Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Viesturs Liguts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Viesturs Liguts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas9
Kopā kontaktstundas19
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
iepriekšējos studiju gados apgūtās zināšanas topogrāfiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, klīniskajā farmakoloģijā, ķirurģisku (traumatisku) un terapeitisku patoloģiju norisē un ārstēšanas iespējās, klīniski laboratoriskajos izmeklējumos, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā un palīdzības apjomu, kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, un veselības aprūpes organizācijas pamatprincipos.
Mērķis:
veicināt zināšanu apguvi par katastrofu medicīnas organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā stāvokļa novērtējumu, medicīniskās šķirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem, ķīmiskām katastrofām un to seku likvidācijas īpatnībām, kā arī apgūt zināšanas par akūtu eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku un ārstēšanas īpatnībām, atsevišķu saindēšanās veidu klīnisko norisi, ieteiktiem ārstēšanas principiem un aktuālākām (biežāk saindēšanās iemesls un/vai augsta toksicitātes pakāpe) indīgām vielām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Katastrofu vispārīgs raksturojums un veidi, definīcijas. Likumdošana. Katastrofu seku likvidēšanā iesaistīto spēku raksturojums. Katastrofu seku pārvaldīšanas (menedžamenta) principiLekcijas1.00auditorija
2Katastrofu vispārīgs raksturojums un veidi, definīcijas. Likumdošana. Katastrofu seku likvidēšanā iesaistīto spēku raksturojums. Katastrofu seku pārvaldīšanas (menedžamenta) principiLekcijas1.00auditorija
3Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Katastrofu medicīnisko seku likvidācijas pirmsslimnīcas posms. Katastrofu medicīnisko seku likvidācijas slimnīcas posms. Palīdzības sniedzēju aizsardzība un aprīkojumsLekcijas1.00auditorija
7Katastrofu medicīnisko seku likvidācijas pirmsslimnīcas posms. Katastrofu medicīnisko seku likvidācijas slimnīcas posms. Palīdzības sniedzēju aizsardzība un aprīkojumsLekcijas1.00auditorija
8Katastrofu medicīnisko seku likvidācijas pirmsslimnīcas posms. Katastrofu medicīnisko seku likvidācijas slimnīcas posms. Palīdzības sniedzēju aizsardzība un aprīkojumsLekcijas1.00auditorija
9Latvijas toksikoloģiskā epidemioloģija. Saindēšanās mehānismi (kontaminācijas ceļi, toksikokinētika). Saindēšanās klīniskās izpausmes un diagnostika- simptomi un sindromi. Vispārīgie ārstēšanas pamatprincipi. Eliminācijas metodes, antidoti un to izmantošanas principiLekcijas1.00auditorija
10Latvijas toksikoloģiskā epidemioloģija. Saindēšanās mehānismi (kontaminācijas ceļi, toksikokinētika). Saindēšanās klīniskās izpausmes un diagnostika- simptomi un sindromi. Vispārīgie ārstēšanas pamatprincipi. Eliminācijas metodes, antidoti un to izmantošanas principiLekcijas1.00auditorija
11Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Nodarbības1.00auditorija
14Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: etanols un alkohola surogāti. Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: sadzīves ķīmiskās vielas, smagie metāli, nikotīns.Lekcijas1.00auditorija
15Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: etanols un alkohola surogāti. Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: sadzīves ķīmiskās vielas, smagie metāli, nikotīns.Lekcijas1.00auditorija
16Ķīmiskās kaujas un teroristiskās vielas. Ķīmisko katastrofu medicīnisko seku likvidācijas specifiskie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
17Ķīmiskās kaujas un teroristiskās vielas. Ķīmisko katastrofu medicīnisko seku likvidācijas specifiskie jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
18Katastrofās un masu negadījumos cietušo šķirošanas pamata principi un metodikaNodarbības2.00klīniskā bāze
19Cietušo vitālo funkciju uzturēšanas principi masveida negadījumos un katastrofu apstākļosNodarbības1.00klīniskā bāze
20Padziļinātais smagu traumu reanimācijas protokols masveida negadījumu un katastrofu apstākļosNodarbības1.00klīniskā bāze
21Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: kairinošās un kodīgās vielasNodarbības1.00klīniskā bāze
22Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: fosfororganiskie savienojumi, karbamātiNodarbības1.00klīniskā bāze
23Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: psihotropie (sedatīvi-hiponotiskie) medikamenti (benzodiazepīni, barbiturāti, neiroleptikas, antidepresanti)Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: tvana gāze, cianīdiNodarbības1.00klīniskā bāze
25Specifisku indīgu vielu toksikoloģija: etilspirts un surogātalkoholi (metanols, etilēna glikols, izopropilspirts)Nodarbības1.00klīniskā bāze
26Narkotiskās vielas (heroīns, kokaīns, amfetamīni, kanabinoīdi, jaunākās narkotiskās vielas)Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošu izvērtējumu un praktisku pielietojumu praktiskajās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: Ieskaite (daudzatbilžu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par katastrofu medicīnisko seku likvidācijas principiem, sniedzot neatliekamo palīdzību pēc iespējas lielākam cietušo skaitam iespējami īsākā laikā, ievērojot prioritātes principu, kā arī iegūs pamatzināšanās klīniskā toksikoloģijā – toksisko vielu iekļūšanas ceļi organismā, toksikokinētiskie apsvērumi, saindēšanās klīniskā gaita un ārstēšanas iespējām un īpatnībām.
Prasmes:Studenti varēs veikt cietušo šķirošanu notikuma vietā un slimnīcās, spēs nodrošināt cietušajiem dzīvībai svarīgās funkcijas un nepieciešamo neatliekamo terapiju, atbilstoši katastrofas un ievainojuma raksturam, spēs izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus; balstoties uz anamnēzes datiem, pacienta sūdzībām, klīniskiem simptomiem un laboratoriskiem izmeklējumiem spēs diagnosticēt akūtas intoksikācijas, novērtēt to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.
Kompetences:Par katastrofas izraisīto medicīnisko seku izvērtējumu un iespējamiem draudiem, par cietušo šķirošanu un neatliekamās palīdzības apjomu dažādos katastrofu medicīnisko seku likvidācijas etapos, pastāvot ierobežotiem medicīniskiem resursiem; kompetences pieņemt individuālus rīcības lēmumus, atbilstoši situācijai, vienlaikus darbojoties komandā un sekojot vispārīgiem katastrofu seku likvidācijas pārvaldības norādījumiem; kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju riska faktoriem, epidemioloģiju, par akūta toksikoloģiskā pacienta argumentiem pamatota diagnostikas, diferenciāldiagnostikas tūlītējas darbības plāna un tālejošas rīcības taktikas sastādīšanu, saistot to ar konkrētu klīnisko situāciju un demonstrējot individuālu attieksmi pret pacientu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Induļa Vanaga un Antoņinas Sondores redakcijā. Nacionālais Apgāds, 2017.
2I. Ciottone CIOTTONE’S DISASTER MEDICINE, Second edition, Elsevier, 2016
Papildus literatūra
1Lindsay Murray, Toxicology Handbook, 3rd Edition, Elsevier Australia, 2015
Citi informācijas avoti
1UpToDate: https://www.uptodate.com/contents/search
2TOXNET Databases: https://toxnet.nlm.nih.gov/
3Agency for Toxic Substances and Disease Registry: https://www.atsdr.cdc.gov/substances/ToxEmergency.asp