Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Sandra Kaija
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Krimināltiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par izmeklēšanas darbībām no pierādīšanas teorijas aspekta un tās atziņu praktisko pielietojumu, kā arī veidot pamatprasmes un pamatiemaņas patstāvīgi veikt izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā, veidojot personas (studenta) kompetenci kriminālprocesa tiesību jomā.

Priekšzināšanas

Krimināltiesības, Kriminālprocess.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti izpratīs izmeklēšanas darbību kriminālprocesā sistēmu. Spēs izzināt dažādu izmeklēšanas darbību veikšanas procesuālo kārtību.

Prasmes

• Prasmes:
• Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt izmeklēšanas darbību vietu un lomu pierādīšanas teorijas aspektā, izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas.
• Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par izmeklēšanas darbību norises problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Veidot argumentāciju un prasmi uzklausīt viedokļus.
• Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Konstatēt un noformulēt problemātiku, atrast cēloņsakarības, t.i., problēmas „sakni” un piedāvāt konstruktīvus problēmas risinājumus.
• Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.

Kompetences

• Kompetence: spēja risināt konkrētus ar izmeklēšanas darbībām pirmstiesas izmeklēšanā saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (Krimināltiesību nozarē un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar tiesību aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus krimināltiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 8BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle