Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Renāte Strazdiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_013LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Renāte Strazdiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, D-korp., 4.st., 410. kab., vvdgatrsu[pnkts]lv , vvdgatrsu[pnkts]lv , +371 67409255, +371 67409175
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursā tiks apskatīti galvenie informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas jēdzieni, metodoloģijas, aktivitātes un pieejas, kuras pielietojamas modernu veselības informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā. Kurss fokusēsies uz pieaugošo informācijas tehnoloģiju lomu veselības aprūpes ekosistēmā, demonstrējot dažādus veselības informācijas sistēmu veidus.
Mērķis:
Kurss nodrošinās apkopojošu apskatu par veselības informācijas sistēmas lomu un darbību, kā arī demonstrēs veselības informācijas sistēmu darbināšanas iespējas ar mērķi nodrošināt informācijas radīšanu, uzkrāšanu, analīzi un izplatīšanu laicīgā un drošā veidā veselības ekosistēmas darbības nodrošināšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijas vadība kā daļa no veselības sistēmas pārvaldībasNodarbības1.00auditorija
2Tehnoloģiskie rīki veselības datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzeiNodarbības1.00auditorija
3Veselības vadības informācijas sistēmas veselības organizācijāsNodarbības1.00auditorija
4Datu tipi un datu standarti veselības vadības informācijas sistēmāsNodarbības1.00auditorija
7Elektroniskā datu apmaiņa veselības vadības informācijas sistēmāsNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras un datu analīze; Individuālā un grupu darba rezultātu apkopošana un prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība interaktīvās lekcijās; Individuālā un grupu darba kvalitāte un savlaicīgums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par veselības informācijas vadības pamatteorijām un principiem; Izpratne par veselības informācijas sistēmu lomu veselības aprūpes sistēmā; Izpratne par veselības informācijas vadības lomu veselības aprūpes sistēmu kvalitātes nodrošināšanā, darbības uzlabošanā, resursu plānošanā un vadībā un riska vadībā; Izpratne par informācijas infrastruktūras plānošanu un ieviešanas izaicinājumiem; Izpratne par dažādiem informācijas sistēmu tipiem, kuras lieto veselības aprūpes sektorā; Izpratne par veselības ierakstu izveidi, apkopošanu, pieeju, uzglabāšanu, izplatīšanu, uzturēšanu un drošību.
Prasmes:Izskaidrot kā veselības informācijas sistēmas ir organizētas un pārvaldītas; Izmantojot veselības informācijas sistēmas izvēlēties un piemērot stratēģiju veselības aprūpes sistēmas rezultātu uzlabošanai; Piemērot veselības informācijas vadības tehnikas konkrētas problēmsituācijas risināšanai; Piemērot elektronisko veselības ierakstu, datu rīkus un atskaites lēmumu pieņemšanā; Plānot veselības informātikas risinājumus klīnisko un veselības aprūpes mērķu uzlabošanai.
Kompetences:Atšķir un var izvēlēties organizācijas hierarhijas līmenim atbilstošu datus lēmumu pieņemšanai veselības aprūpes ekosistēmā; Atšķir un izprot informācijas sistēmu lomu dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos veselības aprūpes sistēmā; Izprot un spēj novērtēt dažādus veselības aprūpes sistēmas izaicinājumus saistībā ar veselības informātiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Wager K., Lee F.et al. Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management, John Willey & Sons, 2009
Citi informācijas avoti
1http://www.openclinical.org/healthinformatics.html Everybody's Business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's framework for action. Geneva: WHO (2007)