Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inese Stars

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Stars
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar socioloģijas zinātni, socioloģijā lietotajiem pamatjēdzieniem un teorētiskajām perspektīvām, kā arī izmantotajām pētniecības metodēm, lai dotu iespēju studentiem izprast apkārtējo sociālo vidi socioloģiskā veidā, veicinātu viņu socioloģisko iztēli (sociological imagination), dotu iespēju saskatīt socioloģijas zināšanu praktisko pielietojumu un kopsakarības starp sociāliem procesiem un veselības rezultātiem jeb iznākumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Socioloģija: izpētes objekts, definīcija, vēsture.Lekcijas2.00auditorija
2Socioloģijas virzieni. Socioloģija un sociologi Latvijā.Nodarbības2.00auditorija
3Teorētiskie virzieni (perspektīvas) socioloģijā.Lekcijas2.00auditorija
4Socioloģija un tās pielietojums sabiedrības veselībā.Nodarbības2.00auditorija
5Kultūra: definīcija, elementi, teorētiskās perspektīvas.Lekcijas2.00auditorija
6Socioloģiskā iztēle un tās pielietojums sabiedrības veselības problēmu izpratnē un risināšanā. Piemēru analīze.Nodarbības2.00auditorija
7Sociālā struktūra un sociālā organizācija, to nozīme sabiedrībā.Lekcijas2.00auditorija
8Socializācija. Socializācijas saistība ar veselību.Nodarbības2.00auditorija
9Sociālā stratifikācija.Nodarbības2.00auditorija
10Sociālās stratifikācijas saistība ar veselību. Piemēru analīze.Nodarbības2.00auditorija
11Sociālā stratifikācija.Nodarbības2.00auditorija
12Sociālās stratifikācijas saistība ar veselību. Piemēru analīze.Nodarbības2.00auditorija
13Sociālie institūti: ģimene, izglītība, nodarbinātība, reliģija.Lekcijas8.00auditorija
14Deviance un stigma socioloģijas skatījumā.Lekcijas2.00auditorija
15Dzimtes (gender) jēdziens un teorētiskās perspektīvas par dzimti.Nodarbības2.00auditorija
16Emocijas socioloģijas skatījumā.Nodarbības2.00auditorija
17Stigma un veselība. Pētījumu piemēri.Nodarbības1.00auditorija
18Emocijas socioloģijas skatījumā.Nodarbības2.00auditorija
19Stigma un veselība. Pētījumu piemēri.Nodarbības1.00auditorija
20Ķermenis un seksualitāte socioloģijas skatījumā.Nodarbības2.00auditorija
21Socioloģisko pētniecības metožu pielietošana. Piemēru analīze.Nodarbības1.00auditorija
22Pētniecības metodes socioloģijā.Lekcijas2.00auditorija
23Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lai izstrādātu eseju, students veic patstāvīgo darbu ar zinātnisko literatūru. Lai iemācītos paust savu viedokli, argumentēti aizstāvēt to, meklēt risinājumus, kā arī publiski prezentēt idejas, students piedalās grupu darbos un grupu darbu prezentācijās. Lai praktiski saskatītu socioloģijas un sabiedrības veselības kopsakarības, studenti patstāvīgi veic dažādu situāciju analīzes un nodarbībās piedalās diskusijās par tām.
Vērtēšanas kritēriji:
Lai spētu sasniegt studiju kursa rezultātus, nepieciešams lekciju un nodarbību apmeklējums; piedalīšanās grupu darbos un to prezentēšanā; eseja; rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturot socioloģiju kā zinātni un praksi. Aprakstīt socioloģijas attīstības vēsturi. Nosaukt socioloģijā izmantotos pamata jēdzienus un to definīcijas; aprakstīt teorētiskos pieņēmumus par sabiedrības sociāliem procesiem un sociālām institūcijām; izskaidrot atšķirīgos teorētiskos priekšstatus par dažādiem sociāliem procesiem un sociālām institūcijām.
Prasmes:Lietot socioloģijā izmantoto terminoloģiju, raksturojot sabiedrībā notiekošos sociālos procesus. Piemērot socioloģijas atziņas, teorētiskos pieņēmumus un skaidrojumus veselības paradumu un ar veselību saistītās uzvedības labākai izpratnei; saistīt sabiedrībā notiekošos procesus ar sabiedrības veselības problēmām.
Kompetences:Izvēlēties un argumentēti pamatot atbilstošu socioloģijas zināšanu pielietošanu sabiedrības veselības problēmu risināšanā; izmantojot socioloģisko iztēli, izveidot aktuālas sabiedrības veselības problēmas ietekmējošo sociālo faktoru „rāmi”.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Socioloģija : ievads socioloģijā / Pēteris Laķis; aut. red. Rīga: Zvaigzne ABC, c2002.
2Socioloģija: [mācību līdzeklis] / Līga Paula, Viola Korpa. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010
3Sociology: themes and perspectives / Haralambos & Holborn. 7th ed. London : Collins, c2008.
Papildus literatūra
1Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010
2Sociology as applied to medicine / edited by Graham Scambler. 6th ed. Edinburgh [etc.]: Saunders/Elsevier, 2008.
3The sociology of health and illness : a reader / edited by Michael Bury and Jonathan Gabe. London ;New York: Routledge, 2004.
4Medical sociology: an introduction / Hannah Bradby. Los Angeles;London: Sage, 2009.
Citi informācijas avoti
1Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: skolām un pašmācībai. Rīga: Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997.
2http://www.sociology.org.uk/