Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Cīrule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_063LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Valsts tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Cīrule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Prasmes un iemaņas lietot literāro valodu, priekšstats un zināšanas par aktuālāko valodas kultūrā, terminoloģiju.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par juridiskās retorikas principiem, nodrošināt prasmes un iemaņas, tai skaitā teorētiskās un praktiskās iemaņas analizēt un veidot juridiskos tekstus, vienlaikus attīstot juridisko tekstu jaunrades tehniku (līdztekus nostiprinot zināšanas juridiskajā terminoloģijā); palīdzēt un rosināt izprast tiesību aktu un dokumentu sagatavošanu un praktisko piemērošanu. Studiju kursā paredzēts aplūkot retorikas un juridiskās retorikas pamatjautājumus, sniegt ieskatu retorikas un juridiskās retorikas vēsturē, uzmanību akcentējot uz tiesu komunikāciju un tiesu runu, biežāk sastopamajām kļūdām juristu runā un rakstos, jo jurista kļūmes runas saturā un priekšnesumā skar klienta intereses, tādēļ nav vērtējamas tikai kā personīgās neveiksmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Retorikas definīcija. Juridiskā retorika. Izteiktā un rakstītā nozīme jurista profesionālajā darbībā. Ieskats retorikas vēsturē. Neoretorika. Publiskā runa, tās veidi. Vispārējie publiskās runas teikšanas un rakstīšanas pamati (priekšnosacījumi). Retoriskā darbība runas sagatavošanā un teikšanā. Argumentācija. Blefošana.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Komunikācija un saskarsme jurista profesionālajā darbībā. Komunikācijas un saskarsmes retoriskie pamati. Monologs un dialogs jurista darbā. Runas valoda, stila izvēle, iedarbības uz klausītāju veidi: tropi (metafora, salīdzinājums, epitets, hiperbola u.c.); retoriskās figūras (antitēze, anafora, gradācija, atkātojums, retoriskas jautājums u.c.). Runas vērtējuma kritēriji.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Tiesu komunikācija. Tiesu runa (apsūdzības runa, aizstāvības runa). Tiesu runas ētiskie principi. Tiesu runa un valodas kultūra.Lekcijas3.00cits
Nodarbības1.00auditorija
4Biežāk sastopamās valodas kļūdas juristu runā un rakstos. Teksta sintakse un valodas kultūra.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Retorikas definīcija. Juridiskā retorika. Izteiktā un rakstītā nozīme jurista profesionālajā darbībā. Ieskats retorikas vēsturē. Neoretorika. Publiskā runa, tās veidi. Vispārējie publiskās runas teikšanas un rakstīšanas pamati (priekšnosacījumi). Retoriskā darbība runas sagatavošanā un teikšanā. Argumentācija. Blefošana.Lekcijas1.00auditorija
2Komunikācija un saskarsme jurista profesionālajā darbībā. Komunikācijas un saskarsmes retoriskie pamati. Monologs un dialogs jurista darbā. Runas valoda, stila izvēle, iedarbības uz klausītāju veidi: tropi (metafora, salīdzinājums, epitets, hiperbola u.c.); retoriskās figūras (antitēze, anafora, gradācija, atkātojums, retoriskas jautājums u.c.). Runas vērtējuma kritēriji.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesu komunikācija. Tiesu runa (apsūdzības runa, aizstāvības runa). Tiesu runas ētiskie principi. Tiesu runa un valodas kultūra.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Biežāk sastopamās valodas kļūdas juristu runā un rakstos. Teksta sintakse un valodas kultūra.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• mājas darbu izpilde; • semināriem paredzētie darbi.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva līdzdalība nodarbībās; • mājas darbu izpilde; • eksāmens – rakstiska pārbaude; • lekciju apmeklējums ir obligāts; • semināru apmeklējums ir obligāts (ja tādi tiek plānoti); • students netiek pielaists pie eksāmena, ja nav iesniegti mājas darbi (noteiktajā laikā un noteiktajā kvalitātē), kā arī nav izpildīti semināros paredzētie darbi; • 25% no kopējā vērtējuma veido dalība lekcijās un semināros, 25% no kopējā vērtējuma veido mājas darbi, 50% – sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Tiek apgūts noteikts informācijas kopums par juridisko retoriku, tās pamatjautājumiem, terminoloģiju, gūta sapratne par juridisko tekstu veidošanu, argumentāciju un pētījumu sagatavošanu, izteiktā un rakstītā nozīmi profesionālajā darbībā. Izpratne par runas mākslas teorijas pamatiem, publiskas runas nozīmi, tiesu runas raksturojumu, īpatnībām un nozīmi pierādīšanā, praktiskajā darbībā kopumā.
Prasmes:Studējošie iegūst prasmes apkopot, analizēt, secināt un praktiski strādāt ar informācijas avotiem, gūt savas atziņas par pētāmo priekšmetu, kā arī to visu izmantot turpmākajā darbībā, tai skaitā – juridisko tekstu analīzē un jaunrades tehnikā. Pārvaldīt savu runas un rakstu māku, analizēt savu un citu veikumu, ievērojot juridiskās retorikas, terminoloģijas un profesionālās ētikas īpatnības, tai skaitā atbilstošās attiecīgo tiesību aktu normas. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Kompetences:Profesionāla lietpratība, savai kompetencei atbilstošas zināšanas; profesionāla, individuāla un sociāla pieredze un izpratne juridiskās retorikas jautājumos. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apele, A. 2011. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC (Poligrāfists).
2Džohansens, S. un Broka, B. 2010. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga.
3Grūtups, A. Krievijai netraucēs ne eiro, ne lats, ja tā izdomās uz šejieni sūtīt Pleskavas divīziju. Iegūts no: http://nra.lv/latvija/96343-grutups-krievijai-netrauces-ne-… sejieni-sutit-pleskavas-diviziju.htm
4Kaminska, G. 2000. Tiesu runas kā publiskas runas sagatavošana un izpildījums. Rīga.
5Kaminska, G. 2002. Tiesu runas problēmas. Rīga.
6Krūmiņa, V. un Skujiņa, V. 2002. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga.
7Ludvigs, A. Aizstāvības runa Augstākās tiesas Krimināllietu kolēģijā 1980.gada 17.martā. Žurnāls Kriminālā un Administratīvā Justīcija 1998.gada Nr. 1(2).
8Markevičs, A. Aizstāvības runa Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā 1997.gada 28.februārī. Žurnāls Kriminālā un Administratīvā Justīcija 1997.gada Nr. 1.
Papildus literatūra
1Bariss, V. 2003. Darba burtnīca retorikā: metodiskie materiāli bakalauru un maģistru studijām /Voldemārs Bariss; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filozofijas katedra. Jelgava: LLU.
2Аннушкин, В. 2008. Риторика : вводный курс : учебное пособие /В.И. Аннушкин. Москва : Флинта: Наука
3Eckardt, B. 2000. Fachsprache als Kommunikationsbarrire? Verständigungsprobleme zwischen Juristen und Laien / B. Eckardt. – Wiesbaden: Dt. Univ. Verl., S. 210.
4Wiesmann, E. 2004. Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation. Wissenschaftliche Grundlagen und computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. Tübingen: Narr, S. 37.
5Forensic, J. 2004. Linguistics: An Introduction to Language, Crime and Law. - London-New-York: J., Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and Law. - London-New-York: Continum, – 4.-5.
6Ивакина, Н. 2007. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Москва: Юристъ, Iegūts no: http://royallib.com/read/ivakina_nadegda/osnovi_sudebnogo_k…
Citi informācijas avoti
1Kramiņš, E. 2005. Runas prasme saziņā: monogrāfija. Rīga: BA Turība.
2www.likumi.lv
3www.vestnesis.lv
4www.juristavards.lv, tiesas.lv