Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inga Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_224LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)14Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas28
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas48
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
"Ģimenes tiesības", "Civilprocess", "Cilvēktiesības", "Administratīvās tiesības", "Administratīvais process".
Mērķis:
Veidot izpratni un veicināt zināšanu apguvi par aktuālajiem bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jautājumiem. Kursa uzdevumi ir veidot prasmi identificēt bērnu un ģimenes tiesību problēmjautājumus. Studiju procesā iegūtās zināšanas piemērot ģimenes un bērnu tiesību aizsardzībā starptautiskā un nacionālā mērogā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads ģimenes un bērnu tiesību aizsardzībā – pamatjēdzieni un vēsturiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Bērnu tiesību aizsardzības tiesiskais pamats, ANO Konvencija par bērnu tiesībām.Lekcijas1.00auditorija
3ANO Konvencijas par bērnu tiesībām principu interpretācija un saturs tiesu praksē.Nodarbības1.00auditorija
4Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā. Bērnu un bērnu tiesību aizsardzības subjektu tiesības un pienākumi.Lekcijas2.00auditorija
5Bērnu tiesību aizsardzības likuma principu interpretācija un saturs tiesu praksē.Nodarbības2.00auditorija
6Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna ģimenē – vardarbības veidi, pazīmes, cēloņi, sekas un riska faktori.Lekcijas1.00auditorija
7Iestāžu kompetence un starpinstitucionālā sadarbība vardarbības pret bērnu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
8Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību nodrošināšanā vardarbības pret bērnu gadījumos.Nodarbības2.00auditorija
9Vardarbības radīto seku mazināšana. Pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem un ģimenes locekļiem.Lekcijas1.00auditorija
10Bērna šķiršana no ģimenes un ārpusģimenes aprūpe.Lekcijas1.00auditorija
11Problēmsituāciju risināšana bērna šķiršanas no ģimenes gadījumos.Nodarbības1.00auditorija
12Bērna tiesību nodrošināšana izglītības iestādē, ārpusģimenes iestādē; bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
13Bērnu likumpārkāpumi un to prevencija. Nepilngadīgā tiesiskais statuss un juridiskās atbildības īpatnības kriminālprocesā, administratīvajā procesā, civilprocesā.Lekcijas2.00auditorija
14Bērna tiesību nodrošināšana izglītības iestādē, ārpusģimenes iestādē – problēmsituāciju risināšana.Nodarbības2.00auditorija
15Sadarbības principi, strādājot ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un bērniem ar deviantu uzvedību.Lekcijas1.00auditorija
16Starpinstitucionālā sadarbība, strādājot ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.Nodarbības2.00auditorija
17Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.Lekcijas1.00auditorija
18Bērnu prettiesiskā aizvešana / aizturēšana.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads ģimenes un bērnu tiesību aizsardzībā – pamatjēdzieni un vēsturiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
3ANO Konvencijas par bērnu tiesībām principu interpretācija un saturs tiesu praksē.Nodarbības1.00auditorija
4Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā. Bērnu un bērnu tiesību aizsardzības subjektu tiesības un pienākumi.Lekcijas1.00auditorija
6Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna ģimenē – vardarbības veidi, pazīmes, cēloņi, sekas un riska faktori.Lekcijas1.00auditorija
7Iestāžu kompetence un starpinstitucionālā sadarbība vardarbības pret bērnu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
9Vardarbības radīto seku mazināšana. Pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem un ģimenes locekļiem.Lekcijas1.00auditorija
13Bērnu likumpārkāpumi un to prevencija. Nepilngadīgā tiesiskais statuss un juridiskās atbildības īpatnības kriminālprocesā, administratīvajā procesā, civilprocesā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga rakstu darba – esejas par izvēlēto tēmu ģimenes un bērnu tiesību aizsardzībā savlaicīga iesniegšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – 80%, dalība seminārā – 20%. Priekšnosacījumi sekmīgam kursa nobeigumam ir regulāra lekciju apmeklēšana (vismaz 90%), dalība semināra nodarbībā un sekmīgi nokārtots eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs formulēt bērnu tiesību jēdzienu, aprakstīt Latvijas bērnu tiesību aizsardzības sistēmu. Studenti spēs raksturot un analizēt galvenos bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipus Latvijā un pasaulē. Studentiem būs zināšanas, kā atpazīt vardarbības veidus pret bērniem un studenti būs informēti par institūciju sadarbību bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos. Studenti spēs atrast un atbilstoši piemērot ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības normas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem. Studenti būs sagatavoti patstāvīgi strādāt un pielietot ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības mehānismus, kā arī spējīgi aizstāvēt un veicināt minēto tiesību normu ievērošanu Latvijā un pasaulē.
Prasmes:Studiju rezultātā studenti mācēs identificēt un analizēt iespējamās bērnu un ģimenes tiesību problēmas, to cēloņus un novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo ģimenes un bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas.
Kompetences:Iegūtās zināšanas ļaus studentiem strādāt iestādēs, kas saistītas ar ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību; ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību izprast starpdisciplināri, identificēt problēmas un piedāvāt to risinājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Hodgina R., Ņūvels P., „Konvencijas par bērna tiesībām ieviešanas praksē rokasgrāmata”, UNICEF, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas oficiālais tulkojums, 2002.
2UNICEF, Implementation Handbook for the Convention of the Rights of the Child, third edition, 2007.
3Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam. Ministru kabineta 2011.gada 18. Februāra rīkojums Nr. 65.
4Labklājības ministra 2016.gada 14.janvāra rīkojums Nr.5 - Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2016.gadā.
5Latvijas Republikas konsolidētais (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2012.gada
6Alternatīvais ziņojums ANO par bērnu tiesību aizsardzības situāciju Latvijā un ANO Rekomendāciju izpildes gaitu valstī laikā no 2003. līdz 2014. Gadam, Latvijas biedrība “Glābiet bērnus”, 2015.
7ANO Bērnu tiesību komiteja. Noslēguma apsvērumi par Latvijas trešo līdz piekto periodisko ziņojumu, 2016.
8LR Tiesībsarga birojs. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu bērnu tiesību jomā analīze.
9LR Tiesībsarga birojs. Vardarbība jeb mobings Latvijas skolās, pētījums, 2009.
10Praktiskā rokasgrāmata Padomes Regulas (EK) Nr.2201/2003 piemērošanai.
Papildus literatūra
11924.gada Ženēvas Bērna tiesību deklarācija
21959.gada ANO Bērna tiesību deklarācija
31966.gada ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
41966.gada ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
51989.gada ANO Konvencija par bērna tiesībām
6Eiropas Savienības pamattiesību harta
71950.gada Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
81996.gada Eiropas Padomes Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu
92007.gada Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību (Lansarotes konvencija)
10Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu.
11Latvijai saistošie divpusējie (trīspusējie) līgumi tiesiskās sadarbības jomā.
12LR likumi
13MK Noteikumi
14Kudeikina, I. Institucionālā problemātika bērnu tiesību aizsardzībā. 2017.gada RSU Zinātniskā konference
Citi informācijas avoti
1ANO Bērnu tiesību komiteja
2Labklājības ministrija
3Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
4Tiesībsargs
5Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija
6Bērns kā cietušais.
7Centrs Dardedze