Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aleksandrs Matvejevs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_065LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aleksandrs Matvejevs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kursa apguve balstās uz integrētām iepriekš iegūtajām zināšanām studiju programmas ietvaros.
Mērķis:
Apgūst padziļinātas zināšanas par svarīgākajiem pasaules un Latvijas kārtības policijas darba organizācijas jautājumiem, radīt studējošiem izpratni par policijas administratīvo darbību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Valsts policijas sistēma un struktūra. Kārtības policijas vieta Valsts policijas sistēmā.Lekcijas2.00auditorija
2Kārtības policijas administratīvās darbības vispārējā izpratne un principi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Kārtības policijas administratīvās darbības struktūra.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Policijas administratīvās darbības metodes un veidi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kārtības policijas darbības efektivitātes vērtēšanas tiesiskie kritēriji, kā arī atsevišķu amatpersonu darba vērtēšanas pamatkritēriji.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Valsts policijas sistēma un struktūra. Kārtības policijas vieta Valsts policijas sistēmā.Lekcijas2.00auditorija
2Kārtības policijas administratīvās darbības vispārējā izpratne un principi.Lekcijas1.00auditorija
3Kārtības policijas administratīvās darbības struktūra.Lekcijas1.00auditorija
5Kārtības policijas darbības efektivitātes vērtēšanas tiesiskie kritēriji, kā arī atsevišķu amatpersonu darba vērtēšanas pamatkritēriji.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto.
Vērtēšanas kritēriji:
Kritēriji: a) dalība nodarbībās 20% b) uzrakstīts un publiski aizstāvēts referāts 80% Kopā: 100%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par kārtības policijas darba organizāciju, struktūru un dienestu kompetenci; kārtības policijas darba plānošanas procesu, prevencijas darba metodēm, administratīvā darba specifiku, sabiedriskās kārtības pasākumu plānošanas un organizēšanas darba īpatnībām; kārtības policijas struktūrvienību darbības tiesisko regulējumu.
Prasmes:Studējošie zina Valsts policijas kārtības policijas darba organizāciju, struktūru un dienestu kompetenci; studējošie zina kārtības policijas darba plānošanas procesu, prevencijas darba metodes, administratīvā darba specifiku un sabiedriskās kārtības pasākumu plānošanas un organizēšanas darba īpatnības; studējošie zina kārtības policijas struktūrvienību darbības tiesisko regulējumu; zina pētīšanas metodes un specifiku.
Kompetences:Spēj aprakstīt, formulēt un komunicēt praktiskus jautājumus un piedāvāt risinājumu ceļus, veikt praktisku jautājumu problēmu analīzi; spēj uzņemties profesionālu atbildību un pieņemt lēmumus par sarežģītu uzdevumu veikšanu un plānošanu; spēj patstāvīgi plānot un organizēt prevencijas darbu, kā arī darbu administratīvās jurisdikcijas jomā; spēj patstāvīgi pielietot pētniecības metodes un veikt lietišķo pētniecību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Matvejevs, A. Sabiedrības drošība un prevencija policijas tiesībās. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”, Nr.2 /2017, 4.- 9.lpp. ISSN 1407-2971
2Matvejevs, A. Policijas darbības principi policijas tiesībās. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Baltijas Starptautiskā akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Nr.4/2018, 84.-92.lpp. ISSN1407-2971
3Matvejevs, A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Rīga: Petrovskis un Ko, 2009.
4Valsts policijas darba efektivitātes vērtēšanas kritēriji: Valsts policijas pasūtītā pētnieciskā projekta pirmā posma materiāli. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008. 120 lpp. [tiešsaiste].
5Matvejevs, A. Effective crime control as guarantor of public security, Journal of Security and Sustainability Issues, 7(3): 417–426. .http://doi.org/10.9770/jssi. 2018.7.3(4) (SCOPUS datu bāze).
Papildus literatūra
1Matvejevs, A. Darba laika organizācija Valsts policijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”, Nr.4/ 2015, 44.- 47.lpp. ISSN 1407-2971
2Matvejevs, A. Policijas sadarbība ar sabiedrību tiesiskie aspekti. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. SIA „Baltijas Starptautiskā akadēmija”, Nr.3/2014, 59.- 62.lpp. ISSN 1407-2971
3Matvejevs, A. Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgam rīkojumam vai prasībai. Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2018., Nr.1(10).9.-16.lpp.ISSN2
4Matvejevs, A. Policijas darbības aktualitātes ceļu satiksmes drošības uzraudzības jomā Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Baltijas Starptautiskā akadēmija un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Nr.1/2018,4.-13.lpp.ISSN1407-2971
5Policijas darba pilnveidošana Eiropā: Igaunijas pieredze.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2/2008, 16.-24. lpp.
6Community (oriented) policing in Europe: Concepts, theory and practice.
7Handbook on police accountability, oversight and integrity.
8Carter D.L., Radelet L.L. The Police and the community. Sixth edition. – Columbus, Ohio: Prentice Hall, 1999. – 585 p.
9Crawslaw R., Devlin B., Williamson T. Human Rights and Policing. Standarts for Good behavior and Strategy for Change – Hague: Kluwer Law International, 1998. –295 p.
10Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом. ОБСЕ.Вена, май 2008. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.osce.org/ru/spmu/32548?download=true
11Projekts „Uz sabiedrību vērsts policijas darbs”. [tiešsaiste].
12Руководство ОБСЕ по полицейской деятельности на основе оперативных данных и информации Pieejams: https://www.osce.org/ru/chairmanship/357211?download=true
13The European Code of Police Ethics. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2002. – 74 p. Var izmantot internetu http://book.coe.int
Citi informācijas avoti
1Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.
2Vispārējā cilvēktiesību deklarācija.
3Latvijas Republikas Satversme.
4Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss.
5Deklarācija par policiju.
6Nacionālās drošības koncepcija.
7Valsts drošības iestāžu likums.
8Likums “Par policiju”.
9Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.
10Valsts pārvaldes iekārtas likums.
11Administratīvā procesa likums.
12Iesniegumu likums.