Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gunta Ancāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_030LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšstats par psihisko procesu divējādo, dabaszinātnisko un humanitāro dabu.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par cilvēka psihiskās funkcionēšanas likumsakarībām un psihisko un somatisko procesu mijiedarbību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Biopsihosociālais modelis medicīnā, slimību psihiskie, sociālie un bioloģiskie cēloņi (WHO), galvenās psihosomatiskās teorijas, aleksitīmijas koncepts. Somatizācija. Psihosomatiskie traucējumi un psihosomatiskās slimības.Nodarbības1.00auditorija
2Afektu teorija. Emocijas, afekti, to fizioloģiskā loma, psihofizioloģiskā klasifikācija. Emociju loma somatizācijas procesā. Emocionālā inteliģence. 1. Iedzimtas emocijas 2. Priekšstats par adekvātu un neadekvātu emociju izpausmi 3. Emociju nozīme evolūcijas teorijas skatījumā 4. Afektu somatiskās izpausmes – somatizācijas process kā mūsdienu komunikācijas forma 5. Emocionālās inteliģences nozīme un izpausmesNodarbības1.00auditorija
3Stress, tā tipi. Stresoru veidi. Bio-psiho-patoloģiskais ievainojamības modelis: agrīnā bērnības emocionāla distresa ietekme uz emocionālo un somatisko traucējumu rašanās risku pieaugušā vecumā.Nodarbības1.00auditorija
4Ārstniecības personas - pacienta attiecības. Līdzestība, terapeitiskā aliance. Transference, kontrtransference, rezistence.Nodarbības1.00auditorija
5Psihoterapijas jēdziens. Mērķi. Indikācijas. Psihoterapijas process (izvērtēšanas fāze, terapijas sākuma fāze, izstrādāšanas fāze, noslēguma fāze). Psihoterapijas tehnikas. Psihoterapijas veidi. 1. Atbalsta psihoterapija 2. Psihodinamiskā (psihoanalītiskā) psihoterapija 3. Kognitīvi biheiviorālā terapija 4. Individuālā, pāru, ģimenes, grupu psihoterapija 5. Bērnu un pusaudžu psihoterapija Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pacientu gadījumu aprakstu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Tests, pacientu gadījumu analīzes kvalitāte, praktiskās iemaņas lomu spēlēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs: analizēt psihisko faktoru lomu somatisko slimību gadījumā; novērtēt farmakoloģiskas terapijas psihodinamiskos aspektus; aprakstīt psihosomatiskos traucējumus un slimību etipopatoģenēzi, nosaukt un izteikties par saskarsmes pamatprincipiem.
Prasmes:Studenti spēs: īsi aprakstīt psihosomatisku pacientu saslimšanas gadījumu etiopatoģenēzi, izskaidrot placebo efekta izmantošanas iespējas; demonstrēt terapeitiskas saskarsmes pamatelementus.
Kompetences:Studenti spēs analizēt bioloģisko, emocionālo un sociālo faktoru lomu slimību etioloģijā un patoģenēzē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Utināns. Cilvēka psihe Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Nacionālais apgāds. 205.568 lpp.
2Gunta Ancāne. Hronisku sāpju stāvokļu psihosomatiska izpratne//Latvijas Ārsts.- 2004. Nr1.- 40- 43
Papildus literatūra
1G.Ancane, D.Smite. Die Bedeutung emotionaler Belastung für das Schmerz- syndrom bei Patienten mit chronischem Kreuzschmerz. Ärztliche Psychotherapie 1/2011., 49.-54
2Gunta Ancāne. Ķermeņa un psihes saistība//Psiholoģijas Pasaule.-2004.-Nr.1-38.-43.lpp