Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anete Bože

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_382LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anete Bože
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas48
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija. Juridiskās metodes.
Mērķis:
Nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt aktuālākās zināšanas, attīstīt prasmes un kompetences tiesību principu un normu piemērošanā, juridisko metožu pielietošanā, attīstot juristam nepieciešamās iemaņas juridiskajā analīzē un kāzusu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa pamatu prasību skaidrošana. Tiesību teorija. Juridiskās metodes un to nozīme jurista darbā.Lekcijas2.00auditorija
2Tiesību principi. Tiesību normu interpretācija. Tiesību tālākveidošana.Lekcijas1.00auditorija
3Juridisku dilemmu/ kāzusu risnāšana un avotu atlase.Nodarbības8.00auditorija
4Tiesību avotu dažādība un specifika.Lekcijas1.00auditorija
5Tiesību teorijas aktualitātes.Lekcijas1.00auditorija
6Normatīvo aktu kolīziju risinājumu analīze un prezentēšana.Nodarbības8.00auditorija
7Tiesību teorijas attīstības virzieni.Lekcijas2.00auditorija
8Noslēguma mājas darba analīze, prezentēšana un apkopojums.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa pamatu prasību skaidrošana. Tiesību teorija. Juridiskās metodes un to nozīme jurista darbā.Lekcijas0.50auditorija
2Tiesību principi. Tiesību normu interpretācija. Tiesību tālākveidošana.Lekcijas0.50
3Juridisku dilemmu/ kāzusu risnāšana un avotu atlase.Nodarbības3.50auditorija
4Tiesību avotu dažādība un specifika.Lekcijas0.50auditorija
5Tiesību teorijas aktualitātes.Lekcijas0.50
6Normatīvo aktu kolīziju risinājumu analīze un prezentēšana.Nodarbības3.50
7Tiesību teorijas attīstības virzieni.Lekcijas0.50auditorija
8Noslēguma mājas darba analīze, prezentēšana un apkopojums.Lekcijas0.50
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros ir paredzēti trīs studējošo patstāvīgie darbi, no kuriem divi tiek uzdoti juridiska kāzusa veidā, kas ir jāatrisina un jāspēj aizstāvēt savs viedoklis par risinājumu. Trešo patstāvīgo darbu nosaka studiju kursa vadošais docētājs. Patstāvīgā darba iesniegšanas termiņus studiju kursa vadošais docētājs precizē pirmajā tikšanās reizē, nosakot darbu iesniegšanas grafiku, darbu ieskaite tiek veikta, ja studējošais ir saņēmis ne mazāk kā 4 (gandrīz viduvēji) balles.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšana notiek šādi: • Patstāvīgā darba vērtējums veido 60%; • Noslēguma eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apgūstot šo studiju kursu studējošie spēj parādīt paplašinātas juridiskās zināšanas un izpratni par attiecīgo normatīvo aktu piemērošanas procesa specifiku. Papildus apgūstot tiesību teorijas aktualitāšu daļu, studējošais iegūst zināšanas par tiesību teorijas nozīmi jurista profesionālajā darbībā.
Prasmes:Studējošie spēj pielietot tiesību teorijas atziņas un juridiskās metodes, lai veiksmīgi spētu darboties patstāvīgi un risināt konkrētus gadījumus. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par tiesību teorijas atziņām gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Papildus studējošie nostiprina prasmes, kas nepieciešamas, lai nošķirtu juridiskus faktus no citas informācijas, kā arī nostiprina prasmes patstāvīgi pielietot savas zināšanas pamatojot un aizstāvot noteikta veida secinājumus.
Kompetences:Pamata kompetence, ko studējošie iegūst, beidzot šo studiju kursu – spēja risināt dažāda veida juridiskas dillemmas un kāzusus. Papildus risinot attiecīgos kāzusus, spēj argumentēti pamatot savas darbības un lietot attiecīgos juridiskos terminus sasaistot tiesību teorijas un prakses atziņas. Studējošie spēj patstāvīgi savā darbā izmantot studiju kursu laikā apgūto teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbu un profesionāli pildītu augsti kvalificētu darbu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana / Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Tiesu namu aģentūra, 2014
2Muciņš L. Juridiskās personas jēdziens. Grāmatā: Inovāciju juridiskais nodrošinājums, LU 70. konferences rakstu krājums. Rīga: LU, 2012
3Danovskis E. Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015
4Džohansens S., Broka B. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga: TNA, 2017.
5Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā: Rakstu krājums, E.Meļķisa zinātniskā redakcijā. Rīga: BO SIA "Ratio iuris", 2003.
6Meļķisis E. Latvijas tiesiskās sistēmas ceļš uz demokrātisku tiesisku valsti. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014.
7Plotnieks A. Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: SIA "Izglītības soļi", 2009.
8Razevska D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: TNA, 2015.
Papildus literatūra
1Holland J. Webb J., Learning legal rules: a stdents guid to legal methods and reasonng, 8th ed., Oxford, UK: Oxford University Press, 2013,
2Ginsburg J. Legal Methods. University Casebook Series, 2014.
3Ikgadējie LU Juridiskās fakultātes konferenču krājumi.
Citi informācijas avoti
1Datubāzes RSU
2Jurista vārds, Juridiskā zinātne, Socrates