Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Civiltiesības

Mērķis

Apgūt teorētiskās zināšanas par intelektuālā īpašuma veidiem, tostarp autortiesībām, tiesībām uz patentu, tiesībām uz preču zīmi, tiesībām uz dizainparaugu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī iegūt izpratni par intelektuālā īpašuma aizsardzības īpatnībām, lai sekmīgi darbotos starptautiskajā un Latvijas biznesa telpā.

Priekšzināšanas

Tiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti atpazīs dažādus intelektuālā īpašuma veidus, nosauks nozīmīgākos Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, kas nozīmīgi, veicot uzņēmējdarbību intelektuālo īpašuma tiesību jomā, definēs intelektuālā īpašuma tiesību būtību un mērķus, uzņēmējdarbības kontekstā.

Prasmes

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti iegūs prasmi saistīt teorētiskās zināšanas, novērtējot konkrētas situācijas, kas skar intelektuālā īpašuma tiesību jautājumus uzņēmējdarbībā, apkopot būtisko informāciju par intelektuālā īpašuma tiesībām konkrētas problēmsituācijas kontekstā, spēs korekti pielietot normatīvos aktus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesībām un prezentēt iegūtās zināšanas publiski, loģiski izvērtējot praktisko situāciju apstākļus.

Kompetences

Balstoties uz teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, studenti patstāvīgi formulē un kritiski analizē ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītas problēmsituācijas uzņēmējdarbībā, argumentē savu viedokli un loģiski konstruē problēmsituāciju risinājumus, kas tiks pārbaudīts gan grupu darbos, gan risinot kāzusus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.