Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_029LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt ar jaunatnes vecumposmu raksturojošām teorētiskajām paradigmām; veidot izpratni par jaunatni ģimenes un sabiedrības sociālo izmaiņu kontekstā; iepazīstināt ar jaunatnes socioloģiskās izpētes iespējām, Latvijā un ārvalstīs veiktajiem pētījumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Teorētiskās pieejas un virzieni jaunatnes socioloģijā.Lekcijas2.00auditorija
2Bērnības socioloģija, tās attiecības ar jaunatnes socioloģiju. Starptautiski salīdzinošie izglītības pētījumi un to izmantošana jaunatnes pētniecībā.Lekcijas2.00auditorija
3Jaunatnes pētījumi Latvijā: tēmas un metodes. Longitudinālo, salīdzinošo un atkarību pētījumu specifika.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Aktualitātes jaunatnes politikā Latvijā un ES.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa ietvaros students izstrādā patstāvīgo darbu – literatūras apskatu: Jaunatnes socioloģija par maģistra darba tēmu. Literatūras apskats jābalsta uz SAGE Journals un citu bibliotēkā pieejamo publikāciju analīzi, apjoms 5-7 lpp., apskatītās literatūras saraksts jāpievieno (tam jāietver vismaz 10 nosaukumus).
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais darbs 50%, eksāmens 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zina galvenās teorētiskās pieejas un autorus jaunatnes pētniecībā un orientējas galvenajos pētījumu virzienos.
Prasmes:Prot argumentēti, balstoties uz literatūru un pētījumu datiem, raksturot jauniešu problēmas dažādās dzīves jomās.
Kompetences:Spēj izmantot zināšanas un prasmes jaunatnes politikas analīzē un veidošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Furlong, A., Cartmel, F. (2006) Young People and Social Change, McGraw: Open University Press, 199 pp.
2Furlong, A. Youth Studies:an Introduction. London; New York: Routledge, 2013.
3Gill, J. (2009) Youth, Cambridge:Polity,224 pp.
4Denstad, F. Youth Policy Manual: How to Develop a National Youth Strategy. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.
5Ruddock, A. Youth and Media. Sage Publications, 2013.
6Jaunatnes politika Latvijā: Eiropas Padomes komisijas secinājumi, veicot starptautisko izvērtējumu (2008) http://www.jaunatneslietas.lv/upload/jaunatnes_politika_lat…
7Rungule, R., Koroļeva, I., Trapenciere, I., Kārkliņa, I., Goldmanis, M., Mieriņa, I., Sniķere, S. u.c. (2009) Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 362 lpp.
Papildus literatūra
1France, A. Understanding Youth in Late Modernity, Maidenhead: Open University Press.
2Müller, W., Gangl, M. (2003) Transitions from Education to Work in Europe:the Integration of Youth into EU Labour Markets. Oxford: Oxford University Press, 335 pp.
3Rungule, R., Sniķere, S., Koroļeva, I., Trapenciere, I., Kārkliņa, I. u.c. (2007) Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: LU FSI, BICEPS, Socioloģisko pētījumu institūts.
4Roche, J., (et al) (2004) Youthin Society: Contemporary Theory, Policy and Practice, London: Sage Publ: Open University, 263 pp.
5Youthof the XXI Century: Realities and Perspectives. (2004) New York;Geneva:United Nations, 314 pp. http://www.unece.org/operact/pubyouth.pdf