Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Kaija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_061LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Kaija
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, Ievads civiltiesībās.
Mērķis:
Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par juridisko konfliktoloģiju un tās atziņu praktisko pielietojumu, alternatīvajiem domstarpību risināšanas (ADR) veidiem, īpaši mediāciju, kā arī veidot prasmes un iemaņas patstāvīgi apzināt un risināt juridiska rakstura konfliktus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Juridiskās konfliktoloģijas kā zinātnes vispārīgs raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Juridiskie konflikti un to veidu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Konflikti krimināltiesiskajā jomā. Izlīgums kā krimināltiesiskā konflikta risināšanas veids.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Alternatīvā domstarpību risināšana.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Mediācijas modeļi. Mediācija civiltiesisko strīdu risināšanā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Juridiskās konfliktoloģijas kā zinātnes vispārīgs raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
2Juridiskie konflikti un to veidu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
3Konflikti krimināltiesiskajā jomā. Izlīgums kā krimināltiesiskā konflikta risināšanas veids.Lekcijas1.00auditorija
4Alternatīvā domstarpību risināšana.Lekcijas1.00auditorija
5Mediācijas modeļi. Mediācija civiltiesisko strīdu risināšanā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) aprakstīt mediācijas procesu konkrētā konfliktsituācijā (uzdevums – lomu spēle), sākot no uzdevumā norādītās mediācijas procesa fāzes; 2) sagatavot referātu par kādu juridiskās konfliktoloģijas jautājumu.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; atbilžu kvalitāte nodarbībās, individuālais darbs – mājas uzdevumi, eksāmens – rakstisks.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti spēj parādīt juridiskās konfliktoloģijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. Spēj parādīt juridiskās konfliktoloģijas vietu un lomu tiesību sistēmā, prot korekti izmantot terminoloģiju, kā arī ir iepazinušies ar juridiskās konfliktoloģijas atziņu praktisko pielietojumu, orientējas alternatīvajās domstarpību risināšanas metodēs.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus juridiskās konfliktoloģijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Studenti spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes juridiskās konfliktoloģijas jomā, veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību. Studenti spēj parādīt zinātnisku pieeju juridisko konfliktu risināšanā. Studenti spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, spēj izmantot zināšanas un prasmes akadēmiskajā un personīgajā attīstībā. Studenti spēj piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā. Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, piedāvājot ne tikai formālus konfliktu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Administratīvā procesa likums
2Civilprocesa likums
3Mediācijas likums
4Kriminālprocesa likums
5Valsts probācijas dienesta likums
6Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.347 „Izlīguma procesa noteikumi”
718.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā"".
8Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas. Juridiskā koledža, 2015.
9Kaija S. Juridiskās konfliktoloģijas loma juristu sagatavošanā.// starptautiskās zinātniskās konferences „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” rakstu krājums, Rēzekne, 2013. 110.-118.lpp.
10 Kazaka S. Kriminālprocess kā konfliktoloģijas iespēju izmantošanas sfēra.// Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums.- Liepāja, 2012. 269.-277.lpp.
11 Kazaka S. Izlīgums krimināltiesisko konfliktu risināšanā.//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, / galv. red. Dr. iur. Sandra Kazaka; Rīga.  Nr. 3 / 2012. 24.-31. lpp.
12Litvins G. Alternatīvās tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes administratīvajā procesā. Promocijas darbs. – R.: LU, 2012.
13Trosens A., Hofmans R., Rotšifere D.B. Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē // http://www.mediacija.lv/?Lejupiel%E2de
Papildus literatūra
1Kaija, S., Kudeikina, I. Legal Scope of the Mediation and problem of Applicability.//European Journal of Sustainable Development (2018), 7, 4, 372-380
2Judins A. Izlīgums Latvijas krimināltiesībās. – R.: Providus, 2005.
3Kronis I. Civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums. – R.: Lat6vijas Vēstnesis, 2007.
4Leiendekers A. Konfliktu vadība". Miervidi, Jumava, 2016
5Jefimovs N. Mediācijas piemērošanas perspektīvas un tās kavējošo faktoru neitralizācijas iespējas krimināltiesisko konfliktu noregulēšanā Latvijā. DU, 2018
Citi informācijas avoti
1Žurnāls „Jurista Vārds”
2Socrates. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls