Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kristaps Zaļais

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_168LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas48
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Matemātikā.
Mērķis:
Iepazīt studiju procesu un iegūt nepieciešamās zināšanas uzsākot studiju procesu. Apgūt uzņēmējdarbības teorijas, vadības nozīmi uzņēmējdarbības uzsākšanā un veidot biznesa plānu, kā arī attītstīt prezentācijas prasmi. Prast atrast iespējas piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: ko nozīmē studijas RSU?Lekcijas1.00auditorija
2Studējošā rokasgrāmatas sadaļas.Lekcijas1.00auditorija
3E-studijas vides un bibliotēkas iespējas RSU.Lekcijas1.00auditorija
4Atsauces un to lietošana.Lekcijas1.00auditorija
5Ievads. Uzņēmējdarbības teorijas (ievads uzņēmējdarbībā).Nodarbības2.00auditorija
6Starptautiskās uzņēmējdarbības vides izmaiņas mūsdienās.Nodarbības2.00auditorija
7Uzņēmēja svarīgākās īpašības un to attīstības iespējas.Nodarbības2.00auditorija
8Komandas darba būtiskākie aspekti. Empātija un konfliktu risināšana.Nodarbības2.00auditorija
9Biznesa ideju ģenerēšana. Biznesa plāna būtība un nozīme. Kā arī biznesa plāna daļas – uzņēmuma un preces/pakalpojuma aprakstu apskats.Nodarbības2.00auditorija
10Biznesa plāna daļas – mārketinga plāns un tirgus analīze.Nodarbības2.00auditorija
11Biznesa plāna finanšu daļa un risku analīze. Biznesa plāna noformēšana.Nodarbības2.00auditorija
12Prezentācijas prasmju attīstība. Biznesa prezentāciju atšķirība no akadēmiskajām prezentācijām.Nodarbības2.00auditorija
13Veiksmīgās uzņēmējdarbības uzsākšanas piemēru situāciju analīze.Nodarbības2.00auditorija
14Tirgus segmentācijas un mārketinga stratēģijas izveide – darbs grupās pie savas biznesa idejas izstrādes.Nodarbības1.00auditorija
15Finansējuma piesaistes iespējas. Prezentācijas izveide investoriem.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: ko nozīmē studijas RSU?Lekcijas1.00auditorija
2Studējošā rokasgrāmatas sadaļas.Lekcijas1.00auditorija
3E-studijas vides un bibliotēkas iespējas RSU.Lekcijas1.00auditorija
4Atsauces un to lietošana.Lekcijas1.00auditorija
5Ievads. Uzņēmējdarbības teorijas (ievads uzņēmējdarbībā).Nodarbības1.00auditorija
6Starptautiskās uzņēmējdarbības vides izmaiņas mūsdienās.Nodarbības1.00auditorija
7Uzņēmēja svarīgākās īpašības un to attīstības iespējas.Nodarbības1.00auditorija
8Komandas darba būtiskākie aspekti. Empātija un konfliktu risināšana.Nodarbības1.00auditorija
9Biznesa ideju ģenerēšana. Biznesa plāna būtība un nozīme. Kā arī biznesa plāna daļas – uzņēmuma un preces/pakalpojuma aprakstu apskats.Nodarbības1.00auditorija
10Biznesa plāna daļas – mārketinga plāns un tirgus analīze.Nodarbības1.00auditorija
11Biznesa plāna finanšu daļa un risku analīze. Biznesa plāna noformēšana.Nodarbības1.00auditorija
12Prezentācijas prasmju attīstība. Biznesa prezentāciju atšķirība no akadēmiskajām prezentācijām.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, kopsavilkumu izstrāde, biznesa plānu sadaļu izveide, grupu darbi un patstāvīgie darbi.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme un gala darbs – izstrādāts un aizstāvēts biznesa plāns. Akumulēto atzīmi procentuāli veido: aktivitāte semināros (20%); mājas darbi (40%); biznesa plāna izstrāde un prezentācija (40%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa ievadā studenti iegūs zināšanas par studiju procesu universitātē, atsauču formulēšanu un izvēli, bibliotēkas lietošanu veiksmīgam studiju procesam u.tml. Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības teorijām, mūsdienu uzņēmējdarbības īpatnībām, kas saistās ar vides izmaiņām; kā arī par emocionālās inteliģences nozīmi uzņēmējdarbībā un komandas darbā. Bez tam kursa apguves rezultātā studenti iepazīst biznesa plānu rakstīšanas pamatus.
Prasmes:Pēc veiksmīgas kursa apguves studenti spēj izvērtēt savas biznesa idejas tirgus potenciālu, spēj novērtēt potenciālo pircēju vajadzības saistībā ar jauno produktu vai pakalpojumu, kā arī orientējas jaundibināto uzņēmumu svarīgākajos finanšu rādītājos.
Kompetences:Kursa ietvaros studenti iegūst ar komandas darbu saistītās kompetences, spēj argumentēt, balstoties uz analīzi un faktiem, pierādīt savas biznesa idejas vērtību plašākajai auditorijai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Goleman, D., Emotional Intelligence: Why it Can Matter More then IQ, Bantam, 2005.
2Heath, D., Heath C., Made to Stick, Random House, 2007.
3Barrow C. Barrow P, Brown R., The business plan workbook, Kogan Page, 5th edition, 2005.
4Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley and Sons, 2010.
Papildus literatūra
1McGrath R.G, The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business, 2013.
2Stutely R., The Definitive Business Plan: The Fast Track to Intelligent Planning for Executives and Entrepreneurs, 3rd edition, 2012.
3Zacharakis A., Spinelli S., Timmons A.J., Business Plans that Work: A Guide for Small Business, 2nd edition, 2011Zacharakis A., Spinelli S., Timmons A.J., Business Plans that Work: A Guide for Small Business, 2nd edition, 2011.
4Hilton R.W. Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment, 9th edition, 2010.