Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Aelita Vagale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_260LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Supervīzijas vēsture un teorijas, prakse I, supervizora profesionālā darbība.
Mērķis:
Mērķtiecīgi pilnveidot pašrefleksijas prasmi un rūpēties par profesionālo izaugsmi. Attīstīt un īstenot pastāvīgu intervīzijas praksi.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. semestris: 1) Regulāras intervīziju grupas tikšanās pēc noteiktā plāna. 2) Patstāvīga jaunāko literatūras avotu (pētījums, grāmatas nodaļa) lasīšana, kopsavilkuma veidošana, tā prezentācija intervīzijas grupā, kopsavilkums atspoguļots protokolā, norādot protokolā literatūras avota tēmu, autoru, atsauci par apskatīto tēmu; pie sadaļas „jautājumi” aprakstīti diskusijas par gadījumu un attiecīgo teorētisko materiālu jautājumi. 3) Supervīzijas prakse intervīzijas grupā, diskutējot par gadījumu sasaisti ar literatūras avotos atspoguļotām pamatteoriju atziņām; par šo procesu korekti aizpildīti un nodoti 4 intervīziju grupas protokoli (kopīgs intervīzijas procesa grupas protokols par katru tikšanās reizi). 2. semestris: 1) Regulāras intervīziju grupas tikšanās pēc noteikta plāna. 2) Supervīzijas gadījuma sagatavošana (katrs students sagatavo supervīzijas gadījumu kā klients, piedāvā to supervīzijai intervīzijas grupā.). 3) Supervīzijas protokola sagatavošana (procesa dokumentācija) par katru supervīzijas gadījumu( "Supervīzijas novērošanas protokols"). 3. semetris: 1) Regulāras intervīziju grupas tikšanās pēc noteikta plāna. 2) Patstāvīga jaunāko literatūras avotu (pētījums, grāmatas nodaļa) lasīšana, 1 (vienas) supervīzijas metodes un tehnikas atlase un sagatavošana prezentācijai intervīzijas grupā. 3) Supervīzijas protokola ("Metodes apraksts") sagatavošana par 5 supervīzijas metodēm/tehniku.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: 1. semestris: Aktīva dalība intervīzijas grupā. Apmeklētas visas intervīziju grupas nodarbības, dalība atspoguļota protokolā. Korekti, atbilstoši dotajam paraugam aizpildīti un nodoti grupas protokoli (intervīzijas procesa dokumentācija). Intervīzijas grupā prezentēts jaunākais pētījums/jaunākā literatūra (kopsavilkums par tēmu). 2. semestris: Aktīva dalība intervīzijas grupā. Apmeklētas visas intervīziju grupas nodarbības, dalība atspoguļota protokolā. Sava supervīzijas gadījuma prezentēšana grupā, nodots korekti aizpildīts "Supervīzijas novērošanas protokols" par katru intervīzijas grupas tikšanās reizi (izņemot tikšanās reizi, kurā students bijis supervizējamais). 3. semestris: Aktīva dalība intervīzijas grupā. Apmeklētas visas intervīziju grupas nodarbības, dalība atspoguļota protokolā. Supervīzijas metodes/tehnikas prezentēšana grupā, nodots korekti aizpildīts "Metodes apraksts" pēc dotā parauga par 5 supervīzijā izmantojamām metodēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Students formulē jautājumus par supervīzijas procesu, definē pamatproblēmas un identificē savus un citu grupas dalībnieku resursus un grūtības, pilnveidojamās prasmes. Izklāsta attiecīgo literatūras avotu kopsavilkumu.
Prasmes:Students demonstrē argumentētu viedokli par supervīzijas un intervīzijas grupas procesu protokolā, izmanto teorētisko materiālu praktiskās darbības atspoguļošanai, sagatavo intervīzijas grupas protokolus atbilstoši dotajam paraugam, apraksta katras intervīzijas grupas procesu un tā rezultātu, lietojot profesionālu terminoloģiju. Izmanto jautājumu formu problēmu aktualizēšanai par apskatīto gadījumu un teoriju, integrē to gadījuma atstāstījumā.
Kompetences:Pielieto teorētiskās atziņas, intervīzijas praksē aprobē un demonstrē dažādas praktiskā darba metodes. Sadarbojas ar kolēģiem profesionālo jautājumu risināšanā, veic pašrefleksiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce