Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Una Soboļeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.04.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Una Soboļeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, zpkatrsu[pnkts]lv, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)28Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas112
Kopā kontaktstundas128
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)22Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas88
Kopā kontaktstundas88
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi vērtējumi klīniskajos studiju kursos: karioloģija, endodontija, periodontoloģija un zobu protezēšana.
Mērķis:
Paaugstināt studentu prasmju, zināšanu un kompetences līmeni, dodot iepēju apvienot iepriekš gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas jaunā kvalitātē, paaugstinot savu kompetences līmeni un pietuvinot to vispārējās prakses zobārsniecības modelim, uzlūkojot pacientu kopumā un veicot visu nepieciešamo ārstēšanu atbilstoši savam kompetences līmenim.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Faktori, kas jāņem vērā izstrādājot kompleksu ārstēšanas plānu – vispārējie principi un dažādu situāciju piemēri. Zobu protezēšanas komplikācijas ilgtermiņā, galvenās kļūdas.Lekcijas1.00auditorija
2Devitālu zobu restaurācijas vs. ekstrakcijai un aizvietošanai ar implantātu – prognozes rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
3Komplikācijas endodontiski ārstētiem zobiem – periapikālas izmaiņas, reinfekcija, plaisas.Lekcijas1.00auditorija
4Okluzālā trauma. Zobu protezēšana pacientiem ar periodontītu.Lekcijas1.00auditorija
5Periodontīta ārstēšanas etapi sasaitē ar zobu aizvietošanu.Lekcijas1.00auditorija
6Zobu nodiluma etioloģija, sakodiena rekonstrukcijas principi. Bruksisms, ietekme uz zobu restaurācijām.Lekcijas1.00auditorija
7Kompleksas klīniskās izmeklēšanas principi, diferenciālā diagnostika – neodontogēnās sāpes.Lekcijas1.00auditorija
8Temporo-mandibulārie traucējumi – košanas muskuļu, TML diska un TML problēmu etioloģija un diferenciācija.Lekcijas1.00auditorija
9Prasības klīniskās situācijas analīzes izstrādei, ārstēšanas plāna prezentācijas paraugs.Nodarbības1.00auditorija
10Fotografēšanas apmācība.Nodarbības1.00auditorija
11Zobu prognožu izvērtēšanas shēma un praktisks pielietojums. Sakodiena izvērtējums un saīsinātā zobu loka koncepts.Nodarbības1.00auditorija
12Students prezentē sava pacienta klīnisko situāciju un ārstēšanas plānus.Nodarbības16.00auditorija
13Klīniskās situācijas realizējamā ārstēšanas plāna etapu plānošana – 4 dažādas situācijas ar kompleksiem uzstādītajiem ārstēšanas plāniem (darbs pāros) – situācijas sagatavotas patstāvīgā darba ievaros, prezentācija un diskusija 1 situācijai 20 minūtes, uzrādot vizītēs veicamos darbus un izmantojamos materiālus – 2 situāciju prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
14Kolokvijs - Klīniskās situācijas realizējamā ārstēšanas plāna etapu plānošana, rezultātu analīze.Nodarbības2.00auditorija
15Zoba prognoze no endodontijas un protezēšanas viedokļa – vai vienmēr tā ir līdzvērtīga. Klīniskās situācijas analīze ar devitāliem zobiem.Nodarbības1.00auditorija
16Koronālo zoba audu daudzuma ietekme uz endodontiski ārstēta zoba prognozi. Apkaklītes iegūšana, veicot klīniko kroņa pagarināšanu.Nodarbības1.00auditorija
17Zoba izvērtēšana pirms nosūtīšanas pie endodontijas speciālista – pildījuma blīvums un apjoms, periapikālo procesu esamība, kā arī atlikušo zoba audu apjoma novērtējums.Nodarbības1.00auditorija
18Zobu ar pavājinātu prognozi iekļaušana multiplās konstrukcijās (NPP, kombinētajos darbos u.c.) – risku apzināšanās un izpratne. Izvēle par labu ekstrakcijai. Sakņu inleju izņemšanas nepieciešamība un prognoze.Nodarbības1.00auditorija
19Kolokvijs – klīniskie uzdevumi, rezultātu analīze.Nodarbības2.00auditorija
20Periodontīta definīcija. Okluzālā trauma (primāra/sekundāra). Zobu aizvietošanas plānošana pacientiem ar periodontītu (zobu atstāt vai ekstrahēt; kaula apjoms implantāta ievietošanai; fiksēta vai izņemama protēze).Nodarbības1.00auditorija
21Ilgtermiņa rādītāji periodontīta pacientiem ar dažādiem protēžu veidiem. Kas jāņem vērā, aizvietojot iztrūkstošos zobus ar fiksētām un izņemamām protēzēm, lai neradītu periodontīta traumu/iekaisumu.Nodarbības1.00auditorija
22Periimplantīts – etioloģija, izplatība, profilakse. Implantātu ievietošana pacientiem ar periodontītu.Nodarbības1.00auditorija
23Ārstēšanas secība periodontīta pacientiem ar zobu zudumu. Ortodontijas izmantošanas iespējas ārstēšanas plānošanā.Nodarbības1.00auditorija
24Zobu pārplombēšanas nepieciešamības izvērtējums pirms zoba kroņa izgatavošanas. Plombējamā materiāla izvēles nozīmīgums.Nodarbības1.00auditorija
25Izvēle starp tiešo un netiešo restaurāciju – onlejas un inlejas, vai plombas.Nodarbības1.00auditorija
26Kolokvijs – klīniskās situācijas analīze, rezultātu analīze.Nodarbības4.00auditorija
27Implantu balstu izvēle IPP – balstu skaits, balsta elementu daudzveidība un protēzes bāzes robežu modifikācijas iespējas.Nodarbības1.00auditorija
28Zobu nodilums, restaurācijas iespējas – sakodiena celšanas iespējas NPP, IPP, implanti, kompozīta restaurācijas. Retensijas garuma iegūšana, veicot klīnisko kroņa pagarinājumu.Nodarbības1.00auditorija
29Parfunkcijas, ietekme uz restaurācijām. Ilgtermiņa rezultātu izmaiņas NPP, implantu balstiem un IPP, devitālo zobu lūšanas riski.Nodarbības1.00auditorija
30Kapes – prezentācijas par dažādiem kapju veidiem – izvēle starp aizsargkapēm parafunkciju kontrolei un muskuļu atslogojošām stabilizācijas kapēm pie muskuļu un TML sāpēm.Nodarbības1.00auditorija
31Uzdevumi kopējai diskusijai par temporo-mandibulāriem traucējumiem. Darbs pāros klīnisko datu analīzei, situācijas prezentācijai.Nodarbības1.00auditorija
32Kolokvijs – temporomandibulārie traucējumi (teorijas jautājumi un klīnisko ainu apraksti), rezultātu analīze.Nodarbības2.00auditorija
33Botox injekcijas pie dažādien anormāliem sejas muskuļu stāvokļiem.Nodarbības1.00auditorija
34Pacientu sūdzības, to risināšanas iespējas. Kas ir ārstu konsīlijs, kā to organizēt. Kāda nozīme ir civiltiesiskajai apdrošināšanai, kas ir riska fonds, ko dara veselības inspekcija. Kā pacientu sūdzības izskata Latvijas zobārstu asociācijā. Kāda nozīme ir pacienta informētai piekrišanai.Nodarbības1.00auditorija
35Studentu atskaite par katrā semestrī paveikto klīnisko darbu.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
E-studijās ievietoto klīnisko gadījumu analīze un ārstēšanas plānu versiju sagatavošana diskusijai semināros. Tekošo semināru un lekciju e-vidē ievietotās problēmas risināšanai nepieciešamās literatūras un pētījumu rakstu atlase bibliotēkas datu bāzē un šo materiālu izanalizēšana, lai piedalītos uz pierādījumiem balstītā diskusijā par zobu prognozēm, restaurāciju ilgtermiņa rezultātiem, protezēšanas veidu un izmantoto materiālu salīdzinājumam, dažādu terapijas rezultātu analīzei pie disfunkcijām un patoloģijām.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Klīniskā darba izvērtējums paveiktā darba vienībās, kas dod iespēju % atpoguļot paveiktā darba kvalitāti, izsakot to 10 ballu sistēmā. 2. Noteikts pilnībā izārstēto pacientu skaits – pilna diagnostika, ārstēšanas plāna izstrāde un sekmīgi veikta pilnīga ārstēšana. 3. Teorētiskās zināšanas izvērtētas 5 kolokvijos. 4. Patstāvīgā darba izvērtējums ar izpildītiem pašnovērtējuma e-testiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēj parādīt padziļinātas zināšanas, kas atbilst uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai ārstniecībā, t.i.: - spēs izvērtēt pacienta medicīnisko anamnēzi un esošo saslimšanu ietekmi uz izvēlēto ārstēšanu; - atpazīs gan atsevišķu zobu, gan sakodiena patoloģijas; - sastādīs gan optimālos, gan alternatīvos konkrētās klīniskās situācijas ārstēšanas plānus, pamatojot izvēlēto ārstēšanu un nosakot zinātniski pamatotas ilgtermiņa prognozes; - spēs izvērtēt piedāvātā ārstēšanas plāna etapu realizācijas secības nepieciešamību un piedāvāt optimālu zobu ārstēšanu un protezēšanu; - atpazīs košanas muskuļu un temporo-mandibulārās locītavas disfunkcijas, spēs tās diferencēt no pataloģijām ar līdzīgiem simptomiem; - atpazīs zobu nodiluma cēloņus, spēs izvērtēt ar to saistīto iespējamo oklūzijas vertikālās dimensijas maiņu un piedāvāt restaurācijas variantus.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs patstāvīgi izmantot gan teoriju, gan problēmu risināšanas prasmes, t.i.: - pamatot piedāvāto ārstēšanas plānu; - pareizi lietot terminus; - novērtēt patoloģiju; - noteikt ilgtermiņa prognozi; - izplānot veicamās ārstēšanas etapus un veikt pacienta mutes dobuma ārstēšanu un zobu protezēšanu atbilstoši pamatotajam ārstēšanas plānam.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students spēs patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt atšķirīgus klīniskos gadījumus, pieņemot pamatotus lēmumus piedāvātajos ārstēšanas plānos, kā arī kompleksi veikt šo ārstēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Interdisciplinary Treatment Planning: Principles, Design, Implementation M. Cohen, Quintessence Pub Co 2008.
2The International Journal of Prosthodontics ISSN: 0893-2174
3The Journal of Prosthetic Dentistry. ISSN:0022-3913
4Clinical Oral Implants Research. ISSN:0905-7161
5European Journal of Oral Sciences. ISSN:0909-8836
6Zinātniskie raksti:
7Jepson NJA, Moynihan PJ, Kelly PJ, Watson GW, Thomason JM. Caries incidence following restoration of shortened lower dental arches in a randomized controlled trial. Brit Dent J 2001;191(3):11-15.
8Armellini DB, Heydecke G, Witter DJ, Creugers NHJ. Effect of Removable Partial Dentures on Oral Health–Related Quality of Life in Subjects with Shortened Dental Arches: A 2-Center Cross-Sectional Study. Int J Prosthodont 2008;21:524–530.
9Witter DJ, Allen PF, Wilson NHF, Käyser AF. Dentists’attitude to the shortened dental arch concept. Journal of Oral Rehabilitation 1997;24: 143-147.
10Abbott PV. Diagnosis and management planning for root-filled teeth with persisting or new apical pathosis. Endodontic Topics 2011;19:1–21.
11Friedman S, Mor C. The success of endodontic therapyFhealing and functionality. J Calif Dent Assoc 2004;32:493–503.
12Stavropoulou AF, Koidis PT. A systematic review of single crowns on endodontically treated teeth. J Dent 2007;35:761–767.
13Zitzmann NU, Krastl G, Hecker H, Walter C, Weiger R. Endodontics or implants? A review of decisive criteria and guidelines for single tooth restorations and full arch reconstructions. Int Endod J 2009;42:757–774.
14Faria AC, Rodrigues RC, de Almeida Antunes RP, de Mattos Mda G, Ribeiro RF. Endodontically treated teeth: characteristics and considerations to restore them. J Prosthodont Res. 2011;55:69-74.
15Bandlish R, McDonald A, Setchell D. Assessment of the amount of remaining coronal dentine in root-treated teeth. J Dent 2006;34:699–708.
16Mamoun JS. Review Article. On the ferrule effect and the biomechanical stability of teeth restored with cores, posts, and crowns. European Journal of Dentistry 2014;8:281-286.
17Gegauff AG. Eff ect of crown lengthening and ferrule placement on static load failure of cemented cast post-cores and crowns. J Prosthet Dent 2000;84:169-79.
18Vire DE. Failure of endodontically treated teeth: classification and evaluation. J endod 1991;17:338–342.
19Nair PNR. On the causes of persistent apical periodontitis: a review. International Endodontic Journal 2006;39:249–281.
20Dietschi D,DucO, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature. Part I. Composition and micro- and macrostructure alterations. Quintessence Int 2007;38:733–743.
21Abbott PV. Assessing restored teeth with pulp and periapical diseases for the presence of cracks, caries and marginal breakdown. Aust Dent J 2004;49:33–39.
22Faria AC, Rodrigues RC, de Almeida Antunes RP, de Mattos Mda G, Ribeiro RF. Endodontically treated teeth: characteristics and considerations to restore them. J Prosthodont Res. 2011;55:69-74.
23Iqbal MK, Kim S. A review of factors influencing treatment planning decisions of single-tooth implants versus preserving natural teeth with nonsurgical endodontic therapy. J Endod 2008;34:519–529.
24Hannahan JP, Eleazer PD. Comparison of success of implants versus endodontically treated teeth. J Endod 2008;34:1302–1305.
25McLean A. Predictably restoring endodontically treated teeth. J Can Dent Assoc 1998;64:782-787. http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-64/issue-11/782.html
26Weston P, Yaziz YA, Moles DR, Needleman I. Occlusal interventions for periodontitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2008; 16(3):CD004968. Review.
27Zitzmann NU, Krastl G, Hecker H, Walter C, Waltimo T, Weiger R. Strategic considerations in treatment planning: deciding when to treat, extract, or replace a questionable tooth. J Prosthet Dent 2010;104(2):80-91. Review.
28Hallmon WW1, Harrel SK.Occlusal analysis, diagnosis and management in the practice of periodontics. Periodontol 2000 2004;34:151-64.
29Petridis H, Hempton TJ. Periodontal considerations in removable partial denture treatment: a review of the literature. Int J Prosthodont. 2001;14(2):164-72.
30Kourkouta S, Hemmings KW, Laurell L. Restoration of periodontally compromised dentitions using cross-arch bridges. Principles of perio-prosthetic patient management. Br Dent J. 2007;203(4):189-95.
31Nguyen-Hieu T, Borghetti A, Aboudharam G. Peri-implantitis: from diagnosis to therapeutics. J Investig Clin Dent. 2012;3(2):79-94.
32Chrcanovic, Bruno Ramos; Albrektsson, Tomas; Wennerberg, Ann. Periodontally compromised vs. periodontally healthy patients and dental implants: A systematic review and meta-analysis. Journal of Dentistry 2014; 42(12):1509-1527.
33Hämmerle CH, Glauser R. Clinical evaluation of dental implant treatment. Periodontol 2000 2004;34:230-9. Review.
34Czochrowska EM, Rosa M. The orthodontic/periodontal interface. Seminars in Orthodontics. 2015; 21(1): 3-14.
35Greenwell H; Committee on Research, Science and Therapy. American Academy of Periodontology.Position paper: Guidelines for periodontal therapy. J Periodontol 2001;72(11):1624-8.
36Da Rosa Rodolpho PA, Donassollo TA, Cenci MS, Loguercio AD, Moraes RR, Bronkhorst EM et al.. 22-Year clinical evaluation of the performance of two posterior composites with different filler characteristics, Dent. Mater2011;27:955–963.
37Ahmed KE, Murbay S. Survival rates of anterior composites in managing tooth wear: systematic review. J Oral Rehabil. (2015).
38Al-Khayatt AS, Ray-Chaudhuri A, Poyser NJ, Briggs PF, PorterRW, Kelleher MG et al.. Direct composite restorations for the worn mandibular anterior dentition: a 7-year follow-up of a prospective randomised controlled splitmouth clinical trial. J Oral Rehabil 2013;40:389–401.
39Thompson MC, Thompson KM, Swain M. The all-ceramic, inlay supported fixed partial denture. Part 1. Ceramic inlay preparation design: a literature review. Aust Dent J 2010;55(2):120-7
40Opdam NJ, van de Sande FH, Bronkhorst E, Cenci MS, Bottenberg P, Pallesen U, Gaengler P, Lindberg A, Huysmans MC, van Dijken JW. Longevity of posterior composite restorations: a systematic review and meta-analysis. J Dent Res 2014;93(10):943-9.
41Demarco FF, Corrêa MB, Cenci MS, Moraes RR, Opdam NJ. Longevity of posterior composite restorations: not only a matter of materials. Dent Mater 2012;28(1):87-101.
42Bueno-Samper A, Hernández-Aliaga M, Calvo-Guirado JL. The implant-supported milled bar overdenture: a literature review.Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010;15(2):e375-8.
43Levin L. Dealing with dental implant failures. J Appl Oral Sci 2008;16(3):171-5.
44Ceruti P, Bryant SR, Lee JH, MacEntee MI. Magnet-retained implant-supported overdentures: review and 1-year clinical report. J Can Dent Assoc 2010;76:a52.
45Bueno-Samper A, Hernández-Aliaga M, Calvo-Guirado JL. The implant-supported milled bar overdenture: a literature review. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010;15(2):e375-8.
46Kim HY, Lee JY, Shin SW, Bryant SR. Attachment systems for mandibular implant overdentures: a systematic review. J Adv Prosthodont 2012;4(4):197-203.
47Milosevic A, Bardsley PF and Taylor S. Tooth wear and dental erosion and their relationship with diet and habit. Br Dent J 2004;197:479-483.
48Yip KH-K, Smales RJ, Kaidonis JA. Differential Wear of Teeth and Restorative Materials: Clinical Implications. Int J Prosthodont 2004;17:350–356.
49Martínez-Lage-Azorín JF, Segura-Andrés G, Faus-López J, Agustín-Panadero R. Rehabilitation with implant-supported overdentures in total edentulous patients: A review. J Clin Exp Dent 2013;5(5):e267-72.
50Nascimento et al. Abfraction lesions: etiology, diagnosis, and treatment options. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry 2016;8:79–87.
51Mengatto et al. Sleep bruxism: challenges and restorative solutions. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry 2016;8:71–77.
52Mesko ME et al. Rehabilitation of severely worn teeth: A systematic review. Journal of Dentistry 2016;48:9–15.
53Banerji S and Mehta S. Clinical management of pathological tooth wear in general dental practice. British Dental Journal 2016;220:209-210.
54Sterenborg et al. 3D Facial Effects of a Simulated Dental Build-up. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2016.
55Fradeani M, Barducci G, Bacherini L. Esthetic rehabilitation of a worn dentition with a minimally invasive prosthetic procedure (MIPP). Int J Esthet Dent 2016;11(1):16-35.
56Gopi Chander N, Venkat R. An appraisal on increasing the occlusal vertical dimension in full occlusal rehabilitation and its outcome. J Indian Prosthodont Soc 2011;11(2):77-81
57Abduo J, Lyons K. Clinical considerations for increasing occlusal vertical dimension: a review. Aust Dent J 2012;57(1):2-10.
58Mohindra NK, Bulman JS. The effect of increasing vertical dimension of occlusion on facial aesthetics. Br Dent J 2002;192(3):164-8
59Bartlett D, Dugmore C. Pathological or physiological erosion--is there a relationship to age? Clin Oral Investig 2008;12Suppl1:S27-31.
60Manfredini D, Poggio CE, Lobbezoo F. Is Bruxism a Risk Factor for Dental Implants? A Systematic Review of the Literature. Clinical Implant Dentistry and Related Research 2014;16(3):460-469.
61Komiyama O et al. ClinicalManagement of Implant Prostheses in Patients with Bruxism. International Journal of Biomaterials 2012; Article ID 369063, 6 pages doi:10.1155/2012/369063
62Johansson A, Johansson AK, Omar R, Carlsson GE. Rehabilitation of the worn dentition. Journal of Oral Rehabilitation 2008; 35(7):548–566.
63Mesko ME et al. Rehabilitation of severely worn teeth: A systematic review. Journal of Dentistry 2016;48:9–15.
64Bartlett D, Sundaram G. An up to 3-year randomized clinical study comparing indirect and direct resin composites used to restore worn posterior teeth. Int J Prosthodont 2006;19:613–617.
65Banerji S, Mehta S. Clinical management of pathological tooth wear in general dental practice. British Dental Journal 2016;220:209-210.
Papildus literatūra
1Fundamentals of Fixed Prosthodontics. H.T. Schillingburg. Quintessence Publishing Co.,1997.
2Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses. G.A. Zarb, C.L. Bolender, S.E. Eckert, A.H. Fenton, Mosby, 2003
3Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics. R. D. Phoentix, D. R. Cagna, C.F. Defreest, Quintessence Pub Co, 2008
4Contemporary Fixed Prosthodontics. S.F. Rosenstiel, M.F. Land, J. Fujimoto, Mosby, 2006
5Dental Materials: Properties and Manipulation. J. M. Powers, J. C. Wataha, Mosby, 2007
6Occlusion. Ed.: M. Ash & S. Ramfjord. W.B. Saunders Company, 1995
7Temporomandibular Joint and Masticatory Muscle Disorders. Ed.: G.A. Zarb, G.E. Carlsson, B. J. Sessle, N.D. Mohl. Munksgaard, 1994