Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aelita Zīle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_060LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kriminālistika, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar noziedzīgo nodarījumu novēršanā un atklāšanā pielietojamo tehnoloģiju iespējām Latvijas Republikā un ārvalstīs. Nostiprināt studējošo teorētiskās zināšanas jaunāko tehnoloģiju pielietošanā notikuma vietas apskatē un fiksēšanā; dažāda veida objektu un pēdu atrašanā, vizualizēšanā, fiksēšanā un izņemšanā; Tiesu ekspertīžu noteikšanā; kā arī atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tehnoloģijas jēdziens un loma noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā. Tehnoloģiju pielietošanas tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
2Izmeklēšanas apskate, jēdziens un saturs. Notikuma vietas apskates fiksēšanā pielietojamās tehnoloģijas un to attīstības tendences.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Dažāda veida pēdu atrašanā, vizualizēšanā, fiksēšanā un izņemšanā pielietojamās tehnoloģijas, to attīstības tendences.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Tiesu ekspertīze Latvijas Republikā. (Ekspertīžu veidi pēc to procesuālā statusa. Tiesu eksperts un tā darbību regulējošie normatīvie akti. Tiesu ekspertīžu iestādes).Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Tiesu ekspertīžu veidi, risināmie jautājumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tehnoloģijas jēdziens un loma noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā. Tehnoloģiju pielietošanas tiesiskais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
2Izmeklēšanas apskate, jēdziens un saturs. Notikuma vietas apskates fiksēšanā pielietojamās tehnoloģijas un to attīstības tendences.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
3Dažāda veida pēdu atrašanā, vizualizēšanā, fiksēšanā un izņemšanā pielietojamās tehnoloģijas, to attīstības tendences.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
4Tiesu ekspertīze Latvijas Republikā. (Ekspertīžu veidi pēc to procesuālā statusa. Tiesu eksperts un tā darbību regulējošie normatīvie akti. Tiesu ekspertīžu iestādes).Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Tiesu ekspertīžu veidi, risināmie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar speciālo literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība semināros. Semināra laikā piedalīties diskusijā un problēmsituāciju risināšanā. Sniegtas argumentētas atbildes uz eksāmena jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj: 1. Parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā izmantojamo tehnoloģiju pielietošanas iespējām un nosacījumiem. 2. Parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekspertīzes lomu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, ekspertīzēs pielietojamo metožu daudzveidību, kā arī demonstrēt zināšanas par ekspertīzē risināmo jautājumu loku atbilstoši konkrētai situācijai. 3. Demonstrēt zināšanas dažāda veida tehnoloģiju pielietošanā, veicot lietisko pierādījumu atrašanu un izņemšanu notikuma vietā. 4. Demonstrēt zināšanas par jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot: 1. Modelēt un analizēt notikumu norises gaitu pielietojot jaunākās tehnoloģijas notikuma vietas apskates fiksēšanā, prot noteikt nepieciešamos tehniskos līdzekļus un metodes dažāda veida objektu un pēdu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā, prot veikt lietisko pierādījumu izvērtēšanu un tiesu ekspertīžu noteikšanu, prot noteikt nepieciešamo tehnoloģiju pielietojumu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā. 2. Kritiski izvērtēt radušos situāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus un analizēt iegūtos rezultātus. 3. Diskutēt un argumentēt savu viedokli par pieņemto lēmumu izvērtējot to no dažādiem aspektiem un zinātnes sasniegumu skatpunktiem.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie: 1. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par attiecīgu tehnisko līdzekļu un metožu pielietojumu notikuma vietas apskates fiksēšanā, spēj patstāvīgi lemt par dažāda veida objektu un pēdu izpētes iespējām pielietojot attiecīgu tehnisko nodrošinājumu, spēj patstāvīgi lemt par dažāda veida objektu un pēdu izpēti ekspertīzes iestādē nosakot attiecīgu ekspertīzi un uzdodot ekspertam interesējošos jautājumus atbilstoši jaunāko tehnoloģiju iespējām, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par nepieciešamo jaunāko tehnoloģiju pielietošanu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā. 2. Prot patstāvīgi sameklēt nepieciešamo informāciju, to izanalizēt un pieņemt atbilstošu lēmumu uzdotā uzdevuma izpildei. 3. Prot atrast jaunāko informāciju par noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā izmantojamām tehnoloģijām, spēj patstāvīgi analizēt to pielietojamības efektivitāti, norādot uz iespējamām nepilnībām, kā arī iespējamiem problēmjautājumiem un sniedz savu viedokli, to argumentē, iesaistās diskusijā par jaunākajiem zinātniskiem sasniegumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1 Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.74 (3232), 11.05.2005.
2Tiesu ekspertu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 42 (5614), 01.03.2016.
3Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 90 (4076), 10.06.2009.
4DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 106 (3054), 07.07.2004.
5Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru: Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 835. Latvijas Vēstnesis Nr. 251 (5823), 23.12.2016.
6Kārtība, kādā pazudušu personu tuvi radinieki dod rakstveida piekrišanu salīdzināmo paraugu un ziņu iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē un to apstrādei: Ministru kabineta 10.05.2005. noteikumi Nr.319. Latvijas Vēstnesis Nr. 76 (3234), 13.05.2005.
7Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi: Ministru kabineta 06.05.2014. noteikumi Nr.234. Latvijas Vēstnesis Nr. 87 (5147), 08.05.2014.
8Noteikumi par DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšanu: Ministru kabineta 13.06.2005. noteikumi Nr. 698. Latvijas Vēstnesis Nr. 147 (3305), 15.09.2005.
9Bleay, Stephen M., Croxton, Ruth S., Marcel de Puit. Fingerprint Development Techniqes. Theory and Application. India, Wiley, 2018.
10Čentoricka, M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2002.
11Daktiloskopija. Aut. kol. O. Arājs, M. Čentoricka, S. Silarāja, A. Evardsons. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2005.
12Evardsons, A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi, Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2007.
13Gardner Ross M., Krouskup Donna R. Practical Crime Scene Processing and Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taaylor&Francis Group, 2018.
14Grieznis, P. Praktiskā kriminālistika. Rīga, ,,Likuma vārdā”, 2000.
15Harris, Howard A., Lee,Henry C. Introduction to Forensic Science and Criminalistics. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Fracis Group, 2017.
16Konovalovs, J. Vielas kā noziedzīga nodarījuma pēdas. Rīga, SIA ,,Petrovskis un Ko”, 2007.
17Konovalovs, J., Kļaviņa, Z. Kriminālistiskā odoroloģija (cilvēka smaržu pēdas). Rīga: SIA ,,Petrovskis un Ko”,2003.
18Kriminālistikas tehnika. Mācību grāmata, I daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2003.
19Kriminālistikas taktika. Mācību grāmata, II daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2002.
20Kriminālistikas metodika. Mācību grāmata, III daļa. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2005.
21Lentini John J. Scientific Protocols for Fire Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2019.
22Rekomendācijas lietisko pierādījumu izņemšanai notikuma vietas apskates laikā. Rīga: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, 2005.
23Saferstein R. Criminalistics An Introduction to Forensic Science. Harlow, England, 2015.
24Tetetris, O. Tiesu medicīnas esence. Rīga, Apgāds ,,Rasa ABC”, 2004.
25Thurman James T. Practical Bomb Scene Investigation. Boca Raton, London, New York, CRC Press Taylor&Francis Group, 2017.
26 Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmata. Rīga, 2014.
27Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskate. Vadlīnijas ekspertīžu noteikšanai un darbam notikuma vietā. Rīga, 2015.
Papildus literatūra
1Bartol Curt R., Bartol Anne M. Introduction to Forensic Psychology Reserarch and Application. Los Angeles, SAGE, 2019.
2Dombrovskis, R. Kriminālistikas teorētiskie pamati. Rīga, ,,Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003.
3Eriksons S.A., Risplings U., Identifikācijas pamati, Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2000.
4Forensic Evidence in Canada. Ed.by G.M. Chayko, E.D. Gulliver, D.V. Macdougall. Ontario, Canada Law Book INC, 1991.
5Nīmande, E. Kriminalistiskās mācības par noziedzīgu nodarījumu teorētiskie aspekti (Kriminālistikas objekts un metodes kā izzināšanas procesa struktūras elementi). Promocijas darbs. Latvijas Universitāte. Rīga, 2006.
6Ouens D., Noziegums un zinātne.Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
7Owen D. Profiling the psychology of catching killers. Canada, Firefly Books, 2014.
8Robinson, E.M. Crime Scene Photography. Elsevier, 2010.
9Šāviena pēdas un to izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu. Mācību metodiskais līdzeklis. Aut. kol. G.Bebris, V.Veseris, A.Patmalnieks. Rīga, 2009.
10Torvalds, J. Kriminālistikas simt gadu.Rīga, “LIESMA”, 1973.
11The Fingerprint Sourcebook. Ed.by E.H. Holder, L. O. Robinson, J.Laub. Lexington, National Justice of Justice USA, 2013.
12Turvey Bretn E. Criminal Profiling An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Oxford, Elsevier, 2012.
13Zauers, A. Kriminālistiskā ekspertīze Latvijā laikmetu griežos. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2001.
14Самищенко, С.С. Современная дактилоскопия: проблемы и тенденции развития. Академия управления МВД России, 2002.
15Шурухнов, Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. Москва: издательство Эксмо,2008.
Citi informācijas avoti
1BSA zinātniski teorētisks žurnāls ,,Administratīvā un kriminālā justīcija”
2RSU Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates"
3www.ekspertize.vp.gov.lv
4www.vteb.gov.lv
5www.vtmec.gov.lv
6www.forensics-news.com
7www.bvda.com/EN/
8www.sirchie.com
9www.spheron.com/home.html