Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Aigars Evardsons
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Palīdzēt izprast informācijas tiesību vietu un nozīmi praktiskajā darbā, kas veicinātu teorētisko zināšanu kopuma izveidi par jautājumiem, kuri saistīti ar iesnieguma izskatīšanas principiem, personas tiesībām uz informāciju, informācijas klasifikāciju.
Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktisko uzdevumu izpildīšanas procesā. Veidot personas (studenta) kompetenci informācijas tiesību jomā.

Priekšzināšanas

Administratīvās tiesības, Administratīvais process.

Rezultāti

Zināšanas

Par informāciju, tās apjomu, veidiem, kas nepieciešama juridisku kāzusu risināšanai, argumentācijai un juridisku dokumentu sagatavošanai, par informācijas iegūšanu un apstrādi.

Prasmes

• Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt informācijas tiesību vietu un lomu praktiskajā darbā, izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas.
• Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem tiesību zinātnes programmas studentiem par informācijas tiesību problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Veidot argumentāciju un prasmi uzklausīt viedokļus.
• Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Konstatēt un noformulēt problemātiku, atrast cēloņsakarības, t.i., problēmas „sakni” un piedāvāt konstruktīvus problēmas risinājumus.
• Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas.

Kompetences

Spēja veikt konkrētus ar informācijas tiesībām saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choice
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 2Free choice