Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daiga Spila

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:B_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Spila
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bibliotēka
Struktūrvienības vadītājs:Ināra Aploka
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bibliotekaatrsu[pnkts]lv, bibliotekaatrsu[pnkts]lv, ---
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.
Mērķis:
Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas un veselības sporta nozares informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijpratības jēdziens. Informācijas meklēšana un nosacījumi. Tēmas definēšana, atslēgvārdu noteikšana.Lekcijas1.00auditorija
2Meklēšanas stratēģijas veidošana: vienkāršā un paplašinātā meklēšana, frāžu meklēšana, nošķelšana, būla operatori. Informācijas izvērtēšana un saglabāšana.Lekcijas1.00auditorija
3Grāmatu, publikāciju un studiju noslēguma darbu meklēšana elektroniskajā katalogā.Nodarbības1.00auditorija
4E-grāmatu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-grāmatu datubāzēs.Nodarbības1.00auditorija
5Pilntekstu žurnālu datubāzes. Elektronisko žurnālu kolekcijas. Zinātnisko žurnālu veidi. Publikāciju pilno tekstu iegūšana. Starpbibliotēku abonements. Žurnālu ietekmes faktors.Nodarbības1.00auditorija
6Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-žurnālu datubāzēs.Nodarbības1.00auditorija
7Abonēto e-resursu meklētājs (A-Z).Nodarbības1.00auditorija
8Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi internetā.Nodarbības1.00auditorija
9Elektronisko resursu kvalitātes izvērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
10Medicīnas informācija internetā profesionāļiem un pacientiem.Nodarbības1.00auditorija
11Sociālie mediji (blogi, viki resursi, RSS tehnoloģijas, sociālie tīkli, medicīnas video). Citēšana, atsauču veidi un to veidošana.Nodarbības1.00auditorija
12Datubāze PubMed: PubMed rīki, meklēšanas stratēģijas veidošana, darbības ar rezultātiem, rezultātu saglabāšana (MyNCBI), pilntekstu izguve, darbs ar MeSH vārdnīcu.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga, sistemātiska norādīto literatūras un informācijas avotu apguve. Individuālais vai grupu darbs informācijas meklēšanas uzdevumu veikšanā un rezultātu prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdarbība nodarbībās. Patstāvīgo darbu un uzdevumu izpilde, kas ietver informācijas meklēšanu, saglabāšanu un izvērtēšanu. Nobeiguma pārbaudījums – semestra ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju priekšmeta prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus medicīnas un veselības sporta informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros izvērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas medicīnas un veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un veselības sporta nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks informācijas meklēšanu e-grāmatu, tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus.
Kompetences:Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Izvērtēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Spila D., Znotiņa I. Medicīnas informācijas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2014. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/13-…
2Spila D. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2013. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/12-…
3Burkhardt J. M. MacDonald M. C. Teaching Information Literacy: 50 Standards-based Exercises for College Students (2nd Edition) [e-book]. Chicago: American Library Association Edition, 2010. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1046…
4Dochartaigh N. Internet Research Skills : How To Do Your Literature Search And Find Research Information Online [e-book]. London: Sage Publications; 2007. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
5Hersh W.R. Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspektive [e-book]. Secaucus, NY: Springer, 2002. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1004…
6Thomas N, Franklin L, Crow S. Information Literacy And Information Skills Instruction : Applying Research To Practice In The 21St Century School Library [e-book]. Santa Barbara, Calif: Libraries Unlimited; 2011. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
Papildus literatūra
1Berube L. Do you Web 2.0? Social networking and library services. Oxford, Chandos Publishing, 2008. Available from: https://books.google.lv/books?id=2LtmAgAAQBAJ&pg=PA144&dq=W…
2Chen I, Kidd T. Wired For Learning : An Educator's Guide To Web 2.0 [e-book]. Charlotte, N.C.: IAP, Information Age Pub; 2009. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
3Ennis L.A. Mitchell N. Accidental Health Science Library [e-book]. Medford, NJ: Information Today, Inc, 2010. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1049…
4Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
5Katcher B. Medline: a guide to effective searching in PubMed and other interfaces [monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press, 2006 [cited 2015 May 25]. Available from http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=fron…
6Kresh D. Whole Digital Library Handbook [e-book]. Chicago, IL: ALA Edidtions, 2007. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1019…
7Rosen A. e-Learning 2.0: Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve Real Results [e-book]. Saranac Lake, NY: AMACOM Book, 2009. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1029…
8Stebbins L. Student Guide To Research In The Digital Age : How To Locate And Evaluate Information Sources [e-book]. Westport, Conn: Libraries Unlimited; 2006. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
9The NCBI handbook [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook
Citi informācijas avoti
1Apmācību ceļvedis Informācijpratība [Elektronisks resurss]. Pieejams tiešsaistē: http://www.netvibes.com/info_med#INFORMACIJA