Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Baiba Rozentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_052LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, idkatrsu[pnkts]lv, idkatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, bioloģijā, parazitoloģijā, bioķīmijā, histoloģijā, fizioloģijā, mikrobioloģijā, iekšķīgajās slimībās, propedeitikā, patoloģiskajā fizioloģijā, epidemioloģijā, sabiedrības veselībā, farmakoloģijā.
Mērķis:
Veicināt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par konkrētu infekcijas slimību izcelsmi un galvenajiem attīstības mehānismiem cilvēka organismā, konkrētiem veselības aprūpes un kopšanas paņēmieniem, kā arī izsargāšanās iespējām no slimības, izplatības ierobežošanu un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti, sniegt studentiem priekšstatu par esošiem pētījumiem un inovācijām infekciju slimību profilakses jautājumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības aprūpes sistēma Latvijā un infekcijas slimību pacientu aprūpe šīs sistēmas ietvaros. Reģistrējamās infekcijas slimības, t.sk. bīstamās infekcijas slimības. Rīcības algoritmi saskaņā ar LR normatīvajiem dokumentiem. Hemorāģiskie drudži, t.sk. Ebola vīrusinfekcija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Gaisa pilienu infekcijas slimības - gripa, SARS, MERS, difterija, tbc, u.c. Epidemioloģija. Klīnika. Profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Zarnu infekciju slimību etioloģiskā struktūra. Epidemioloģija. Klīnika. Profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Akūtie un hroniskie vīrushepatīti. Epidemioloģija, klīnika, profilakse. Hroniska vīrushepatīta C izplatība Latvijā, diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Infekcijas slimību specifiskā profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Infekciju slimību laboratorā diagnostika (izmeklējamā materiāla iegūšana, glabāšana, transports u.c.).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ceļotāju veselība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Veselības aprūpē iegūto infekciju profilakse. MRSA pacientu veselības aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, individuālais darbs - patstāvīgs darbs ar jaunākajiem literatūras avotiem
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte nodarbībās, patstāvīgā darba vērtējums, tests par apgūto tematiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Klasificēs slimību simptomus, lai organizētu pacientu aprūpi, raksturos specifisko laboratoro izmeklējumu principus, novērtēs iegūto datu kopumu, lai izprastu pieejas individualizētai ārstēšanai, balstoties uz zināšanām par infekcijas slimību ierosinātājiem, sistematizēs nepieciešamos profilakses pasākumus slimību izplatības ierobežošanai.
Prasmes:Veidos pacienta aprūpes plānu, balstoties uz ārsta nozīmētajām medicīniskām darbībām – plānos un kontrolēs vidējā un jaunākā medicīnas personāla darbu, nepieciešamo dezinfekcijas un līdzīgu pasākumu saturu un formu.
Kompetences:Profesionāli sadarboties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem, kolēģiem un padotajiem infekcijas slimību pacientu veselības aprūpes jomā, ievērojot ārsta norādījumus, medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības, uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darbotos kā veselības veicinātājs infekcijas slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses un pacientu kopšanas metožu izvēles kontekstā, darboties saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem saistībā ar infekcijas slimībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds; 2009.
2Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2011.
3Cohen J, Opal S M, Powderly W G, editors. Infectious Diseases. 2 vol. 3rd ed. St. Louis, Mo.; London: Mosby; 2010.
4Mandell G L, Bennett H E, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Disease. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier; 2010.
5Health Information for International Travel 2010. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2010.
6Schlossberg D. Clinical Infectious Disease. Cambrige: Cambridge University Press; 2008.
7Wenzel R, Bearman G, Brewer T, Butzler J P. A Guide to Infection Control in the Hospital. 4th ed. Boston: International Society for Infectious Diseases. 2008.
Papildus literatūra
1Feldman M, Friedman L S, Brandt L J. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease: Review and Assessment. 2 vol. 9th edition. Edinburgh: Elsevier Sounders; 2010.
2Foster G R, Goldin R D. Management of Chronic Viral Hepatitis. 2nd ed. London: Taylor & Francis; 2005.
3Gilbert D N, et al. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. Sperryville; Antimicrobial Therapy; 2009.
4Peters W, Pasvol G. Atlas of Tropical Medicine and Parasitology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2007.
5Белопольский Ю А. Справочник по инфекционным болезням. Москва; 2009.
6Покровский В И, Пак С Г, Брико Н И, Данилкин Б К. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2-e изд. Москва; 2009.
7Danilāns A. Hroniskas aknu slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2009.
8Vīksna L. Vakcinācija: aktīvā specifiskā imūnprofilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2008.
9Vīksna L. Vīrushepatīts C: norise, ārstēšana, prognoze, profilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2003.
10Zinčenko L, Krūmiņa A. Medicīniskā helmintoloģija. Rīga: Vītola izdevniecība; 2010.
11Ferri F F. Ferri’s Clinical Advisor 2012: 5 books in 1. London: Elsevier Mosby; 2012.
Citi informācijas avoti
1PVO iknedēļas ziņojumi – epidemioloģiskie: http:/www.who.int