Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bibliotēka
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Daiga Spila
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Uzlabot studiju procesa kvalitāti, padziļinot zināšanas par psiholoģijas informācijas daudzveidību un pilnveidot iemaņas psiholoģijas informācijas meklēšanā, izguvē un apstrādē.

Priekšzināšanas

pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studenti būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus psiholoģijas un medicīnas informācijas resursus un izmantot uz pierādījumiem balstītus informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas psiholoģijas jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem psiholoģijas nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus. Pratīs patstāvīgi meklēt psiholoģijas informāciju uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos un tos kritiski izvērtēt.

Kompetences

Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu uz pierādījumiem balstītu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Organizāciju un menedžmenta socioloģija1BakalaursObligātsDaiga Spila, Inga Znotiņa, Zane Bondare