Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inga Krēvica
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Iegūt vispārēju priekšstatu par informācijas meklēšanas iespējām, bibliotēkas resursiem, pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem, kā arī padziļināt iemaņas medicīnas informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un brīvpieejas medicīnas informācijas resursos, iegūtās informācijas atlase un pielietošana studiju darbu veidošanas procesā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
- pastāstīt, kā ir sistematizētas grāmatas un informācija bibliotēkās;
- izskaidrot, kur meklējama palīdzība informācijas meklēšanas jautājumos;
- definēt iegūtās informācijas nozīmīgumu sev izvēlētās aktuālās tēmas (problēmas) pētīšanai atbilstoši apgūstamajai profesijai;
- izklāstīt Autortiesību likumu un pētnieka ētiskās normas.
- formulēt informācijas avotu daudzveidību un kvalitāti;
- aprakstīt kreatīvu pieeju studiju darbu veidošanā pielietojot jaunākos resursus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
- izmantot bibliotēkās pieejamos resursus;
- izmantot informāciju tehnoloģijas sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un atlasīšanai;
- veidojot studiju darbus;
- ievērot Autortiesību likumu un nepārkāpt pētnieka ētiskās normas;
- plānot, veidot un noformēt studiju darbus atbilstoši prasībām;
- prezentēt izveidoto darbu/ pētījumu un aizstāvēt savu viedokli par izvēlēto problēmu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students būs spējīgs novērtēt un pielietot bibliotēkas resursus un jaunāko tehnoloģiju iespējas studiju darbu veidošanas procesā, patstāvīgi sagatavoties un uzstāties publiski, argumentēt savu informācijas avotu izvēli tēmas pētījumam, ievērot Autortiesību likumu un ētikas normas.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.