Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_154LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas profesionālajā darbībā, pedagoģijas pamati.
Mērķis:
Veicināt studējošo prasmes izvērtēt izglītības vajadzības rehabilitācijā dažādām grupām (pacienti, viņu aprūpētāji, kolēģi) un sagatavot un vadīt atbilstošas izglītības programmas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības izglītība veselības jautājumos (health literacy) un tās novērtēšana.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Klīniskā izglītība un profesionālā pārraudzība: terminoloģija un konteksts. Klīniskās izglītības modeļi un procesa īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Mācīšana un mācīšanās: teorijas un metodes. Pārmaiņas praksē mācot un mācoties. Pacientu/ klientu un aprūpētāju izglītošana rehabilitācijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un semināros; situācijas uzdevumu analīze grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Mācīšanās teorijas un metodes, klīniskās izglītības modeļi un procesa īpatnības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs izvērtēt vajadzību pēc izglītojošām programmām rehabilitācijās procesā dažādām mērķgrupām.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs veidot un vadīt izglītojošas programmas atbilstoši savai profesionālajai kompetencei un mērķgrupas vajadzībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kickbusch I., Pelikan J.M., Apfel F., Tsouros A.G. Health Literacy, The Solid Facts, World Health Organization 2013, Pieejams tiešsaistē: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/…
2Haun J, Health Literacy Assessment, Rehabilitation and Health Assessment: Applying ICF Guidelines, Springer Publishing Company, 2010, Mpofu E, Oakland T, 673 – 695 pp.
3Magasi S, Durkin E, Wolf MS, Deutsch A Rehabilitation consumers' use and understanding of quality information: a health literacy perspective. Arch Phys Med Rehabil. 2009 Feb;90(2):206-12.
Papildus literatūra
1Rose M., Best D. Transforming Practice Through Clinical Education, Professional Supervision, and Mentoring. Elsevier Health Sciences, 2005. ISBN 0443074542, 9780443074547
2Dreeben-Irimia O. Patient Education in Rehabilitation. Jones & Bartlett Publishers, 2010. ISBN 1449617751, 9781449617752
3Green J, Tones K, Health Promotion: Planning and Strategies. Sage Publications. ISBN-10: 1847874908
Citi informācijas avoti
1Elektroniskie informācijas resursi