Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Vīksna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:IUDK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Infektoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ludmila Vīksna
Kontaktinformācija:Rīga, Linezera iela 3, idkatrsu[pnkts]lv, idkatrsu[pnkts]lv, +371 67014777
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, mikrobioloģijā un iekšķīgajās slimībās.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par infekciju slimību izcelsmes iemesliem un to attīstības pamatmehānismiem, par klīniskajām norisēm, ārstēšanas principiem, īpaši akcentējot un pievēršoties aspektiem, kuri ir saistāmi ar uzturu gan kā ārstēšanas, gan kā rehabilitācijas, gan veselības veicināšanas būtisku sastāvdaļu, apgūt pārtikas kontroles pamatprincipus un organizāciju ES un Latvijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekciju slimību slimnieku veselības aprūpes principi valstī. Slimnieku hospitalizācijas noteikumi. Dezinfekcija. Sterilizācija. Biomateriāla iznīcināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Infekcijas slimību diagnostikas principi. Infekcijas slimību terapijas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Pārtikas higiēnas galvenie uzdevumi, mērķi. Pārtikas aprites uzraudzība Latvijā, problēmas un risinājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4HIV/AIDS etioloģija, epidemioloģija, klīnika, terapija, profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Ar rīšanas traucējumiem saistītas infekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Hepatītu klīniski – epidemioloģiskais raksturojums. Diētas loma hepatītu slimnieku terapijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Akūtas respiratoras saslimšanas – etioloģija, patoģenēze, klīniskie sindromi, terapija, profilakse, uztura loma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Parazitārās infekcijas slimības izplatība, profilakse. Tropiskās slimības – etioloģija, izplatība, profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Uztura loma tuberkulozes ārstēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Zarnu infekciju slimību raksturojums. Uztura īpatnības diarejas pacientiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekciju slimību slimnieku veselības aprūpes principi valstī. Slimnieku hospitalizācijas noteikumi. Dezinfekcija. Sterilizācija. Biomateriāla iznīcināšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Infekcijas slimību diagnostikas principi. Infekcijas slimību terapijas principi.Nodarbības0.50klīniskā bāze
3Pārtikas higiēnas galvenie uzdevumi, mērķi. Pārtikas aprites uzraudzība Latvijā, problēmas un risinājumi.Nodarbības0.50klīniskā bāze
4HIV/AIDS etioloģija, epidemioloģija, klīnika, terapija, profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Ar rīšanas traucējumiem saistītas infekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Hepatītu klīniski – epidemioloģiskais raksturojums. Diētas loma hepatītu slimnieku terapijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Akūtas respiratoras saslimšanas – etioloģija, patoģenēze, klīniskie sindromi, terapija, profilakse, uztura loma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Parazitārās infekcijas slimības izplatība, profilakse. Tropiskās slimības – etioloģija, izplatība, profilakse.Nodarbības0.50klīniskā bāze
9Uztura loma tuberkulozes ārstēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Zarnu infekciju slimību raksturojums. Uztura īpatnības diarejas pacientiem.Nodarbības0.50klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, referāts par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais darbs: Referāts, vērtēšanas kritēriji – darba satura atbilstība izvēlētai tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, studenta zināšanu līmenis, kas novērtēts pārrunājot patstāvīgo darbu ar docētāju, darba noformējums. Ieskaite: aktivitāte nodarbībās, patstāvīgā darba vērtējums, daudzatbilžu tests par apgūto tematiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pratīs uzskaitīt biežāk sastopamos ar uzturproduktiem saistītos infekciozos aģentus un aprakstīt to izraisīto patoloģiju svarīgākās izpausmes; izklāstīt uztura uzņemšanas un tā izvēles principus kontekstā ar slimības patoloģiskām izpausmēm; definēs infekciozo aģentu verifikācijas teorētiskās iespējas, sistematizējot tās pēc prioritātēm.
Prasmes:Veidot plānu epidemioloģiskām un medicīniskām darbībām – anamnēzes, tai skaitā, epidemioloģiskās, noskaidrošana, ēšanas paradumu novērtēšana; veidot ieteikumus attiecībā uz uztura režīmu kā ārsta nozīmētās terapijas īstenojumu vai papildinājumu pacientiem ar infekcijas slimības diagnozi.
Kompetences:Komunicēties ar infekcijas slimību pacientiem un kolēģiem pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanās jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības; spēs organizēt patstāvīgu un kolektīvu zināšanu apguvi un novērtēt pacienta uztura režīma piemērotību indivīda vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bennett J.E., Dolin R.l., Blaser Mandell M. J., Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), ISBN: 978-1-4557-4801-3
2Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2011, 568 lpp.
3Fred F. Ferri. Ferri's Clinical Advisor 2019, Elsevier.
4Goldman L., Schafer A. “Goldman-Cecil Medicine”, 25th Ed. Elsevier Inc. 2016
5Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow Lange Current Medical Diagnosis and Treatment 2018, 57th Edition; „Innere Medizin“ Gerd Herold and Associates
6Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas. 2015.
7Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas. 2014
8Vīrushepatīta B diagnostikas un etitropās ārstēšanas vadlīnijas. 2011
Papildus literatūra
1Zeltiņa I., Zavadska D, Grope I., Aldiņš P., Savrasova L., Grāmatniece A., Žilde A. Praktiskas rekomendācijas vakcinācijai veseliem pieaugušajiem un riska grupu indivīdiem Latvijā. Rīga. Slimību profilakses un kontroles centrs; 2019.
2Vakcinācija: aktīvā specifiskā imūnprofilakse. L.Vīksna. Nacionālais apgāds, Rīga, 2008, 252 lpp.
3Ceļotāju veselības rokasgrāmata. L.Vīksna. Nacionālais Medicīnas apgāds, Rīga, 2002, 231 lpp.
4Infekcijas slimības. Otrais izdevums. I.Mazjānis, E.Tirāns. Autorkolektīvs, Valmiera, 2006, 1008 lpp.
Citi informācijas avoti
1http://www.who.int/
2https://www-amboss-com.db.rsu.lv/row/campus/2018/rsu-activa…
3https://accessmedicine.mhmedical.com
4https://www.clinicalkey.com
5http://site.ebrary.com/lib/rsub
6http://search.ebscohost.com/
7www.uptudate.com
8https://ecdc.europa.eu/sites/
9https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
10https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
11https://emedicine.medscape.com/
12https://www.cdc.gov/
13http://www.antimicrobe.org/