Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Kitija Bite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_056LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kitija Bite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgas zināšanas par valsti, tiesībām, vēsturi, jurista profesiju un zinātni.
Mērķis:
Iegūt priekšstatu par kvalificētam juristam nepieciešamām zināšanām un kompetencēm; studiju procesu RSU Juridiskajā fakultātē, kā arī iegūt pamata prasmes pētnieciskā darba veikšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jurista profesija un tiesību zinātne.Lekcijas1.00auditorija
2Studiju iespējas jurista profesijā. Studiju process RSU Juridiskajā fakultātē.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Pētnieciskais darbs jurista profesijā. Pētījuma avoti, to noformēšana.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Pētījuma izstrāde un metodoloģija. Pētījuma metodes. Pētījuma ētika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Tiesību jaunrade. Tiesību normu interpretācija.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jurista profesija un tiesību zinātne.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Studiju iespējas jurista profesijā. Studiju process RSU Juridiskajā fakultātē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Pētnieciskais darbs jurista profesijā. Pētījuma avoti, to noformēšana.Lekcijas2.00auditorija
4Pētījuma izstrāde un metodoloģija. Pētījuma metodes. Pētījuma ētika.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00cits
5Tiesību jaunrade. Tiesību normu interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie studiju kursa apguves laikā iepazīstas ar pasniedzēja norādīto literatūru (e-studijās ietvertie materiāli ir obligāti apgūstami). Teorētiskā materiāla apguves kontrolei tiek izmantoti kontroldarbi, grupu darbs un diskusijas. Studiju kurss noslēdzas ar rakstisku eksāmenu, kura daļa ir studējošā izstrādāts patstāvīgais darbs (ievada izstrāde pētnieciskajam darbam pēc studenta izvēlētas tēmas).
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa laikā studējošie izstrādā mājas darbu, raksta tēmu kontroldarbus un demonstrē savas zināšanas semināros. Kursa vērtējumam ņem vērā visus kontroldarbus (20%); mājas darbu (50%) un eksāmena rezultātus (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši zināšanas un izpratni par: - tiesību zinātnes jēdzienu un būtību; - jurista profesijas būtību, izglītības procesu profesijas iegūšanai un studiju procesu RSU JF; - pētnieciskā darba pamatiem, t.sk., metodēm; datu ieguves veidiem un iespējām; pētījuma ētiku; - tiesību normu jaunradi un interpretācijas iespējām.
Prasmes:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst prasmi veikt pētnieciskā darba pamatus - analizēt datus, izmantot sintēzi, veikt aprakstu tiesiska rakstura problēmām; noteikt pētījuma mērķi, objektu, priekšmetu, izstrādāt pētījuma jautājumus vai hipotēzi, noteikt uzdevumus, pētniecības metodes.
Kompetences:- plānot un organizēt savu darbu; - izvērtēt juridiskos tekstus, izmantot tos analītiskajam darbam; - atrast nepieciešamo informāciju un ievērot pētnieka ētiku; - argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus; - spēt patstāvīgi izpildīt darba uzdevumus; - izmantot pētniecības metodes; - izveidot pētnieciskā darba ievadu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Horns, N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā. Likums un Tiesības, 1.sējums, Nr.l., 13.-18.lpp.
2Neimanis, J. Ievads tiesībās. Rīga, Renovata, 2004, 214 lpp.
3Torgāns, K. Plaģiāts, kas noved pie darba zaudēšanas//Jurista Vārds Nr.45, 10.11.2009., 5.-7.lpp.
4Davis, G.B., Parker, C.A. Writing the Doctoral Dissertation. N.Y., Barron`s Educational Series, 1997, p.154.
5Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga, J.Rozes apgāds, 2006, 318 lpp.
6Fisher, C. Researching and writing dissertation. Second edition. Pearson Education, 2002, p.369.
7Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana/Aut.kol. K.Mārtinsones, A.Piperes zin.red. Rīga, RSU, 2018
8Laiveniece, D. Zinātniskās rakstīšanas skola. Liepāja, LiePA, 2014, 150 lpp.
9Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga, TURĪBA, 2008, 352 lpp.
10Mārtinsone, K. Ievads pētniecībā: stratēģija, dizaini, metodes. Rīga, RaKa, 2011, 248 lpp.
11Winstanley, C. Writing a Dissertation for Dummies. Cornwall, Wiley, 2010, p.338.
12Plotnieks, A. Tiesību teorija un juridiskā metode. Rīga, 2009, SIA”Izglītības soļi”, 312 lpp.
13Pētniecība, teorija un prakse/Autoru kolektīvs. Rīga, RaKa, 2017
14Meļķisis, E. Tiesību normu interpretācijas metodes. Rīga, LU, 1996, 38 lpp.
Papildus literatūra
1https://www.likumi.lv
2https://www.mk.gov.lv
3https://www.vestnesis.lv
4http://www.saeima.lv
5http://www.advokatura.lv/
6http://www.lzti.lv/lv/
7http://www.tiesas.gov.lv/
8http://www.tm.gov.lv/lv/
9http://www.ljb.lv/