Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_059LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģiju, Histoloģija.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi un izpratni par veselības aprūpē iegūtām infekcijām, stiprināt studentu izpratni un interesi par pētniecību šajā jomā, sniegt studentiem priekšstatu par esošiem pētījumiem un inovācijām veselības aprūpē iegūto infekciju profilaksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas slimības. Ar veselības aprūpi saistītu infekciju teorētiskie pamati, veicinošie faktori, epidemioloģija un etioloģija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2LR normatīvo aktu sistēma higiēnas un epidemioloģijas kontekstā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Antibiotiku lietošana un antibiotiku rezistence. Mikroorganismu jutības noteikšana pret antimikrobiskiem līdzekļiem.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Epidēmiskais process – sociālekoloģiska sistēma. Epidēmiskā procesa struktūra. Epidemioloģiskā uzraudzība. Epidemioloģiskās uzraudzības uzdevumi. Epidemioloģiskā izmeklēšana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Infekciju slimību epidemioloģijas vēsture. Epidēmiskā procesa raksturojums. Infekcijas pārneses mehānisms. Infekcijas pārneses faktori. Uzņēmīgs organisms. Infekcijas slimību specifiskās profilakses iespējas personāla un pacientu aizsardzībai.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns. Roku higiēna. Ārstniecības iestādes darbinieku personīgā higiēna un ārējais izskats. Darbinieka veselība, veselības pārbaudes un vakcinācija.Nodarbības2.00MITC
7Dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija. Dezinfekcijas līdzekļu iedalījums. Dezinfekcijas līdzekļu sastāvdaļu īpašības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Aseptika. Antiseptika. Sterilizācija. Medicīnisko ierīču, aprīkojuma un materiālu apstrāde ārstniecības iestādē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Ar veselības aprūpi saistītas pneimonijas profilakse. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00auditorija
10Ar intravaskulāru katetru saistītu infekciju profilakse. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
11Ar katetru saistītu urīnceļu infekciju profilakse. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
12Ķirurģiskās vietas infekciju novēršana. Vadlīnijas un jaunākie pētījumi.Nodarbības1.00MITC
13Izolācijas režīma nodrošināšana, ja pacientam ir konstatēta aerogēnā, gaisa pilienu vai kontaktu ceļā izplatāma infekcija.Nodarbības1.00MITC
14Individuālie aizsardzības līdzekļi Infekciju profilaksei ārstniecības iestādē. Individuālo aizsarglīdzekļu lietošana atbilstoši procedūrai vai veicamajam pretepidēmijas pasākumam.Nodarbības1.00MITC
15Infekciju uzraudzības nodrošināšana ārstniecības iestādē. Personāla rīcība ar veselības aprūpi saistītu infekcijas vai multirezistenta mikroorganisma konstatēšanas gadījumā. Iekšējās kontroles nodrošināšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem. Referāts par aktuālām problēmām infekciju kontrolē. Kontroldarbi: tiek pārbaudītas studentu zināšanas par iemācīto materiālu. Situācijas uzdevumu risināšana nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa beigās mutvārdu eksāmens, kurš sastāv no 2 jautājumiem (eksāmena biļete) eksāmens ietver semestra saturu. Studējošo zināšanu un prasmju vērtēšanai lieto 10 ballu sistēmu, vērtēšanai izmantojot RSU Studiju reglamentā I aprakstīto vērtēšanas sistēmu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās epidemioloģijas pamatjautājumus. Zinās infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses pamatus, infekciju kontroles metodes un to pielietojumu un nodrošinājumu ambulatoro un stacionāro pacientu veselības aprūpē, zinās pretepidēmiskā režīma principus un risinājumus.
Prasmes:Pratīs nodrošināt pirms slimnīcas etapā un stacionāra apstākļos infekciju kontroles metodes pacientu aprūpē. Pratīs nodrošināt pretepidēmiskā režīma pasākumus personāla un pacientu veselības aizsardzībai un saglabāšanai veselības aprūpes iestādē. Pratīs interpretēt infekciju kontrolei atbalstošos politiskos dokumentus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students attīsta kompetenci: iespēju veiksmīgi darboties infekciju kontroles kontekstā, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas un attieksmi.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Higiēniskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
2Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Higiēniskā roku mazgāšanaA - Teorētiskais
4Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
6Individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
7Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāA - Teorētiskais
8Individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšana ar veselības aprūpi saistītu infekciju gadījumāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
9Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaA - Teorētiskais
10Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas ‘’Epidemioloģiskās drošības likums’’
2LR MK noteikumi Nr.581;
3LR MK noteikumi Nr.104;
4Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Nacionālais apgāds, 2009
5Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
Papildus literatūra
1ISO/TS 11139:2006 ‘’Sterilization of health care products – vocabulary’’;
2ECDC. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control;
3Friedman, Candace and Newsome, Willam. 2011. IFIC Basic Concepts of Infection Control. 2nd Edition, IFIC;
4NHMRC. 2010. Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare. Commonwealth of Australia;
5Policy on cleaning, disinfection and sterilisation’’ Dutch Workingparty
6‘’Disinfection & Sterilization Guidelines Queensland Health Version 2’’
7https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/directory-guida…
Citi informācijas avoti
1https://www.who.int/infection-prevention/en/