Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anda Ķīvīte-Urtāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_119LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Ķīvīte-Urtāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamati epidemioloģijā, infekcijas slimībās.
Mērķis:
Apgūt ar infekcijas slimībām saistītos specifiskos epidemioloģijas (tostarp lauka epidemioloģijas) jautājumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads infekcijās, vēsturiskie aspekti, pamatkoncepti, transmisijas veidi. Infekciju uzraudzība.Nodarbības1.00auditorija
2Infekciju uzraudzība, infekciju ierobežošanas programmas. Epidemioloģiskie rādītāji infekciju jomā, epidēmijas apmēru noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
3Vakcīnu pētīšana – eksperimentālie pētījumi, vakcinācijas epidemioloģija, kolektīvās imunitātes fenomens. Infekciju saistība ar onkoloģiskām saslimšanām.Nodarbības1.00auditorija
4Uzliesmojumi, to izmeklēšana.Nodarbības1.00auditorija
5Nozīmīgākās un ārkārtas infekcijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ārpus nodarbībām nepieciešamības gadījumā (ja nav saprasts vai aizmirsies kaut kas no nodarbības laikā apgūtā, ja ir vēlme padziļināti izprast tematu) darbs ar e-platformā ievietotajiem materiāliem un norādīto literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums un gala pārbaudījums. Kursa seksmīgai ieskaitīšanai nodarbības apmeklējamas 100% apmērā. Ja tiek kavētas 1 – 2 nodarbības, par katru kavēto tēmu gala pārbaudījumā tiek pievienots viens papildus jautājums. Ja tiek kavētas 3 vai vairāk nodarbības, proti, vairāk kā 50%, studiju kurss netiek ieskaitīts. Kursa sekmīgai ieskaitīšanai nepieciešams sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles) gala pārbaudījumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:* zinās infekciju mikrobioloģisko un epidemioloģisko iedalījumu, * zinās infekciju izpētes vēsturiskos aspektus, * zinās infekciju transmisijas veidus un atbilstošos preventīvos pasākumus, * zinās infekciju uzraudzības komponentes, * zinās infekciju ierobežošanas programmu komponentes, * raksturos labās prakses gadījumus infekciju ierobežošanā, * nosauks infekciju epidemioloģiskos pamatrādītājus, zinās to aprēķinu formulas, * definēs pandēmiju, epidēmiju, uzliesmojumu, endēmiju, * raksturos vakcīnu efektivitātes pētījumu norisi un būtību, * skaidros kolektīvās imunitātes jēdzienu, * raksturos infekciju saistību ar onkoloģiskām saslimšanām, * zinās uzliesmojumu izmeklēšanas mērķus un soļus, * aprakstīs nozīmīgākās ārkārtas infekcijas.
Prasmes:* pratīs iedalīt infekcijas pēc mikrobioloģiskā vai epidemioloģiskā raksturojuma, * pratīs noteikt konkrētu infekciju ierobežošanas pasākumu un programmu atbilstību, * pratīs atrisināt infekciju epidemioloģisko rādītāju uzdevumus, * mācēs informēt, izglītot un motivēt sabiedrību par infekciju profilakses pasākumiem, * pratīs iesaistīties uzliesmojumu izmeklēšanas soļos.
Kompetences:* spēs klasificēt infekcijas pēc to mikrobioloģiskā vai epidemioloģiskā raksturojuma, * izstrādās konkrētu infekciju ierobežošanas pasākumu kopumu, * spēs patstāvīgi aprēķināt epidemioloģiskos rādītājus infekcijas slimību jomā, * spēs izstrādāt uzliesmojumu izmeklēšanas plānu, * argumentēs par vakcinācijas nepieciešamību, pārklājumu un kolektīvo imunitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Giesecke J. Modern infectious disease epidemiology. Hodder Education, London, 2002.
Papildus literatūra
1Nelson K.E., Williams C. Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice 3rd Edition. Jones & Bartlett Learning, 2013
2Abubakar I., Stagg H.R., Cohen T., Rodrigues L.C. Infectious Disease Epidemiology. Oxford University Press, 2016.
3Krämer A., Kretzschmar M., Krickeberg K. Modern Infectious Disease Epidemiology. Springer, 2012.