2006.
4Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Rīga, TZMO Latvija SIA, 2018
Citi informācijas avoti
1http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
2http://www.helpage.org/resources/ageing-data/
3http://www.nia.nih.gov/
4elektroniskās datu bāzes