Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lelde Metla-Rozentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lelde Metla-Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Nav nepieciešamas priekšzināšanas.
Mērķis:
Kurss "Ievads studijās un specialitātē" ir izveidots ar mērķi sagatavot politikas zinātnes studentus turpmāko 3 – 5 gadu studiju darbam. Kursa gaitā studenti tiks iepazīstināti ar RSU ESF pamatprasībām attiecībā uz studiju procesa norisi un sadarbību starp studentiem un pasniedzējiem, piem., rakstu darbu saturisko izpildījumu un noformējumu, plaģiātisma un pašplaģiāta izpratni, akadēmiski atbilstošas informācijas meklēšanas iespējām bibliotēku resursos, kritisko domāšanu, portāla MyRSU izmantošanas iespējām studiju procesā utt. Vienlaikus kursa gaitā tiks sniegts ieskats arī izvēlētās akadēmiskās disciplīnas – politikas zinātnes pamatkoncepcijās, kā arī studenti dosies mācību ekskursijās uz Latvijas Republikas divām svarīgākajām politiskās pārvaldes institūcijām – Ministru Kabinetu un Saeimu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Portāla MyRSU izmantošana efektīvā studiju procesā. Studentu iesaiste RSU darbā – līdzdalība studentu pašpārvaldē. Ko nozīmē studēt – studiju organizēšanas process.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads informācijas meklēšanā – darbs ar RSU bibliotēkas resursiem.Nodarbības1.00RSU Bibliotēka
3Atsauces un to lietošana. Izziņas resursu akadēmiski korekta izmantošana.Lekcijas1.00auditorija
4Plaģiātisms – kas tas ir?Lekcijas1.00auditorija
5Ētikas principu ievērošana studiju procesā.Lekcijas1.00auditorija
6Konspektēšanas iemaņas, kopsavilkumu tekstu veidošana.Nodarbības1.00auditorija
7Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.Lekcijas1.00mācību izbraukums
8Kritiskās domāšanas prasmju apgūšana. Akadēmiska referāta rakstīšanas iemaņas.Lekcijas1.00auditorija
9LR izpildvaras augstākā iestāde – Ministru kabinets – mācību ekskursija uz MK.Nodarbības1.00mācību izbraukums
10Politika kā zinātne un, ko nozīmē studēt politiku? Valsts un politika kā sabiedrības pārvaldīšanas māksla.Lekcijas1.00auditorija
11Pārstāvniecība, vēlēšanas un politiskās partijas.Lekcijas1.00auditorija
12LR likumdevējvaras augstākā iestāde – Saeima – mācību ekskursija uz LR parlamentu.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Jāapmeklē lekcijas – obligāti jāapmeklē 50% nodarbību. Ja apmeklējums ir mazāks par 50% (sešas nodarbības), modulis ir jāklausās atkārtoti nākamajā studiju gadā par papildu samaksu. 2. Sekmīgi jānokārto tests un aktīvi jāpiedalās semināra diskusijā, kurā Jums ir jāspēj paust argumentēts viedoklis, kas ir balstīts uz izlasīto literatūru. 3. Jāuzraksta septiņi kopsavilkumi, kuros jāatspoguļo būtiskākais par izlasīto literatūru (ja kopsavilkuma jautājums ir par obligāto literatūru) vai arī jāsniedz kvalitatīvas atbildes uz kopsavilkuma jautājumu(-iem), atbildes meklējot drošticamos informācijas avotos. Kopsavilkumi norādītajos termiņos ir jāiesniedz e-studijās pie katras nodarbības norādītā uzdevuma. Par katru kavēto dienu atzīme tiek samazināta par vienu balli. Ja līdz 2019. gada 30.septembrim (plkst.17:00) students ir iesniedzis mazāk nekā 50% no visiem rakstu darbiem, vai, ja nesekmības vai neattaisnotu kavējumu dēļ 50% rakstu darbu ir novērtēti ar „0”, tad studentam studiju kurss ir jāapgūst atkārtoti nākamajā akadēmiskajā gadā par papildsamaksu. NB! Kursa „Ievads studijās un specialitātē” ietvaros, visi elektroniski iesniegtie rakstu darbi tiek laboti un pārbaudīti ar godīguma un plaģiātisma konstatācijas rīku TurnitIn. Līdz ar to studentiem jāsaprot, ka visi iesniegtie rakstu darbi tiks pakļauti tekstuālam salīdzinājumam ar citiem darbiem un internetu, lai pārliecinātos, vai tajos nav konstatējamas plaģiātisma pazīmes. 4. Jāiesniedz referāts, kas uzrakstīts atbilstoši KA prasībām – min. 3 000 vārdi (!!), max. 4 500 vārdi (neskaitot: titullapu, satura rādītāju, izmantotās literatūras sarakstu!), burtu lielums – 12 (Times New Roman), atstarpe starp rindām – 1,5. Papildu informācijai par referāta saturu, lūdzu, skat. sadaļu „Referāti”. 5. Sekmīgi jānokārto eksāmens, kas sastāv no divām daļām – 1. daļā ir tests ar 25 slēgtajiem jautājumiem; 2. daļā ir viens esejas jautājums, kurā jāsniedz plašāka atbilde par kādu no kursa ietvaros aplūkotajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā. Gala atzīmi sastāda: • līdzdalība un atbilžu kvalitāte semināros – 15%; • kopsavilkumu jautājumu rakstiska analīze – 40%; • referāts – 25%; • eksāmena atzīme – 20%. Eksāmens sastāv no divām daļām: 1. daļā ir tests ar 25 slēgtajiem jautājumiem un 5 atvērtajiem jautājumiem; 2. daļā ir viens esejas jautājums, kurā jāsniedz plašāka atbilde par kādu no kursa ietvaros aplūkotajām tēmām. Studentiem, kas nebūs nokārtojuši visas augstākminētās prasības un neattaisnotu iemeslu dēļ eksāmenu kārtos pavasara vai rudens sesijā, eksāmena atzīme tiks samazināta par vienu balli.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:• Spēs identificēt situācijas, kurās ir jālieto atsauces. • Spēs identificēt būtiskāko informāciju tekstā, lai sniegtu atbildi uz esejas jautājumu. • Spēs izvērtēt ētiskus un neētiskus principus akadēmiskajā darbībā. • Spēs definēt politikas zinātnes pamatterminus.
Prasmes:• Spēs patstāvīgi izveidot kopsavilkuma/esejas tekstu. • Spēs izvēlēties atbilstošāko literatūru informācijas datu bāzēs. • Spēs izskaidrot politikas zinātnes pamatdefinīcijas. • Spēs prezentēt referāta rezultātus.
Kompetences:• Spēs formulēt savu viedokli semināros. • Spēs izstrādāt patstāvīgu rakstu darbu, kas atbilst zinātniskas esejas prasībām. • Spēs argumentēti aizstāvēt savu viedokli zinātniskajā esejā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Beck, E.S. 2009.The Good, The Bad & The Ugly: or, Why It's a Good Idea to Evaluate Web Sources. Evaluation Criteria. Mexico: New Mexico State University Library. http://www.ucolick.org/~max/Astro18-2014/GoodBadUgly.pdf
2Bradley, S.G. 2005. Managing Competing Interests. In: Scientific Integrity. 3rd edition. Washington: ASM Press.
3Buholcs, J. Plaģiātisms akadēmiskā vidē. www.lu.lv/studentiem/studijas/ka-studet/akademiska-etika/pe…
4Heywood, A. 2007. Politics. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
5Keller, W.R. 2008. Introduction to Critical Thinking. In: Chemistry Connects to Critical Thinking. Gravitas Publications: Access Research Network. http://www.arn.org/realscience/kog1asample/kog-ct-chem-1a-s…
6Macrina, F.L. 2005. Authorship and Peer Review. In: Scientific Integrity. 3rd edition. Washington: ASM Press.
7Mays, D.T. 2005. Ownership of Data and Intellectual Property. In: Scientific Integrity. 3rd edition. Washington: ASM Press.
8Orientation Lecture Series. Learning to Learn: Developing Critical Thinking Skills. Learning Centre: University of Sydney. http://www.usyd.edu.au/lc
9Redman, P. 2006. Good Essay Writing: A Social Science Guide. 3rd ed. London: Sage Publications Ltd.
10Rowntree, D. 1998. The Myths and Realities of Being a Student. In: Learn How to Study: A Realistic Approach. 4th ed. London: Warner Books.
11RSU Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi.
12Trzeicak, J. and Mackay, S.E. 1998. Study Skills for Academic Writing. Student’s Book. NY: Prentice Hall.
13What is Plagiarism? Plagiarism.org. http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism
Papildus literatūra
1Rowntree, D. 1998. Developing a Strategy for Reading. In: Learn How to Study: A Realistic Approach. 4th ed. London: Warner Books.