Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Andris Šķesters

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_064LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; KrimināltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Šķesters
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija.
Mērķis:
Sniegt iespēju apgūt tiesību normu piemērošanas metodoloģiju, kas atbilst demokrātiski tiesiskas valsts principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Juridisko metožu mācības mērķis un vieta juridisko zinātņu studiju programmā. Juridisko metožu nepieciešamību veicinošie apstākļi. Tiesību avoti un to piemērošanas īpatnības. Faktiskais sastāvs un tiesiskais sastāvs. Juridiskais siloģisms un subsumcija. Tiesisko seku noteikšana un konkretizēšana.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Tiesību normu interpretācijas jēdziens. Tiesību normu interpretācijas metodes: (a) gramatiskā interpretācijas metode; (b) vēsturiskā interpretācijas metode; (c) teleoloģiskā interpretācijas metode; (d) sistēmiskā tiesību normu interpretācijas metode.Nodarbības2.00auditorija
3Vispārējo tiesību principu piemērošanas īpatnības. Aksioloģiskās premisas. Tiesību normu un tiesību principu kolīzija. Tiesību tālākveidošana: likuma „robu” jēdziens, atklāti un aizklāti likuma „robi”. Analoģija, teleoloģiskā redukcija. Slēdziens par pretējo. Slēdziens no lielākā uz mazāko. Slēdziens no mazākā uz lielāko. Tiesas ieskats un tiesību tālākveidošana. Tiesību tālākveidošanas konstitucionālais pamatojums.Lekcijas4.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Konstitūcijas interpretācijas īpatnības. Eiropas Savienības tiesību interpretācijas īpatnības un problemātika. Tiesību normu intertemporālā piemērojamība.Lekcijas3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Juridisko metožu mācības mērķis un vieta juridisko zinātņu studiju programmā. Juridisko metožu nepieciešamību veicinošie apstākļi. Tiesību avoti un to piemērošanas īpatnības. Faktiskais sastāvs un tiesiskais sastāvs. Juridiskais siloģisms un subsumcija. Tiesisko seku noteikšana un konkretizēšana.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesību normu interpretācijas jēdziens. Tiesību normu interpretācijas metodes: (a) gramatiskā interpretācijas metode; (b) vēsturiskā interpretācijas metode; (c) teleoloģiskā interpretācijas metode; (d) sistēmiskā tiesību normu interpretācijas metode.Nodarbības1.00auditorija
3Vispārējo tiesību principu piemērošanas īpatnības. Aksioloģiskās premisas. Tiesību normu un tiesību principu kolīzija. Tiesību tālākveidošana: likuma „robu” jēdziens, atklāti un aizklāti likuma „robi”. Analoģija, teleoloģiskā redukcija. Slēdziens par pretējo. Slēdziens no lielākā uz mazāko. Slēdziens no mazākā uz lielāko. Tiesas ieskats un tiesību tālākveidošana. Tiesību tālākveidošanas konstitucionālais pamatojums.Lekcijas1.00auditorija
4Konstitūcijas interpretācijas īpatnības. Eiropas Savienības tiesību interpretācijas īpatnības un problemātika. Tiesību normu intertemporālā piemērojamība.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pamatliteratūras, papildliteratūras un judikatūras studijas. Patstāvīgā darba temati ir atbilstoši kontaktstundās norādītajiem tematiem, bet ietver sevī patstāvīgu darbu ar normatīvajiem aktiem un tiesu prakses materiāliem, padziļināti apgūstot izklāstīto studiju vielu. Grupu darba laikā studenti izstrādā prezentāciju par aktuālu juridisko metožu jautājumu, ko prezentē auditorijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais grupu darbs – 25% no kopējā vērtējuma, 75% eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par tiesību avotiem un to īpatnībām, tiesību normu interpretāciju un tiesību normu tālākveidošanu.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj interpretēt un piemērot tiesību aktus un vispārējos tiesību principus. Risinot praktiskos uzdevumus, identificē faktiskos apstākļus, prot atrast piemērojamo tiesību normu un spēj konkretizēt tiesiskās sekas. Izprot likuma „robu” jēdzienu un, izmantojot atbilstošu tiesību tālākveidošanas metodi, spēj atrisināt praktisko situāciju. Spēj interpretēt un piemērot tiesību aktus un vispārējos tiesību principus. Izprot likuma „robu” jēdzienu un, izmantojot atbilstošu tiesību tālākveidošanas metodi, spēj atrisināt praktisko situāciju.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie piemēro tiesību normas metodoloģiski pareizi, izprot vispārējo tiesību principu vietu tiesību sistēmā un piemērošanas īpatnības, spēj izvērtēt tiesību normu konstitucionalitāti. Prot veidot un pamatot aksioloģiskās premisas, risinot tiesību principu kolīzijas. Tiesību principu kolīziju risinājumu pamato ar konstitūcijā ietvertajām vērtībām. Spēj integrēti piemērot nacionālās un Eiropas Savienības tiesības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā: Rakstu krājums, E.Meļķiša zinātniskā redakcijā. Rīga: BO SIA „Ratio iuris”, 2003.
2 Meļķisis E. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Rakstu krājums. Tiesu namu aģentūra, 2014.
3Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. Rīga, 2004.
4Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: BO SIA „Ratio iuris”, 2005.
5Kalniņš Voldemārs Romiešu civiltiesību pamati. Zvaigzne ABC apgāds, 2010.
6Sniedzīte Ginta Tiesnešu tiesības. Jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā. Latvijas Vēstnesis, 2013.
7Neimanis J. Ievads tiesībās. Autora izdevums, 2004.
8Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: SIA „Ratio iuris”, 2005
9Joksts O., Grigersone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības), SIA Drukātava, 2011.
10Rezevska D. Satversmes 1.panta komentārs. Latvijas Republikas Satversmes komentāri I nodaļa. Vispārējie jautājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014
11Mieriņa A. Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma. Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2015.
12Raihs N. Izprotot Eiropas Savienības tiesības. R.:TNA, 2004
Papildus literatūra
1V.Jakubaņecs “Juridiski terminoloģiskā, skaidrojošā vārdnīca” (sast. V. Jakubaņecs) - Rīga “P&Ko” 2005, 287 lpp.
2Кашанина Т.В. Юридическая техника. Москва, 2007.
3Raisch P. Juristische Metodik: Vom antiken Rom bis zur Gegenwart. Heidelberg: Müller, 1995.
4Peczenik A. On Law and Reason. Dordrecht: Kluwer, 1989.
Citi informācijas avoti
1Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa spriedums lietā Nr. 2008-35-01 „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam”. Latvijas
2Satversmes tiesas 2000. gada 30. augusta spriedums lietā Nr. 2000-03-01 „Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam”. Latvijas Vēstnesis,
3Satversmes tiesas 2006. gada 8. novembra spriedums lietā Nr. 2006-04-01 „Par likuma „Par valsts pensijām’’ pārejas noteikumu 16. punkta 12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam’’. Latvijas Vēstnesis, 2006. gada 15. novembris, Nr. 183
4Satversmes tiesas 2006. gada 16. oktobra spriedums lietā Nr. 2006-05-01 „Par Radio un televīzijas likuma 46. panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 58. un 91. pantam”. Latvijas Vēstnesis, 2006. gada 24. oktobris, Nr. 169