Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lāsma Reide

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_055LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lāsma Reide
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas līmeņa zināšanas sociālajās zinātnēs.
Mērķis:
Attīstīt studentiem izpratni par socioloģijas teorijām, sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, cilvēka socializācijas procesu un sociālās vides ietekmi, kā arī par psiholoģijas zinātni, tās saikni ar citām zinātnēm, cilvēka kognitīvo un emocionālo sfēru un personību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdzieni “psihe” un “psiholoģija”. Psiholoģija kā zinātne. Ieskats psiholoģijas vēsturē. Psiholoģijas skolas un virzieni. Psiholoģijas saikne ar citām zinātnēm. Psiholoģijas nozares. Psihiskās aprūpes speciālisti (psihologs, psihoterapeits, psihiatrs).Lekcijas1.00auditorija
2Intelekts. Intelekta teorijas. Cilvēka izziņas darbība (kognitīvā sfēra). Uztvere, tās būtība, veidi, ilūzijas. Uzmanība, tās veidi. Atmiņa, tās pamatprocesi, likumsakarības, veidi. Domāšana, tās veidi, īpatnības. Domāšanas operācijas.Lekcijas1.00auditorija
3Personība. Personības teorijas. Galvenie jēdzieni. Personības struktūra.Lekcijas1.00auditorija
4Socioloģija kā zinātne, socioloģijas teorijas. Sociālās psiholoģijas attīstības vēsture.Lekcijas1.00auditorija
5Personības sociālizācija, to ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
6Sociālās grupas un grupu procesi.Lekcijas1.00auditorija
7"Es" izpratne (V. Džeimsa koncepcija, mūsdienu sociālās psiholoģijas uzskati). Es koncepcija, identitāte, pašvērtējums, pretenziju līmenis.Nodarbības1.00auditorija
8Motivācija. Vajadzības.Nodarbības1.00auditorija
9Emocijas un jūtas. Afektīvo procesu bioloģiskais pamats. Emocionālie stāvokļi. Jūtas, to veidi.Nodarbības1.00auditorija
10Altruistiska un antisociāla rīcība.Nodarbības1.00auditorija
11Statuss, tā nozīme. Sociālās lomas, to veidi, lomu konflikti.Nodarbības1.00auditorija
12Attieksme un sociālā ietekme.Nodarbības1.00auditorija
13Seminārnodarbība – indivīda dzīves gājuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
14Seminārnodarbība – indivīda dzīves gājuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
15Seminārnodarbība – zinātniskā pētījuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
16Seminārnodarbība – zinātniskā pētījuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīga darba ietvaros veic viena indivīda dzīves gājuma analīzi, izvērtējot socializācijas procesu un veicot tā analīzi, kā arī to prezentē nodarbībā. Tiek sagatavota viena zinātniskā pētījuma analīze par sociālās psiholoģijas aktuālām tēmām saistībā ar veselības aprūpi un tā tiek prezentēta.
Vērtēšanas kritēriji:
Socializācijas procesu analīzes vērtējums un viena zinātniskā pētījuma analīzes vērtējums, kā arī patstāvīgais darbs nodarbībās, darbs grupās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūst zināšanas par socioloģijas teorijām, sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, cilvēka socializācijas procesu, kā arī par psiholoģijas zinātni, pētīšanas metodēm, vēsturi, cilvēka kognitīvo un emocionālo sfēru, personību.
Prasmes:Studējošie iegūst prasmes orientēties socioloģijas teorijās, sociālās psiholoģijas pamatjēdzienos un cilvēka socializācijas procesa dinamikā, kā arī vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzienos, cilvēka kognitīvās un emocionālās sfēras, personības pamatjēdzienos.
Kompetences:Analizē indivīda socializācijas un personības attīstības procesus, izprotot vispārīgās psiholoģijas, kognitīvo, emocionālo un personības procesu pamatjēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Emotion in the human face / edited by Paul Ekman, Los Altos, California : Malor Books, ©2013
2Howard S. Friedman, Miriam W. Schustack, Personality : classic theories and modern research, Boston : Pearson Allyn & Bacon, c2012.
3Randy Larsen, David Buss, Personality psychology : domains of knowledge about human nature, New York : McGraw-Hill, c2010
4Reņģe V., Sociālā psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2011.
5Auziņa R., Personības psiholoģija, Banku augstskola, 2008.
6Pļaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem, Raka, 2002.
7Reņģe V., Sociālā psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2002.
8Borns L., Russo N.F. Psiholoģija, Raka, 2001.
9Daniel Reisberg, Cognition : exploring the science of the mind, New York ;London : W.W. Norton & Company, c2001
10Reņģe V., Personības psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2000.
11Denys A. DeCatanzaro, Motivation and emotion : evolutionary, psychological, developmental, and social perspectives, Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall,1999
12Laķis P., Socioloģija: ievads socioloģijā, Zvaigzne ABC, 2005
Papildus literatūra
1John Seamon, Memory and movies : what films can teach us about memory, Cambridge, Massachusetts ;London, England : The MIT Press, ©2015
2Cognitive reserve : theory and applications / edited by Yaakov Stern, New York ;Hove : Psychology Press/Taylor & Francis Group, 2014
3Alastair Younger, Scott A. Adler, Ross Vasta, Child psychology : a Canadian perspective, [Etobicoke, Ont.] : John Wiley & Sons Canada, c2012.
4Cognitive developmental change : theories, models and measurement, edited by Andreas Demetriou and Athanassios Raftopoulos, Cambridge : Cambridge University Press, 2004
5Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē, Raka, 2003.
6Karpova A. Personības. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, 1998.
7Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku, Kamene,1996.
8Robert Sekuler, Randolph Blake, Perception, New York a.o. : McGraw-Hill, [c1990]