Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Māris Cepurītis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_014LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politikaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māris Cepurītis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par starptautiskās sistēmas vēsturisko attīstību, un starptautisko attiecību pamatiem.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu diplomātijas kā ārpolitikas procesu sastāvdaļas teorijā un praktiskajā izpausmē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1IEVADS. ĀRPOLITIKAS UN DIPLOMĀTIJAS PAMATKONCEPTILekcijas1.00auditorija
2DIPLOMĀTIJAS ATTĪSTĪBA NO PIRMSĀKUMIEM LĪDZ MŪSDIENĀM.Lekcijas1.00auditorija
3ĀRPOLITISKIE UN DIPLOMĀTISKIE AKTORINodarbības1.00auditorija
4DIPLOMĀTISKĀS DARBĪBAS NORMATĪVAIS REGULĒJUMSLekcijas1.00auditorija
5DIPLOMĀTIJAS VEIDI: DIVPUSĒJĀ UN DAUDZPUSĒJĀ DIPLOMĀTIJALekcijas1.00auditorija
6DIPLOMĀTIJAS VEIDI: DIVPUSĒJĀ UN DAUDZPUSĒJĀ DIPLOMĀTIJA PRAKSĒNodarbības1.00auditorija
7DIPLOMĀTIJAS VEIDI: PUBLISKĀ DIPLOMĀTIJALekcijas1.00auditorija
8NETRADICIONĀLIE DIPLOMĀTIJAS AKTORI: STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN NEVALSTISKIE SPĒLĒTĀJILekcijas1.00auditorija
9DIPLOMĀTIJAS SATURS: DROŠĪBAS, EKONOMISKĀ UN KULTŪRAS DIPLOMĀTIJANodarbības1.00auditorija
10DIPLOMĀTISKĀS SARUNASLekcijas1.00auditorija
11DIPLOMĀTISKĀS SARUNASLekcijas1.00auditorija
12TENDENCES UN AKTORI 21. GADSIMTA DIPLOMĀTIJĀNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros studentiem būs jāapgūst obligātā literatūra (uz katru nodarbību līdz 100lpp teksta), jāuzraksta četri kopsavilkumi par norādīto tematiku, sekmīgi jānokārto pārbaudījumi par literatūru, jāuzraksta referāts, sekmīgi jānokārto kursa noslēguma pārbaudījums.
Vērtēšanas kritēriji:
o Līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināros 25%; o Esejas un testi par izlasīto literatūru 25%; o Referāts 25%; o Eksāmena atzīme 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Spēja padziļināti izprast valstu savstarpējo attiecību veidošanas pamatprincipus un diplomātiju kā vienu no valsts ārpolitikas instrumentiem. Iegūt nepieciešamās pamatzināšanas par atšķirīgiem valstu diplomātijas veidiem – divpusējo diplomātiju, daudzpusējo diplomātiju un publisko diplomātiju. Iegūt izpratni par dažādu aktoru lomu valstu ārpolitikas un diplomātijas veidošanā un īstenošanā.
Prasmes:Spēja identificēt valstu pieejas dažādos diplomātijas veidos – divpusējā, daudzpusējā un publiskajā diplomātijā. Spēja identificēt diplomātijā iesaistītos aktorus un to lomu dažādos diplomātijas veidos. Spēja izprast diplomātisko sarunu procesu un iesaistīto pušu intereses un sarunu pieejas.
Kompetences:Studiju kursa ietvaros studenti papildinās savu kompetenci par starptautiskajām attiecībām, valstu ārpolitiku un diplomātiju kā vienu no valsts ārpolitikas izpausmes veidiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sir. Ivor Roberts Ed. Satow’s Diplomatic Practice.
2Berige G.R., Keens-Sopper M., Otte T.G., Diplomatic Theory From Machiavelli to Kissinger. (Palgrave Macmillian – Houndmils, Basinggstoke, Hampshire, New York – 2001)
3Rana K.S., 21st Century Diplomacy. A Practicioner`s Guide. 2011
4Jönsson C. Diplomacy, Bargaining and Negotiation. 2010.
5Maiese M. What is Negotiation? 2003. http://www.beyondintractability.org/bi-essay/negotiation)
6Fisher R., Ury W. Getting to Yes: Negotiating an Agreement without Giving In. 2012.
7Fisher R., Shapiro D. Beyond Reason: Using Emotions as You Negotiate. 2005.
8Pauline Kerr, Geoffrey Wiseman ed., Diplomacy in a Globalizing World. Theories and Practices (Oxford University Press: New York, 2013)
9Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur ed. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, (Oxford University Press: Oxford, 2013
10Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, Paul Sharp, The Sage Handbook of Dplomacy, (Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage Publications, 2016)
Papildus literatūra
1The Future of Diplomacy Project. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/61/future_of_di…
2Joseph Nye introduces the idea of ‘Soft Power’ and Public Diplomacy, http://vimeo.com/8862222
3Kennon H. Nakamura, Susan B. Epstei, Diplomacy for the 21 St Century: Transformational Diplomacy, CRS Report For Congress, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34141.pdf
4Vīnes konvencija par diplomātiskajiem sakariem http://www.likumi.lv/doc.php?id=77114
5E Diplomat http://www.ediplomat.com/
6Madeleine Albright: On being a woman and a diplomat. http://www.youtube.com/watch?v=ioMpOr7Yx98
7Chatham House. http://www.chathamhouse.org/
8Council on Foreign Relations. http://www.cfr.org/
9Harvards Negotiations Project. http://www.pon.harvard.edu/category/research_projects/harva…
10The Future of Diplomacy Project. http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/61/future_of_di…
11DIPLO. http://www.diplomacy.edu/