Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ivans Jānis Mihailovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_052LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, Starptautiskās tiesības, Politika un tiesības.
Mērķis:
Sniegt iespēju iepazīties ar globalizācijas procesu tapšanu, globalizācijas fenomena attīstību tiesību, politiskajā un arī kultūras dimensijā. Kursā tiek sniegta informācija par globalizācijas priekšvēsturi, tiek analizēti tās attīstību noteicošie faktori, globalizācijas izpausmes un sekas dažādās sabiedrības funkcionēšanas jomās, īpašu uzmanību pievēršot tiesību globalizācijas procesiem un valsts transformācijai. Studenti tiks iepazīstināti ar dažādām globalizācijas teorijām, analizējot ietekmīgāko teorētiķu oriģināldarbus, kas palīdzēs veidot kritiski – analītisku pieeju, ļaujot analizēt globalizācijas diskursu atziņas un mūsdienu pasaules procesus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Globalizācijas jēdziens, attīstība. Globalizācijas procesa konteksti un pretrunas.Lekcijas1.00auditorija
2Globalizācija: laiks, telpa un vieta.Lekcijas1.00auditorija
3Globalizācijas analīzes teorētiskās skolas. Antiglobālisma veidi, izpausmes.Nodarbības1.00auditorija
4Tiesību sistēmas transformācijas globalizācijas kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
5Cilvēktiesības kā globalizācijas aģents.Lekcijas1.00auditorija
6“Globālās” valsts un pārvaldes (pārvaldības) transformācijas.Lekcijas1.00auditorija
7Globalizācija un mūsdienu krīzes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Globālās pārvērtības Latvijā – patērētāju sabiedrība un tās regulējums. Globalizācija un starptautiskās tiesības.Nodarbības1.00auditorija
9Globalizācija un tiesības. Globālie riski.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Globalizācijas jēdziens, attīstība. Globalizācijas procesa konteksti un pretrunas.Lekcijas0.50auditorija
2Globalizācija: laiks, telpa un vieta.Lekcijas0.50auditorija
3Globalizācijas analīzes teorētiskās skolas. Antiglobālisma veidi, izpausmes.Nodarbības0.50auditorija
4Tiesību sistēmas transformācijas globalizācijas kontekstā.Lekcijas0.50auditorija
5Cilvēktiesības kā globalizācijas aģents.Lekcijas1.00auditorija
6“Globālās” valsts un pārvaldes (pārvaldības) transformācijas.Lekcijas1.00auditorija
7Globalizācija un mūsdienu krīzes.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
8Globālās pārvērtības Latvijā – patērētāju sabiedrība un tās regulējums. Globalizācija un starptautiskās tiesības.Nodarbības0.50auditorija
9Globalizācija un tiesības. Globālie riski.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts: 10 lpp. apjomā, datortekstā, 12 burtu izmērs, bildes, pielikumi un citi materiāli var uzlabot atzīmi. Referātu var veidot kā kopprojektu (maksimāli 3 cilvēki, tad minimālais apjoms ir 25 lpp.). Referātu ir iespējams aizstāt ar prezentāciju (pēdējā nodarbība) par izvēlēto un ar pasniedzēju saskaņoto tēmu (10 – 15 slaidi).
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši RSU Studiju reglamentam I. Dalība semināros – 20%; Referāts – 40%; Eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina globalizācijas procesā radītās pārmaiņas, īpaši tiesību jomā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izvērtē globalizācijas procesu rezultātā radītās situācijas izmaiņas, cēloņus un sekas, īpaši tiesību jomā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē aktualitātes tiesību zinātnē un praksē, integrējot globālo kontekstu savās studijās un pētniecībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Globāla dienaskārtība. – Rīga: Zinātne, 2007.
2Hanovs D. Šeit, visur un tagad... Globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi un dalībnieki. – Rīga: Drukatava, 2008.
3Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša. – Rīga: RSU, 2016.
4Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia. Edited by S. Kruk. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018.
5Husa J. Advanced Introduction to Law and Globalisation. - Edward Elgar Publishing Ltd, 2018.
6Globalisation and law // http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Globalisation-a…
Papildus literatūra
1Apvienoto Nāciju Organizācija. Globālas atbildes globāliem jautājumiem. – Rīga: Zinātne, 2007.
2Hanovs D. Patērētāju kopiena un tās robežas Latvijā – everyone is invited? // Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
3Hanovs D., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. – Rīga: [b.i.], 2006.
4Kēnigs M. Cilvēktiesības. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
5Stiglics Dž. Globalizācija un neapmierinātība ar to. –Rīga: BAT, 2010.
6Stīgers M. Globalizācija. Ļoti saistošs ievads. – [b. v.]: ¼ satori, 2008.
7Castells M. The Rise of the Network Society. – Blackwell: 1996.
8Castells M. Cities and Social theory. – Blackwell: 2002. (pieejams pie pasniedzēja)
9Giddens A. Konsequenzen der Moderne. – Suhrkamp: 1995. (pieejams pie pasniedzēja)
10Held H. Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance. – Polity, 2006.
11Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – Москва: 2004.
12Бергер П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. – Москва: 2004. (pieejams pie pasniedzēja)
13Марченко М. Государство и право в условиях глобализации. – Москва: Проспект, 2009. (pieejams pie pasniedzēja)
14Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. – Москва: 2004.
15Права человека и процессы глобализации современного мира. – Москва: Норма, 2005.
16Марченко М. Государство и право в условиях глобализации. – Москва: Проспект, 2009.
17Auby J. Globalisation, Law and the State. - 2017
18Право в условиях глобализации: Новые научные подходы и практики. – Москва: 2016
19Глобализация и экономико-правовые вызовы современного мира // http://scipro.ru/conf/monographglobalization.pdf
Citi informācijas avoti
1Publikācijas Juristā Vārds
2Studenti ir īpaši aicināti izmantot jaunākos izdevumus, tostarp zinātniskajās datu bāzēs un internetā.