Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilona Zariņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Filozofija un medicīnas ētika, propedeitika, ievads bibliotēkas lietošanā, medicīniskā terminoloģija svešvalodā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas un veicināt prasmes analizēt, izvērtēt un interpretēt zinātniskos pētījumos ietvertos pierādījumus aprūpes problēmu risinājumu pamatošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pierādījumos balstītas prakses būtība, terminoloģija un svarīgi aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījumi un to veidi veselības aprūpē. Ierobežojumi pierādījumu ieguves procesā.Lekcijas1.00auditorija
3Pētījumu pierādījumu un rekomendāciju līmeņi veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
4Pierādījumos balstītas prakses informācijas meklēšana un atlase dažādos resursos. Kritisks informācijas izvērtējums.Lekcijas1.00auditorija
5Uz pierādījumiem balstītas medicīnas kā metodes pamatposmi.Lekcijas1.00auditorija
6Seminārs par EBP pielietojumu; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
7Seminārs par pētnieciskās tēmas un jautājuma formulēšanu; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par izvēlētu, noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
8Seminārs par PICO izveidi; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par izvēlētu, noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
9Seminārs par PICO jautājuma formulēšanu; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
10Seminārs par atslēgas vārdu formulēšanu; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
11Seminārs par pierādījumu ticamību un kvalitāti; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
12Seminārs par biomedicīnas pētījumos izmantoto gala rezultātu izteikšanas veidiem un pārveidojumiem; studentu individuāli patstāvīgi sagatavota prezentācija par izvēlētu tēmu, diskusija un refleksija par procesu.Nodarbības1.00auditorija
13Seminārs par zinātnisku pierādījumu izmantošanu praksē ētiskiem aspektiem; studentu individuāli patstāvīgi sagatavota prezentācijas par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
14Seminārs par zinātnisku pierādījumu prezentāciju; studentu patstāvīgi sagatavota prezentācija par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
15Seminārs par zinātnisku pierādījumu komunicēšanu ar pacientiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem; studentu individuāli patstāvīgi sagatavotas prezentācijas par noteiktu tēmu, diskusija.Nodarbības1.00auditorija
16Studentu individuāli, patstāvīgi sagatavotas prezentācijas par izvēlētu tēmu, diskusija un refleksija par procesu.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Darbs mazās grupās un individuāli. • Klasē: seminārs par tēmas izvēli un PICO jautājuma formulēšanu, diskusija. • Patstāvīgais darbs: zinātnisku pierādījumu meklēšana, atrašana un apraksta sagatavošana. • Klasē: patstāvīgā darba prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens: Patstāvīgā darba prezentācija kursa noslēgumā. Vērtēšanas kritēriji: 1. Vērtēšana notiek ar atzīmi 10 ballu sistēmā, kur zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles. 2. Piecas patstāvīgi sagatavotas un prezentētas prezentācijas kursa laikā – 60%. 3. Pastāvīgā darba prezentācija kursa noslēgumā, kura satur zemāk minētos punktus – 40%: • PICO; • Jautājums (latviski, angliski); • Atslēgas vārdi (latviski, angliski); • Tēmas teorētiskais pamatojums, 150 – 200 vārdi (uzrādot izmantotos zinātniskos avotus); • Apraksts par pierādījumu meklēšanas un atrašanas procesu; • Pierādījumu apkopojums (latviski) un atbilde uz PICO jautājumu; • Kopsavilkums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtas pamatzināšanas un izpratne par pierādījumos balstītas aprūpes būtību, nozīmi, iespējām, dažādiem pētījumu veidiem un avotiem.
Prasmes:Studējošie pratīs atrast un izvērtēt zinātniskus pierādījumus pētījumos, atbilstoši prezentēt un komunicēt par tiem.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie attīsta kompetenci: izvērtēt zinātniskus pierādījumus aprūpes pētniecībā, ņemot vērā veselības aprūpes kontekstu, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes.(2011) Sastādītāja Kr.Mārtinsone, Rīga: Raka
2Pierādījumos balstītas prakses veicināšana veselības aprūpē(2012)Mācību materiāls, RSU: http://www.talakizglitiba.lv/programmas/personala-visparejo…
3Znotiņa, I.(2014)Uz pierādījumiem balstītas medicīnas resursi – labāko pierādījumu meklēšana un izmantošana: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. – 49 lpp.
4Spila, Daiga. Znotiņa, Inga. Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. – 71 lpp.
5Spila, Daiga. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. – 76 lpp.
Papildus literatūra
1Ellis, P.,(2016)Evidence based Practice in Nursing, 3rd ed., SAGE Publ.Ltd.
2Polit D.F., Beck C.T.(2008) Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice, 8th ed., Lippincott Williams & Wilkins
3Cullum N., Ciliska D., Haynes R.B., Marks S.(2008) Evidence-based nursing. An introduction, Blaskwell Publ.
4Informācijpratības ceļvedis veselības aprūpes zinātnēs, http://www.rsu.lv/biblioteka
5Informācijpratības ceļvedis sociālajās zinātnēshttp://www.rsu.lv/biblioteka,
Citi informācijas avoti
1ebn.bmj.com/
2www.nursingcenter.com/evidencebasedpracticenetwork/
3www.nursingsociety.org › Home › PublicationsImplementing Evidence-Based Nursing Practice - Medscape www.medscape.com/viewarticle/514532www.ebscohost.com/biomedical.../nursing-reference-center