Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Rušenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_211LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Rušenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Civiltiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības (rūpnieciskais īpašums, autortiesības, blakustiesības).
Mērķis:
Piedāvāt studējošajiem iespēju papildināt zināšanas intelektuālā īpašuma tiesību jomā, akcentējot mūsdienu tendences, īpaši intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un ievērošanas specifiku digitālajā vidē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: Studiju kursa apgūšanas prasības. Intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums. Rūpnieciskais īpašums.Lekcijas2.00auditorija
2Autortiesības un blakustiesības, intelektuālā īpašuma kolektīvais pārvaldījums. Tiesību aizsardzība.Lekcijas2.00auditorija
3Praksē esošo situāciju piemeklētu gadījumu analīze. Iespējamo juridisko dokumentu sastādīšana.Nodarbības2.00datorklase
4Starptautiskie normatīvie akti intelektuālā īpašuma aizsardzībai, tiesību aizsardzība digitālajā vidē, aizsargātu autora darbu brīva izmantošana internetā.Lekcijas2.00auditorija
5Kāzusu risināšana par konkrētās situācijas analīzi un tiesisko dillemmu atrašana, un iespējamie novēršanas mehānismi.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: Studiju kursa apgūšanas prasības. Intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums. Rūpnieciskais īpašums.Lekcijas1.00auditorija
2Autortiesības un blakustiesības, intelektuālā īpašuma kolektīvais pārvaldījums. Tiesību aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
3Praksē esošo situāciju piemeklētu gadījumu analīze. Iespējamo juridisko dokumentu sastādīšana.Nodarbības1.00auditorija
4Starptautiskie normatīvie akti intelektuālā īpašuma aizsardzībai, tiesību aizsardzība digitālajā vidē, aizsargātu autora darbu brīva izmantošana internetā.Lekcijas2.00auditorija
5Kāzusu risināšana par konkrētās situācijas analīzi un tiesisko dillemmu atrašana, un iespējamie novēršanas mehānismi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ar autortiesībām aizsargātu darbu brīva izmantošana digitālajā vidē.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējumi semināros, patstāvīgajā darbā un gala pārbaudījums eksāmenā nosaka kopējo iegūto gala vērtējumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības specifiku digitālajā vidē, tostarp ievērojot tiesiskā regulējuma specifiku Latvijas Republikā, ES, pasaulē, kuras nodrošina pamatu pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
Prasmes:Spēj identificēt intelektuālā īpašuma tiesību specifiku un pārkāpumus, īpaši digitālajā vidē, un ieteikt risinājumus, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Apūstot studiju kursu, studējošais spēj argumentēt un arī izskaidrot attiecīgās intelektuālā īpašuma jomas sarežģītus terminus un diskutēt ar jomas speciālistiem.
Kompetences:Spēj kritiski analizēt prakses piemērus, sniegt pamatotu risinājumu intelektuālā īpašuma aizsardzībai digitālajā vidē. Pabeidzot studiju kursu, studējošais spēj konstruktīvi analizēt ar intelektuālo īpašumu saistītos tiesiskos procesus, diskutēt un pamato savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Intelectual property in cyberspace, 2018.
2Bently, L., Sherman B. Intellectual property law. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014.
3Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums Zvaigzne ABC Rīga 2004.
4Grudulis M., Ievads Autortiesībās, Latvijas Vēstnesis, 2006
5Veikša.I. „Autortiesību un blakustiesību aizsardzības tiesiskais regulējums” – Rīga, Izd. Tiesu Namu Aģentūra, 2006
6Rušenieks J., Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu vēsturiskā izcelsme, to risinājumi, - Rīga, 2019, e-grāmata,
Papildus literatūra
1Rahmatian A., (2015) ‘Cyberspace and intellectual property rights’, in: Tsagourias, N. T. and Buchan, R. (eds.) Research Handbook on International Law and Cyberspace (Cheltenham: Edward Elgar), 2015, pp. 72-93 (chapter 4)
2Hitsevich, N. (2015). Intellectual property rights infringement on the internet: an analysis of the private international law implications. (Unpublished Doctoral thesis, City, University of London)
3Regulation (EU) No 386/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 on entrusting the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) with tasks related to the enforcement of intellectual property righ
Citi informācijas avoti
1Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
2Intelektuālais īpašums // Patentu valde, 2019.
3Kultūras ministrijas materiāli par intelektuālo īpašumu
4Pētījumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā
5Autortiesību likums
6Patentu likums
7Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū
8Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003, https://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/TX
9Likums "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"