Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jolanta Dinsberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_054LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jolanta Dinsberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture.
Mērķis:
Sniegt pamata zināšanas par civiltiesībām kā tiesību nozari, veidot izpratni par civiltiesību pamatjēdzieniem; iepazīstināt studentus ar civiltiesību avotiem, nozīmīgākajiem tiesību aktiem civiltiesību jomā; radīt priekšstatu par civiltiesību normu piemērošanu, iztulkošanu; radīt izpratni par civiltiesību subjektiem un objektiem, darījumu veidiem, pārstāvību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Civiltiesības kā tiesību nozare 1.1. civiltiesību jēdziens, 1.2. civiltiesību principi, 1.3. civiltiesību avoti, 1.4. civiltiesību metode, sistēma.Lekcijas1.00auditorija
22. Civiltiesību subjekts. Civiltiesību objekts 2.1. civiltiesību subjekti (fiziskas personas), 2.2. civiltiesību subjekti (juridiskas personas).Lekcijas1.00auditorija
33. Civiltiesību objekti. 3.1. lieta, 3.2. personu darbība, 3.3. personiskie nemantiskie labumi, 3.4. radošās darbības rezultāts.Lekcijas2.00auditorija
4Praktiskā nodarbība: 1. – 3. tēma. • teorētiskā daļa – iepriekšējās lekcijās apskatīto jautājumu analīze, • praktiskā daļa – praktiskais darbs.Nodarbības1.00auditorija
54. Civiltiesiskā attiecība. 4.1. civiltiesiskās attiecības struktūra, 4.2. civiltiesiskās attiecības klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
65. Civilo tiesību un pienākumu rašanās, grozīšanas un izbeigšanas pamats. 5.1. juridiska fakta jēdziens un veidi, 5.2. juridiskās darbības, 5.3. juridiskie notikumi, 5.4. darījuma jēdziens un tā klasifikācija, 5.5. civiltiesisko attiecību rašanās pēc likuma un tiesību analoģijas.Lekcijas2.00auditorija
76. Civilo tiesību realizēšana un pārstāvība. 6.1. civilo tiesību realizēšanas jēdziens un būtība, 6.2. pārstāvības jēdziens un nozīme civilo tiesību realizēšanā, 6.3. pārstāvības veidi, 6.4. pilnvara un pārpilnvarojums.Lekcijas1.00auditorija
8Praktiskā nodarbība: 4. – 6. tēma. • teorētiskā daļa – problēmsituāciju risināšanas iespējas, • praktiskā daļa – praktiskais darbs.Nodarbības2.00auditorija
9Praktiskā nodarbība: mācību spēle un/vai tiesas sprieduma analīze, atkārtojuma jautājumi vai cits praktiskais darbs.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Civiltiesības kā tiesību nozare 1.1. civiltiesību jēdziens, 1.2. civiltiesību principi, 1.3. civiltiesību avoti, 1.4. civiltiesību metode, sistēma.Lekcijas1.00auditorija
22. Civiltiesību subjekts. Civiltiesību objekts 2.1. civiltiesību subjekti (fiziskas personas), 2.2. civiltiesību subjekti (juridiskas personas).Lekcijas1.00auditorija
33. Civiltiesību objekti. 3.1. lieta, 3.2. personu darbība, 3.3. personiskie nemantiskie labumi, 3.4. radošās darbības rezultāts.Lekcijas1.00auditorija
4Praktiskā nodarbība: 1. – 3. tēma. • teorētiskā daļa – iepriekšējās lekcijās apskatīto jautājumu analīze, • praktiskā daļa – praktiskais darbs.Nodarbības1.00auditorija
65. Civilo tiesību un pienākumu rašanās, grozīšanas un izbeigšanas pamats. 5.1. juridiska fakta jēdziens un veidi, 5.2. juridiskās darbības, 5.3. juridiskie notikumi, 5.4. darījuma jēdziens un tā klasifikācija, 5.5. civiltiesisko attiecību rašanās pēc likuma un tiesību analoģijas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu civiltiesiskā darījuma jomā, kontroldarbs. 1) terminu skaidrošana; 2) tiesu prakses analīze; 3) kāzusu risināšana; 4) noslēguma darba izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošo zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Kursa nobeigumā studējošais saņem atsevišķu vērtējumu: 1) par eksāmena darbu, 2) gala vērtējumu (veido eksāmena atzīme (tā ir noteicošā atzīme) un vērtējums, kas saņemts visa studiju kursa apguves laikā par dažādām studējošā aktivitātēm). Studējošā aktivitātes saistītas ar: • līdzdalību nodarbībās un atbilžu kvalitāti praktiskajās nodarbībās; • patstāvīgo praktisko darbu mutisku/rakstisku analīzi; • kontroldarbu vērtējumiem; • noslēdzošā praktiskā darba izpildes kvalitāti u.c.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie parāda pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni par civiltiesību sistēmu un to vietu visā tiesību sistēmā, civiltiesību avotiem, objektiem, subjektiem, pārstāvību. Spēj parādīt civiltiesībās svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj: • Parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā. • Patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos. • Pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. • Uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu. • Virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi. • Identificēt civiltiesību objektus, subjektus, orientēties civiltiesību avotos, gribas izteikuma tulkojumā, darījuma dalībnieku identificēšanā, darījuma priekšmeta un formas atpazīšanā, darījuma sastāvdaļu konstrukcijās.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj: • Izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. • Parādīt, ka izprot profesionālo ētiku. • Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās metodes, uzņemoties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizēt juridisko informāciju un aktuālos problēmjautājumus, sniegt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai civiltiesību jomā. Spēj sastādīt civiltiesisku darījumu, spēj iztulkot civiltiesiskos darījumus, orientējas civiltiesību principos, izprot tiesiski noslēgta darījuma būtību un elementus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga, Zvaigzne, 2007.
2Čakste K. Civiltiesības. 1938., [b.i.]
3Alfejeva J.,Blūzma V.,Cakare l. u.c. Latvijas tiesību sistēma. Rīga, Biznesa augstskola Turība. 2017.
4Višņakova G, Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). Rīga: Mans Īpašums, 1998.
5Civillikums. "Valdības Vēstnesis", Nr. 41, 20.02.1937.
Papildus literatūra
1Danovski E. Līgumu iztulkošana. Jurista Vārds, 21.08.2007, nr. 34.
2Danovskis E. Kā pareizi atrisināt juridisku kāzusu.Jurista Vārds, 09.05.2006,
3Miķelsone G. Papildu drošība darījumos ar pilnvarotu personu – pilnvaras pārbaude. Jurista Vārds, Nr.49 (1055), 04.12.2018.
4Torgāns K. Tiesību principu, likumu un zinātnes atziņu loma civiltiesisku strīdu risināšanā. Jurista Vārds. Nr. 49 (105) 04.12.2018.
5Slicāne E. Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās. Jurista Vārds Nr. 6 (459) 06.02.2007.
6Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, 19.04.2005, Nr. 14(369), 26.04.2005, Nr. 15(370)
Citi informācijas avoti
1www.juristavards.lv
2www.at.gov.lv
3www.likumi.lv
4www.lvportals.lv