Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Vīksna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:IUDK_017LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Infektoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ludmila Vīksna
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, parazitoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, infektoloģijā, iekšķīgajās slimībās, klīniskajā farmakoloģijā un imunoloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par dažādu, infekciju slimībām raksturīgu, sindromu veidošanās un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, lai spētu veikt adekvātu konkrētai situācijai diferenciāldiagnozi, kā arī nostiprināt izmeklēšanas prasmes, veidojot izmeklēšanas programmu konkrētam pacientam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aknu veidojumi infektoloģijas kontekstā – ehinokokoze, amebiāze, HCC u.c.Lekcijas1.00auditorija
2Ar diareju un obstipācijām noritošu infekcijas slimību diagnostika, diferenciāldiagnostika.Lekcijas1.00auditorija
3Bērnu infekcijas pieaugušajiem – diagnostika, klīniskās norises, īpatnības, prognozes, profilakse.Lekcijas1.00auditorija
4Saistība starp infekcijas, autoimūnām un onkoloģiskām saslimšanām. To diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
5Antimikrobiālā rezistence. Multirezistenta mikroflora, tās nozīme hospitālo pacientu aprūpē. Hospitālo infekciju ietekme uz infekcijas slimību dizainu nākotnē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Autopsijas un morfoloģijas pamati infekcijas gadījumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Locītavu un kaulu infekcijas, to diagnostika, ārstēšana, profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Imunitātes veidošanas principi infekciju slimību gadījumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Ar limfadenopātiju noritošu infekciju slimību diagnostika, diferenciāldiagnostika ar neinfekciju patoloģijām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Infekcijas slimību īpatnības geriatrijas kontekstā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Ar izsitumiem noritošu infekcijas slimību diagnostika un diferenciāldiagnostika pieaugušajiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Neatliekamie stāvokļi infekciju un neinfekciju slimību kontekstā: hipovolēmiskais un infekciozi toksiskais šoks (sepse), akūta elpošanas mazspēja (balsenes stenoze, plaušu tūska), smadzeņu tūska, akūta aknu un nieru mazspēja, to klīniskie simptomi, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgai nodarbību tēmai, referāts par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais darbs: referāts, vērtēšanas kritēriji – darba satura atbilstība izvēlētai tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, studenta zināšanu līmenis, kas novērtēts pārrunājot patstāvīgo darbu ar docētāju, darba noformējums. Studenti piekrīt, ka kursa ietvaros iesniegtie darbi var tikt pakļauti tekstuālajam salīdzinājumam ar Turnitin.com, lai pārbaudītu, vai iesniegtais darbs nav plaģiāts. Iesniegtie rakstu darbu tiks iekļauti kā avoti Turnitin.com referenču datu bāzē ar vienu mērķi – konstatēt plaģiātu. Turnitin.com pakalpojumu izmantošana notiek saskaņā ar Lietošanas politiku, kas izlasāma Turnitin.com mājas lapā. Eksāmens: aktivitāte nodarbībās un nodarbību apmeklējums, patstāvīgā darba vērtējums, trīs teorētiskie jautājumi un viens situācijas uzdevums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs raksturot un sistematizēt klīnisko simptomātiku diferenciāldiagnostikas aspektā; izskaidrot un pamatot nepieciešamos, tai skaitā specifiskos, laboratoros un citus izmeklējumus, izmantojot arī ģenētiskās un zāļu rezistenci konstatējošās analīzes; izskaidrot infekcijas slimību diagnozes apliecinošos faktus un formulēt diagnozi; izskaidrot, aprakstīt un analizēt Latvijā reti sastopamās un netipiski noritošās infekciju slimības; demonstrēt zināšanas, kas nepieciešamas diferenciāldiagnostikā.
Prasmes:Pratīs plānot medicīniskās darbības konkrētam pacientam diferenciāldiagnostiskas mērķiem; pratīs detalizēti, padziļināti un mērķtiecīgi noskaidrot anamnēzi, tai skaitā epidemioloģisko, izmantojot iegūtos faktus slimību diagnostikā un diferenciāldiagnostikā; novērtēt, interpretēt un analizēt iegūtos medicīniskos faktus un rezultātus – laboratoros, staru diagnostikas, funkcionāli morfoloģiskos utt., lai noteiktu diagnozi.
Kompetences:Veidot terapeitisko shēmu dažādu infekcijas un citu slimību ārstēšanai un noteikt medikamentus individualizētas terapeitiskās pieejas nodrošināšanai pacientam; pielietojot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatzināšanas, lai profesionāli sadarbotos ar pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem infekcijas slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības; izmantot e-medicīnas iespējas, risinot radušos medicīnas jautājumus; uzņemties veselības veicinātāja lomu infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses kontekstā; veikt administratīvās funkcijas efektīvas infekcijas slimību diagnostikas un ārstniecības principu izvēlē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bennett J.E., Dolin R.l., Blaser Mandell M. J., Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), ISBN: 978-1-4557-4801-3
2Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2011.
3Fred F. Ferri. Ferri's Clinical Advisor 2019, Elsevier.
4Goldman L., Schafer A. “Goldman-Cecil Medicine”, 25th Ed. Elsevier Inc. 2016
5Clinical Immunology, Principles and Practice; 5th Edition, Elsevier, 2018. Authors: Robert Rich Thomas Fleisher William Shearer Harry Schroeder Anthony Frew Cornelia Weyand, ISBN: 9780702068966.
6Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow Lange Current Medical Diagnosis and Treatment 2018, 57th Edition; „Innere Medizin“ Gerd Herold and Associates
7HIV/AIDS quidelines 2018
8EACS quidelines European AIDS clinical society
9Garcia-Monco J.C. CNS infections. Clinical approach. Springer, 2018
10Bacon B R, et al, editors. Comprehensive Clinical hepatology. 2nd ed. St Louis; London: Elsevier Mosby; 2010.
11Cohen J, Opal S M, Powderly W G, editors. Infectious diseases. 2 vol. 3rd ed. St. Louis, Mo.; London: Mosby; 2010.
12Wenzel R, Bearman G, Brewer T, Butzler J P. A guide to infection control in the hospital. 4th ed. Boston: International Society for Infectious Diseases. 2008.
Papildus literatūra
1Feldman M, Friedman L S, Brandt L J. Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease: review and assessment. 2 vol. 9th edition. Edinburgh: Elsevier Sounders; 2010.
2Foster G R, Goldin R D. Management of chronic viral hepatitis. 2nd ed. London: Taylor & Francis; 2005.
3Gilbert D N, et al. The Sanford guide to antimicrobial therapy Sperryville; Antimicrobial Therapy; 2009.
4Белопольский Ю А. Справочник по инфекционным болезням. Москва; 2009.
5Покровский В И, Пак С Г, Брико Н И, Данилкин Б К. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2-e изд. Москва; 2009.
6EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. Journal of Hepatology
7EASL Clinical Practice Guidelines For The Management Of Patients With Decompensated Cirrhosis. Journal of Hepatology
8EASL Clinical Practice Guidelines On Hepatitis E Virus Infection
9EASL Clinical Practice Guidelines: Management Of Alcohol-Related Liver Disease
10EASL 2017 Clinical Practice Guidelines On The Management Of Hepatitis B Virus Infection
11CDC Yellow Book 2018: Health Information for International Travel, Oxford University Press, 704 lpp., 2017.
12Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds; 2009.
13Danilāns A. Hroniskas aknu slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2009.
14Vīksna L. Vakcinācija: aktīvā specifiskā imūnprofilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2008.
15Vīksna L. Vīrushepatīts C: norise, ārstēšana, prognoze, profilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2003.
16Vīrushepatīta B diagnostikas un etitropās ārstēšanas vadlīnijas. 2011
17Bartlett J G, Gallant J E, Pham P A. 2009-2010 medical management of HIV Infection. Johns Hopkins University School of Medicine; 2009.
18Health Information for International Travel 2010. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2010.
Citi informācijas avoti
1www.uptudate.com
2https://ecdc.europa.eu/sites/
3https://ecdc.europa.eu/en/news-events
4http://www.who.int/
5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
7https://emedicine.medscape.com/
8https://www.cdc.gov/
9http://www.antimicrobe.org/
10https://www-amboss-com.db.rsu.lv/row/campus/2018/rsu-activa…
11http://www.dynamed.com/
12http://www.merckmanuals.com/
13https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/
14http://www.mayoclinic.org/diseases
15https://accessmedicine.mhmedical.com
16https://www.clinicalkey.com
17http://site.ebrary.com/lib/rsub
18http://search.ebscohost.com/
19https//www.hig.gov/hiv-basics/staying- in- hiv- care/other/opportunistic infection