Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Aelita Vagale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_260LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas3
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Supervīzijas vēsture un teorijas, prakse I, supervizora profesionālā darbība.
Mērķis:
Mērķtiecīgi pilnveidot pašrefleksijas prasmi un rūpēties par profesionālo izaugsmi. Attīstīt un īstenot patstāvīgu intervīzijas praksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Intervīzijas grupas darba mērķis, grupas norise. Intervīzijas grupas dalībnieku kontrakts, sadarbības veidi grupas ietvaros. Jaunākie pētījumi un literatūras avoti par intervīzijas grupas nozīmi praksē. Mazo intervīzijas grupu veidošana.Lekcijas3.00auditorija
2Darbs mazās grupās, intervīzijas kontrakta veidošana, sadarbības principi. Intervīzijas protokolu sagatavošana – grupas procesa dokumentācija kopīgā grupas protokolā.Nodarbības3.00auditorija
3Ievads Intervīzijas grupas darbā 2. semestrī. Grupas dinamika intervīzijas grupā. Darbs lielajā grupā. Intervīzijas grupu protokolu analīze. Diskusija par jautājumiem.Lekcijas3.00auditorija
4Darbs mazās grupās. Gadījuma prezentēšana grupā, individuāla protokola sagatavošana, gadījuma analīzes apraksts intervīzijas grupas protokolā, jautājumu formulēšana par izskatīto tēmu. Jaunāko literatūras avotu un pētījumu sasaiste ar jautājuma tēmu, diskusija grupā.Nodarbības3.00auditorija
5Ievads intervīzijas grupas darbā 3. semestrim. Grupas dinamika intervīzijas grupā. Metodes un tehnikas supervīzijā, to apraksts un demonstrācija. Individuālu supervīzijas protokolu sagatavošana, procesa dokumentācija.Lekcijas6.00auditorija
6Intervīzijas grupas noslēgums. Protokolu analīze. Grupas dinamika intervīzijas grupā. Atgriezeniskā saite un pašrefleksija.Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. semestris: 1) Patstāvīga jaunāko literatūras avotu (pētījums, grāmatas nodaļa) lasīšana, kopsavilkuma veidošana, tā prezentācija intervīzijas grupā, 2) Kopsavilkums atspoguļots protokolā, norādot protokolā literatūras avota tēmu, autoru, atsauci par apskatīto tēmu; pie sadaļas „jautājumi” aprakstīti diskusijas par gadījumu un attiecīgo teorētisko materiālu jautājumi. 2. semestris: 1) Supervīzijas gadījuma sagatavošana (katrs students sagatavo supervīzijas gadījumu kā klients, piedāvā to supervīzijai intervīzijas grupā). 2) Supervīzijas protokola sagatavošana (procesa dokumentācija) par katru supervīzijas gadījumu ("Supervīzijas novērošanas protokols"). 3. semestris: 1) Patstāvīga jaunāko literatūras avotu (pētījums, grāmatas nodaļa) lasīšana, 1 (vienas) supervīzijas metodes un tehnikas atlase un sagatavošana prezentācijai intervīzijas grupā. 2) Supervīzijas protokola ("Metodes apraksts") sagatavošana par 5 supervīzijas metodēm/tehniku.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: 1. semestris: Aktīva dalība intervīzijas grupā. Apmeklētas visas intervīziju grupas nodarbības, dalība atspoguļota protokolā. Korekti, atbilstoši dotajam paraugam aizpildīti un nodoti grupas protokoli (intervīzijas procesa dokumentācija). Intervīzijas grupā prezentēts jaunākais pētījums/jaunākā literatūra (kopsavilkums par tēmu). 2. semestris: Aktīva dalība intervīzijas grupā. Apmeklētas visas intervīziju grupas nodarbības, dalība atspoguļota protokolā. Sava supervīzijas gadījuma prezentēšana grupā, nodots korekti aizpildīts "Supervīzijas novērošanas protokols" par katru intervīzijas grupas tikšanās reizi (izņemot tikšanās reizi, kurā students bijis supervizējamais). 3. semestris: Aktīva dalība intervīzijas grupā. Apmeklētas visas intervīziju grupas nodarbības, dalība atspoguļota protokolā. Supervīzijas metodes/tehnikas prezentēšana grupā, nodots korekti aizpildīts "Metodes apraksts" pēc dotā parauga par 5 supervīzijā izmantojamām metodēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais formulē jautājumus par supervīzijas procesu, definē pamatproblēmas un identificē savus un citu grupas dalībnieku resursus un grūtības, pilnveidojamās prasmes. Izklāsta attiecīgo literatūras avotu kopsavilkumu.
Prasmes:Students demonstrē argumentētu viedokli par supervīzijas un intervīzijas grupas procesu protokolā, izmanto teorētisko materiālu praktiskās darbības atspoguļošanai, sagatavo intervīzijas grupas protokolus atbilstoši dotajam paraugam, apraksta katras intervīzijas grupas procesu un tā rezultātu, lietojot profesionālu terminoloģiju. Izmanto jautājumu formu problēmu aktualizēšanai par apskatīto gadījumu un teoriju, integrē to gadījuma atstāstījumā.
Kompetences:Pielieto teorētiskās atziņas, intervīzijas praksē aprobē un demonstrē dažādas praktiskā darba metodes. Sadarbojas ar kolēģiem profesionālo jautājumu risināšanā, veic pašrefleksiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aubert, A.M., Valjaots, E., Apine,E., Stankus-Viša,I., Peets,K. Et al. (2014). Supervision training toolkit: Nordplus. Iegūts no http://www.escme.eu/downloads/Booklet.pdf
2Carol, H. (Ed.). (2006). Handbook of adult development and learning. Oxford: Oxford University Press.
3Caroll, M.(2014). Effective supervision for the helping professions.Thousand Oaks, CA : SAGE Publications
4 Falender, C.A., Shafranske E.P.( 2008).Casebook for clinical Supervision : a competency-based approach. Washington, DC : American Psychological Association
5Mārtinsone, K. & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU.
6Cox, E.,Bachkirova, T., & Clutterbuck, D.A. (Eds.).(2014). The complete handbook of coaching. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Papildus literatūra
1Apine, E. (projekta vadītāja). (2007). Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte.
2Proctor, B. (2008). Group supervision: a guide to creative practice. Los Angeles, L.A.: SAGE.
Citi informācijas avoti
1Interneta resurss. Iegūts no http://www.koob.ru/vopel/
2Journal of Supervision
3Journal of Clinical Supervision
4Journal of Supervision and Training