Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anda Upmale-Puķīte

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_252LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Upmale-Puķīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Supervizora profesionālā darbība.
Mērķis:
Attīstīt zināšanas, prasmes un kompetenci individuālās supervīzijas procesa vadīšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Individuālās supervīzijas funkcijas. Cikliskais modelis individuālajā supervīzijā (vienošanās, fokuss, telpa, tilts, pārskats). Supervīzijas līguma noslēgšana (supervīzijas ilgums, sesiju skaits, vienošanās nosacījumi, atbildība, konfidencialitāte, sadarbības principi un citi administratīvi jautājumi).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Supervīzijas procesa specifika individuālajā supervīzijā. Eksperimentālā mācīšanās un refleksija supervīzijā. Reflektīvā apļa modelis supervīzijā. Modeļa attīstība. Reflektīvā apļa modelis individuālā mācību supervīzijā. Atbilstošas intervences, izmantojot reflektīvā apļa modeli individuālā supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Divas savstarpēji saistītas sistēmas individuālā supervīzijā: konsultatīvā sistēma un supervīzijas sistēma. Fokusa punkti supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Fokuss uz 1. sistēmas analīzi (konsultatīvo sistēmu). 1. sistēmas satura analīze, izmantotās izvērtēšanas stratēģijas un intervences, procesa un attiecību izpēte.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Fokuss uz 2. sistēmas analīzi (supervīzijas sistēmu). Fokuss uz plašāku kontekstu. 2. sistēmas satura analīze un psihodinamisko konceptu izmantošana supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Supervizējamā profesionālās izaugsmes dinamikas un supervīzijas procesa attīstības analīze un novērtējums. Krīzes situācija. Krīzes stadijas, sarežģījumi. Krīzes intervence supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprina lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus. Novada individuālās mācību supervīzijas 3-niekos simulācijas spēles veidā, izmantojot reflektīvā apļa modeli. Veic rakstisku viena gadījuma mācību supervīzijas analīzi, kur maģistrants ir bijis supervizora lomā (analizētā un prezentētā supervīzija ir saskaņota ar supervizējamo) pēc dotajiem kritērijiem un prezentē rezultātus. Izpilda profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstiski analizēt vienu individuālās mācību supervīzijas gadījumu, kur maģistrants ir bijis supervizora lomā pēc dotajiem kritērijiem un prezentēt rezultātus. Rakstiska profesionālās izaugsmes dienasgrāmata. Prasības mācību supervīzijas gadījuma analīzei. Rakstiski analizēt vienu no mācību supervīzijām trijniekos, kur maģistrants ir bijis supervizors (analizētā un prezentētā supervīzija ir saskaņota ar supervīzējamo) pēc dotā plāna: 1) Supervīzijas sākotnējais mērķis/jautājums 2) Supervīzijas centrālais jautājums, kas tiek risināts 3) Kuram fokusa punktam atbilst supervīzijas mērķis un/vai jautājums (pamatot, kas par to liecina) 4) Īss supervīzijas procesa apraksts (galvenie pagrieziena punkti) 5) Analizēt, vai izvēlēts/i atbilstošs/i fokusa punkts/i supervīzijā 6) Vai ir un kāda ir mana kā supervīzora kontrtransference 7) Analizēt, vai tika sasniegts supervīzijas mērķis/ atbildēts uz supervīzijas jautājumu (pamatot, kāpēc uzskata, ka tika/netika sasniegts) 8) Kāds ir supervīzijas (reālais) rezultāts 9) Supervīzijā realizētā/ās supervīzijas funkcija/as (pamatot, kas par to liecina)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Analizējot mācību supervīzijas, studējošais teorētiski izskaidro individuālās supervīzijas funkcijas, individuālās supervīzijas procesa priekšnoteikumus un veidojošos faktorus, dažādu supervīzijas fokusa punktu nepieciešamību dažādas profesionālajās vidēs. Raksturo un apraksta reflektīvā apļa modeļa un psihodinamisko konceptu izmantošanu individuālā supervīzijā, supervīzijas plānošanas un rezultātu novērtēšanas iespējas.
Prasmes:Individuālās mācību supervīzijās, kas novadītas simulācijas spēles veidā, studējošais izmanto reflektīvā apļa modeli un tam atbilstošas intervences. Gadījuma analīzēs nosaka supervīzijas funkcijas, fokusa punktus un novērtē supervīzijas procesa dinamiku un rezultātus. Noformē dokumentāciju, kas saistīta ar mācību supervīzijas procesa un rezultātu apkopojumu.
Kompetences:Studējošais veic individuālās supervīzijas procesu gadījumu analīzes, organizē un vada mācību supervīzijas simulācijas spēles veidā, atbilstoši gadījumu analīzē aprakstītā supervizējamā vajadzībām un profesionālās vides specifikai. Veicot mācību supervīziju, ievēro profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. Mācību supervīzijas laikā un, analizējot mācību supervīzijas, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Veic profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Individuālā supervīzija (2017) No K. Mārtinsone, S. Mihailova (sast.) Rakstu krājuma Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (65.-76. lpp). Rīga, RSU
2Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse. Rakstu krājums (2017). K. Mārtinsone, S. Mihailova (sast.) Rīga, RSU
Papildus literatūra
1Aasheim, L.L. (2012). Practical clinical supervision for counselors: an experiential guide. New York, NY: Springer
2Driscoll, J. (2007). Practising clinical supervision: a reflective approach for healthcare professionals. Edinburgh: Elsevier.
3Apine, E. (projekta vadītāja). (2007). Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte.
4Bernard, J.M. (2014). Fundamentals of clinical supervision. Harlow: Pearson.
5Carroll, M. (2014). Effective supervision for the helping professions. Thousand Oaks, CA: SAGE
6Thomas, F.N. (2013). Solution-focused supervision: a resource-oriented approach to developing clinical expertise. New York, N.Y.: Springer.
7Hawkins P., Shonet R. (2000) Supervision in the helping Professions. An idividual, group and organizational approach. Open University Press: Buckingham, Philadelphia. Ховкинс П., Шохет Р. (2002) Супервизия: индивидуальный, групповой и организационный
8Kulbergs, J. (2001). Dinamiskā psihiatrija. Jumava
9Kulbergs, J. (1998). Krīze un attīstība. PLA