Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dainis Zelmenis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_090LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dainis Zelmenis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Inna Dovladbekova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, esfreatrsu[pnkts]lv, esfreatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas par mārketingu un reklāmu, patērētāju uzvedību, un vēlamas zināšanas par biznesa, tai skaitā starptautiska biznesa pamatiem un tā vadīšanu.
Mērķis:
Veidot studentiem izpratni par efektīvu integrētā mārketinga komunikācijas (IMK) kampaņu izveidi digitālajā laikmetā, komunikācijas stratēģiskās plānošanas pieejām un instrumentiem, integrēto kampaņu izstrādes un realizācijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Integrētā mārketinga komunikācija (IMK). Padziļināta veiksmīgas integrētās kampaņas un ilgtermiņa IMK analīze.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Komunikācijas stratēģiskā plānošana: pamatprincipi, pieejas instrumenti.Lekcijas1.00auditorija
3Komunikācija šodien: tendences, iespējas, izaicinājumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Integrētās kampaņas: elementi un to loma, arhitektūra, plānošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Efektīva kampaņa: priekšnosacījumi un izvērtēšana.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Stratēģiskās plānošanas process: biznesa uzdevuma saistība ar IKM plānošanu.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Līdzdalības kvalitātes nodarbību diskusijās un semināros. Individuālo darbu izstrāde (3 rakstiski darbi). Grāmatas "Paid Attention" galveno ideju konspekts un diskusija auditorijā. Grupas projekts (rakstiski un eksāmena prezentācija).
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalības kvalitāte diskusijās un praktiskajās nodarbībās; Rakstisko uzdevumu izpildes kvalitāte (saturs, valoda, atbilstība akadēmiskajām prasībām); Grupas darba kvalitāte un efektivitāte; Nodarbību apmeklējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas par IMK integrēto kampaņu stratēģiskās plānošanas pamatprincipiem, pieejām un instrumentiem.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā, ievērojot diskusijas nodarbībās, individuālo un grupu darbu izpildē un praktiskajam semināram, studenti iegūst prasmes IMK integrēto kampaņu komnikācijas stratēģijas izstrādē un kampaņu un komunikācijas aktivitāšu sistemātiskā izvērtēšanā.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši pamatus IMK integrēto kampaņu stratēģijas veidošanai un komunikācijas stratēģiskās plānošanas pamatus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Faris Yakob. Paid Attention Paid Attention: Innovative Advertising for a Digital World. Kogan Page, 2015, 209 pp.
2T. Yeshin. Integrated Marketing Communications. Routledge, 2012, 320 pp.
3D. Stacks, D. Michaelson. A Practitioner’s Guide to Public Relations Research, Measurment and Evaluation. Business Expert Press, 2010, 229 pp.
4D. M. Scott. The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applicationa, Blogs, News Release, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. Wiley, 2013, 464 pp.
5D.K. Breakenridge. Social Media and Public Relation: Eight New Practices for the PR Professional. Peaerson FT Press, 2012, 176 pp.
6P.A. Argenti. Corporate Communication. McGraw-Hill/Irwin, 2012, 328 pp.
7P.A. Argenti. Digital Strategies for Powerful Corporate Communications. McGraw-Hill, 2009, 272 pp.
8D. Schultz, H. Schultz. IMC, The New Generation: Five Steps for Delivering Value and Measuring Finansial Returns. McGraw-Hills, 2003, 320 pp.
9G.E. Belch, M.A. Belch. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. 6th Edition, McGraw-Hill, 2003, 413 pp.
10P.R. Smith, J. Taylor. Marketing Communications: An Integrated Approach. 4th Edition, Kogan Page, 2004, 687 pp.
Papildus literatūra
1Fr. Bradley. International Marketing Strategy. 5th Edition, Pearson Education, 2005, 408 pp.
2O. Holm. Integrated marketing communication: from Tactics to strategy.// Corporate Communications: An International Journal, - 2006, Vol. 11 Iss:1, pp. 23 – 33.
3J.M.T. Balmer, St.A. Greyser. Integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation.// European Journal of Marketing. – 2006, Vol. 40 Iss: 7/8, pp. 730 – 741.
4Larry Kelley and Donald W. Jugenheimerm, Advertising Account Planning: Planning and Managing an IMC Campaign, 2015, 262. lpp, Routledge; 3 edition
5Cris Kocek, The Practical Pocket Guide to Account Planning, 2013, 157 lpp.
6Jon Steel. Truth, Lies, and Advertising: The Art of Account Planning, 1998, 320 lpp.
Citi informācijas avoti
1Corporate Communications: An International Journal
2European Journal of Marketing
3International Journal for Marketing Studies
4Starptautisko reklāmas festivālu mājās lapas: https://www.webbyawards.com/, https://www.eurobest.com/
5Komunikācijas stratēģiskās plānošanas grupa (Lielbritānijā): http://www.apg.org.uk/
6Aktuālās reklāmas, PR un mārketinga publikācijas (AdAge.com, adweek.com, PRWeek.com, biznesa medijos un citūr).