Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par tiesību teorētisko bāzi un pamatu, noskaidrot tiesību būtību un funkcijas, gūt ieskatu Latvijas tiesību sistēmā un dažādās tiesību nozarēs – administratīvajās tiesībās, civiltiesībās, kā arī veicināt izpratni par tiesību normu iztulkošanu un piemērošanu.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par tiesību teoriju un tiesību zinātnes būtību, galvenajām aktualitātēm publisko un privāto tiesību jomā, likumdošanas procesu, tiesu sistēmu Latvijā un juridiskajām profesijām. Studenti iegūs zināšanas par reklāmas tiesiskajiem ierobežojumiem un uzņēmējdarbību regulējošām tiesību normām. Zināšanas tiek pārbaudītas semināros testa formā un risinot dažādas problēmsituācijas (kāzusus).

Prasmes

Sekmīgi apgūstot kursu studenti iegūs prasmes patstāvīgi analizēt juridiskos procesus dažādās tiesību nozarēs, analizēt un izmantot likumus un tiesu praksi dažādu problēmu risināšanā uzņēmējdarbībā, kā arī izvērtēt dažādu ar tiesībām saistītu procesu darbības attīstības tendences un rezultātus. Studentu prasmes tiks pārbaudītas semināru laikā debašu, diskusiju un problēmu risināšanas formā.

Kompetences

Sekmīgi apgūstot kursu studenti būs kompetenti izmantot tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai uzņēmējdarbībā, sagatavot aizdevuma līgumu, izmantot teorētiskās zināšanas par tiesību teoriju argumentējot savu viedokli; aizstāvēt savu viedokli risinot konfliktsituācijas, diskutēt par tiesību problemātiku un aktuālo tiesu praksi un normatīvo regulējumu, sadarboties ar studentiem piedaloties debatē par uzņēmējdarbībā svarīgiem tiesību aspektiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsMarta Urbāne
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsMarta Urbāne