Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jolanta Dinsberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_053LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, lietu tiesības.
Mērķis:
Nodrošināt studējošiem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču iegūšanu ģimenes tiesību jomā. Veicināt izpratni par ģimenes tiesību institūtu Latvijā un Latvijas Republikas Civillikuma Ģimenes tiesību daļas un citu ar to saistīto normatīvo aktu apguvi, kā arī iepazīstināt ar tiesu praksi ģimenes tiesību jomā un tās praktisko piemērošanu ģimenes tiesisko jautājumu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Laulība. 1.1. Saderināšanās jēdziens un nozīme. 1.2. Laulības jēdziens, noslēgšana un izbeigšanās. 1.3. Laulības neesamība, tās tiesiskās sekas. 1.4. Laulības šķiršanas procesuālā kārtība un laulības šķiršanas tiesiskās sekas.Lekcijas1.00auditorija
22. Laulāto mantiskās un personiskās nemantiskās attiecības. 2.1. Laulāto personiskās tiesības un pienākumi, to jēdziens un saturs. 2.2. Laulāto mantiskās attiecības, to jēdziens. 2.3. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības. 2.4. Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības. 2.5. Laulāto mantas šķirtība. 2.6. Laulāto mantas kopība.Lekcijas1.00auditorija
32. Laulāto mantiskās un personiskās nemantiskās attiecības (TURPINĀJUMS). 2.1. Laulāto personiskās tiesības un pienākumi, to jēdziens un saturs. 2.2. Laulāto mantiskās attiecības, to jēdziens. 2.3. Laulāto likumiskās mantiskās attiecības. 2.4. Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības. 2.5. Laulāto mantas šķirtība. 2.6. Laulāto mantas kopība.Lekcijas1.00auditorija
4Patstāvīgais uzdevums studentiem (Laulības līguma izstrādāšana, analīze; veidlapu aizpildīšana laulāto mantisko attiecību reģistrācijai, grozīšanai, izbeigšanai; prasības pieteikuma/pieteikuma laulības šķiršanai sastādīšana un analīze vai cits).Nodarbības2.00auditorija
53. Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību tiesiskie aspekti. 3.1. Bērna izcelšanās noteikšana. 3.2. Paternitātes atzīšanas noteikumi. 3.3. Paternitātes atzīšana tiesas ceļā – procesuālā kārtība. 3.4. Bērnu tiesību aizsardzības iestādes un to loma bērnu tiesību aizsardzībā.Lekcijas1.00auditorija
64. Adopcija un aizgādība. 4.1. Adopcija un tās tiesiskās sekas. 4.2. Adopcijas procesuālā kārtība. 4.3. Aizgādība. 4.4. Saskarsmes tiesības. 4.5. Aizgādības tiesību izbeigšanās un aprobežošana.Lekcijas2.00auditorija
7Patstāvīgais uzdevums studentiem (tiesu prakses analīze un/vai prezentācija; kāzusu risināšana vai cits).Nodarbības1.00auditorija
85. Aizbildnība. 5.1. Aizbildnības būtība. 5.2. Aizbildnības nodibināšana pār nepilngadīgajām personām. 5.3. Personas, kuras var iecelt par aizbildņiem. 5.4. Aizbildņa pienākumi pret aizbilstamo personu. 5.5. Nepilngadīgo personu mantas pārvaldība. 5.6. Aizbildņa atbildība. 5.7. Aizbildnības izbeigšanās. 5.8. Bāriņtiesas loma aizbildnības un aizgādnības problēmu risināšanā.Lekcijas1.00auditorija
96. Aizgādnība. 6.1. Aizgādnības jēdziens. 6.2. Aizgādnība pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem. 6.3. Aizgādnība pār personu izlaidīgas un izšķērdīgas dzīves dēļ. 6.4. Aizgādnība pār promesošu un pazudušu personu mantu. 6.5. Aizgādnība pār mantojuma masu un konkursa masu.Lekcijas1.00auditorija
10Patstāvīgais uzdevums studentiem (testa/krustvārdu mīklas izstrādāšana vai cits; darbs ar terminiem (mācību spēle vai cits); atkārtojuma jautājumu apspriešana).Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
7Patstāvīgais uzdevums studentiem (tiesu prakses analīze un/vai prezentācija; kāzusu risināšana vai cits).Nodarbības1.00auditorija
96. Aizgādnība. 6.1. Aizgādnības jēdziens. 6.2. Aizgādnība pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem. 6.3. Aizgādnība pār personu izlaidīgas un izšķērdīgas dzīves dēļ. 6.4. Aizgādnība pār promesošu un pazudušu personu mantu. 6.5. Aizgādnība pār mantojuma masu un konkursa masu.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga ģimenes tiesību aktu, tiesu prakses un juridiskās literatūras lasīšana; referāta sagatavošana par izvēlēto tēmu ģimenes tiesību jomā. 1) terminu skaidrošana; 2) tiesu prakses analīze; 3) līgumu sastādīšana; 4) kāzusu risināšana; 5) noslēguma darba izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošo zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Kursa nobeigumā studējošais saņem atsevišķu vērtējumu par: 1) Eksāmena darbu, 2) Gala vērtējumu (veido eksāmena atzīme (tā ir noteicošā atzīme) un vērtējums, kas saņemts visa studiju kursa apguves laikā par dažādām studējošā aktivitātēm). Studējošā aktivitātes saistītas ar: • līdzdalību nodarbībās un atbilžu kvalitāti praktiskajās nodarbībās; • patstāvīgo praktisko darbu mutisku/rakstisku analīzi; • kontroldarbu vērtējumiem; • noslēdzošā praktiskā darba izpildes kvalitāti u.c.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti spēj parādīt pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par ģimenes tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros, ģimenes tiesību institūtiem; izkopj zinātniski-pētnieciskās iemaņas un spējas piemērot spēkā esošo ģimenes tiesību regulējumu praksē.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti spēj: • parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; • patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos; • pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos; • uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu; • virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi. Kursa apguves rezultātā studenti gūst prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – ģimenes tiesību pamatprincipus; laulāto, vecāku un bērnu, radinieku savstarpējās citviltiesiskās attiecības; bāriņtiesu un citu valsts iestāžu lomu, nozīmi un kompetenci ģimenes tiesisko jautājumu risināšanā utt. Patstāvīgi orientēties ģimenes tiesību sistēmā un analizēt faktiskos apstākļus ģimenes tiesību jomā, piemērojot tiem attiecīgās ģimenes tiesību normas.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti spēj: • izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, • parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, • patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot. Kursa apguves rezultātā studenti spēj rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem ģimenes tiesību jomā un argumentēti izklāstīt to mutiski vai rakstiski (prasības pieteikumā, paskaidrojumos utt.).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS. Ziņotājs, Nr.22/23. 10.06.1993.
2Civilstāvokļa aktu likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.52 (3210). 01.04.2005.
3Bāriņtiesu likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.107 (3475). 07.07.2006.
4Bērnu tiesību aizsardzības likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 199/200 (1260/1261). 08.07.1998.
5Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.101 (3049), 01.12.2016.
6Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība". Latvijas Vēstnesis, Nr. (2810). 21.03.2003.
Papildus literatūra
1Civilprocesa likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330 (1387/1391), 03.11.1998.
2Hodgkin, R., Newell, P. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. New York: UNICEF. 2002.
3Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga. Tiesu namu aģentūra. 2005.
4Kalniņš, E. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Tiesu namu aģentūra. 2010.
5Kudeikina, I. Laulības noslēgšanas institucionālās piekritības problēmas. RSU zinātniskā konference. 2015.
6Vēbers J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga. Mans Īpašums. 2000.
Citi informācijas avoti
1Kalnmeiere, D. Bērna iedzīvošanās jaunajā vidē un piekrišana bērna pārrobežu nolaupīšanai. Jurista Vārds, Nr. 6 (601). 09.02.2010., Nr. 7 (602). 16.02.2010.
2Putniņa, A., Dupate, K., Mileiko, I., Brant, M. PĒTĪJUMS PAR LAULĪBU NEREĢISTRĒŠANAS PROBLEMĀTIKU. GALA ZIŅOJUMS. 2015.
3Vilcāne, V. Kā izšķirties ar ārzemnieku tiesā. LV Portāls,10.03.2015.
4Krasnobokijs, J. Pilnvarotā pārstāvja tiesības piedalīties tiesas sēdēs laulības šķiršanas lietās. Latvijas Vēstnesis, Nr. NR. 12 (1018). 20.03.2018.
5Pēlmane, L. Vecāku varas institūta transformācija vecāku aizgādības tiesībās. Jurista Vārds, Nr.29 (624). 20.07.2010.
6Latvijas Republikas Augstākās tiesas senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi. Rīga. Tiesu namu aģentūra (visi sējumi )
7Žurnāls “Likums un Tiesības”;
8www.saeima.lv
9www.likumi.lv
10www.zemesgramata.lv
11www.tiesas.lv
12www.ur.lv
13www.lm.gov.lv
14www.lvportals.lv
15ANO Konvencija par bērna tiesībām. Latvijas Vēstnesis.. Nr. 237 (5297).28.11.2014.
16Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Latvijas Vēstnesis, Nr.151 (2538), 23.10.2001.
17Eiropas Savienības Pamattiesību harta
18Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu.