Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ludmila Vīksna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:IUDK_030LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Infektoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ludmila Vīksna
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, parazitoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, infektoloģijā, iekšķīgajās slimībās, klīniskajā farmakoloģijā un imunoloģijā.
Mērķis:
Nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par dažādu, infekciju slimībām raksturīgu, sindromu veidošanās un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, lai spētu veikt adekvātu konkrētai situācijai diferenciāldiagnozi, kā arī nostiprināt izmeklēšanas prasmes, veidojot izmeklēšanas programmu konkrētam pacientam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aknu veidojumi infektoloģijas kontekstā – ehinokokoze, amebiāze, HCC u.c.Lekcijas1.00auditorija
2Ar diareju un obstipācijām noritošu infekcijas slimību diagnostika, diferenciāldiagnostika.Lekcijas1.00auditorija
3Bērnu infekcijas pieaugušajiem – diagnostika, klīniskās norises, īpatnības, prognozes, profilakse.Lekcijas1.00auditorija
4Saistība starp infekcijas, autoimūnām un onkoloģiskām saslimšanām. To diagnostika, diferenciāldiagnostika, ārstēšanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
5Antimikrobiālā rezistence. Multirezistenta mikroflora, tās nozīme hospitālo pacientu aprūpē. Hospitālo infekciju ietekme uz infekcijas slimību dizainu nākotnē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Ar limfadenopātiju noritošu infekciju slimību diagnostika, diferenciāldiagnostika ar neinfekciju patoloģijām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ar izsitumiem noritošu infekcijas slimību diagnostika un diferenciāldiagnostika pieaugušajiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgai nodarbību tēmai, referāts par izvēlēto tēmu
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais darbs: referāts, vērtēšanas kritēriji – darba satura atbilstība izvēlētai tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, studenta zināšanu līmenis, kas novērtēts pārrunājot patstāvīgo darbu ar docētāju, darba noformējums. Studenti piekrīt, ka kursa ietvaros iesniegtie darbi var tikt pakļauti tekstuālajam salīdzinājumam ar Turnitin.com, lai pārbaudītu, vai iesniegtais darbs nav plaģiāts. Iesniegtie rakstu darbu tiks iekļauti kā avoti Turnitin.com referenču datu bāzē ar vienu mērķi – konstatēt plaģiātu. Turnitin.com pakalpojumu izmantošana notiek saskaņā ar Lietošanas politiku, kas izlasāma Turnitin.com mājas lapā. Eksāmens: aktivitāte nodarbībās un nodarbību apmeklējums, patstāvīgā darba vērtējums, trīs teorētiskie jautājumi un viens situācijas uzdevums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs raksturot un sistematizēt klīnisko simptomātiku diferenciāldiagnostikas aspektā; izskaidrot un pamatot nepieciešamos, tai skaitā specifiskos, laboratoros un citus izmeklējumus, izmantojot arī ģenētiskās un zāļu rezistenci konstatējošās analīzes; izskaidrot infekcijas slimību diagnozes apliecinošos faktus un formulēt diagnozi; izskaidrot, aprakstīt un analizēt Latvijā reti sastopamās un netipiski noritošās infekciju slimības; demonstrēt zināšanas, kas nepieciešamas diferenciāldiagnostikā.
Prasmes:Pratīs plānot medicīniskās darbības konkrētam pacientam diferenciāldiagnostiskas mērķiem; pratīs detalizēti, padziļināti un mērķtiecīgi noskaidrot anamnēzi, tai skaitā epidemioloģisko, izmantojot iegūtos faktus slimību diagnostikā un diferenciāldiagnostikā; novērtēt, interpretēt un analizēt iegūtos medicīniskos faktus un rezultātus – laboratoros, staru diagnostikas, funkcionāli morfoloģiskos utt., lai noteiktu diagnozi.
Kompetences:Veidot terapeitisko shēmu dažādu infekcijas un citu slimību ārstēšanai un noteikt medikamentus individualizētas terapeitiskās pieejas nodrošināšanai pacientam; pielietojot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatzināšanas, lai profesionāli sadarbotos ar pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem infekcijas slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības; izmantot e-medicīnas iespējas, risinot radušos medicīnas jautājumus; uzņemties veselības veicinātāja lomu infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses kontekstā; veikt administratīvās funkcijas efektīvas infekcijas slimību diagnostikas un ārstniecības principu izvēlē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2011.
2Bennett J.E., Dolin R.l., Blaser Mandell M. J., Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), ISBN: 978-1-4557-4801-3
3Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow Lange Current Medical Diagnosis and Treatment 2018, 57th Edition; „Innere Medizin“ Gerd Herold and Associates
4Goldman L., Schafer A. “Goldman-Cecil Medicine”, 25th Ed. Elsevier Inc. 2016
5Mandell G L, Bennett H E, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett’s. principles and practice of infectious disease. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2010.
6Schlossberg D. Clinical infectious disease. Cambrige: Cambridge University Press; 2008.
7Cohen J, Opal S M, Powderly W G, editors. Infectious diseases. 2 vol. 3rd ed. St. Louis, Mo.; London: Mosby; 2010.
8Wenzel R, Bearman G, Brewer T, Butzler J P. A guide to infection control in the hospital. 4th ed. Boston: International Society for Infectious Diseases. 2008.
9Vīrushepatīta B diagnostikas un etitropās ārstēšanas vadlīnijas. 2011
10Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas. 2014
11Vīksna L. Vīrushepatīts C: norise, ārstēšana, prognoze, profilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2003.
Papildus literatūra
1Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas. 2015.
2Madhukar Pai, Marcel A. Behr, David Dowdy, et.al. Tuberculosis. Nature reviews, Volume 2, 2016
3Garcia-Monco J.C. CNS infections. Clinical approach. Springer, 2018
4EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. Journal of Hepatology
5Gilbert D N, et al. The Sanford guide to antimicrobial therapy Sperryville; Antimicrobial Therapy; 2009.
6EASL Clinical Practice Guidelines For The Management Of Patients With Decompensated Cirrhosis. Journal of Hepatology
7EASL Clinical Practice Guidelines On Hepatitis E Virus Infection
8EASL Clinical Practice Guidelines: Management Of Alcohol-Related Liver Disease
9EASL 2017 Clinical Practice Guidelines On The Management Of Hepatitis B Virus Infection
10Peters W, Pasvol G. Atlas of tropical medicine and parasitology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2007.
11Foster G R, Goldin R D. Management of chronic viral hepatitis. 2nd ed. London: Taylor & Francis; 2005.
12CDC Yellow Book 2018: Health Information for International Travel, Oxford University Press, 704 lpp., 2017.
13HIV/AIDS quidelines 2018
14EACS quidelines European AIDS clinical society
15Покровский В И, Пак С Г, Брико Н И, Данилкин Б К. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2-e изд. Москва; 2009.
16Белопольский Ю А. Справочник по инфекционным болезням. Москва; 2009.
17Feldman M, Friedman L S, Brandt L J. Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease: review and assessment. 2 vol. 9th edition. Edinburgh: Elsevier Sounders; 2010.
18Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds; 2009.
19Danilāns A. Hroniskas aknu slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2009.
20Vīksna L. Vakcinācija: aktīvā specifiskā imūnprofilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2008.
21Zinčenko L, Krūmiņa A. Medicīniskā helmintoloģija. Rīga: Vītola izdevniecība; 2010.
22Bacon B R, et al, editors. Comprehensive Clinical hepatology. 2nd ed. St Louis; London: Elsevier Mosby; 2010.
23Bartlett J G, Gallant J E, Pham P A. 2009-2010 medical management of HIV Infection. Johns Hopkins University School of Medicine; 2009.
24Plotkin S A, Orenstein W A, Offit P A. Vaccines. 5th ed. Elsevier Health Sciences, 2008.
25Service M. Medical entomology for Students. 5th edition, Liverpool School of Tropical Medicine. Cambrige University Press, 2012.
Citi informācijas avoti
1https://accessmedicine.mhmedical.com
2https://www.clinicalkey.com
3http://site.ebrary.com/lib/rsub
4http://search.ebscohost.com/
5https://www-amboss-com.db.rsu.lv/row/campus/2018/rsu-activa…
6www.uptudate.com
7https://ecdc.europa.eu/sites/
8https://ecdc.europa.eu/en/news-events
9https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
10https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
11https://emedicine.medscape.com/
12https://www.cdc.gov/
13http://www.antimicrobe.org/
14http://www.dynamed.com/
15http://www.merckmanuals.com/
16https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/
17http://www.mayoclinic.org/diseases