Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Viesturs Liguts
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par katastrofu medicīnas organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā stāvokļa novērtējumu, medicīniskās šķirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem, ķīmiskām katastrofām un to seku likvidācijas īpatnībām, kā arī apgūt zināšanas par akūtu eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku un ārstēšanas īpatnībām, atsevišķu saindēšanās veidu klīnisko norisi, ieteiktiem ārstēšanas principiem un aktuālākām (biežāk saindēšanās iemesls un/vai augsta toksicitātes pakāpe) indīgām vielām.

Priekšzināšanas

Iepriekšējos studiju gados apgūtās zināšanas topogrāfiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, klīniskajā farmakoloģijā, ķirurģisku (traumatisku) un terapeitisku patoloģiju norisē un ārstēšanas iespējās, klīniski laboratoriskajos izmeklējumos, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā un palīdzības apjomu, kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, un veselības aprūpes organizācijas pamatprincipos.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par katastrofu medicīnisko seku likvidācijas principiem, sniedzot neatliekamo palīdzību pēc iespējas lielākam cietušo skaitam iespējami īsākā laikā, ievērojot prioritātes principu, kā arī iegūs pamatzināšanās klīniskā toksikoloģijā – toksisko vielu iekļūšanas ceļi organismā, toksikokinētiskie apsvērumi, saindēšanās klīniskā gaita un ārstēšanas iespējām un īpatnībām.

Prasmes

Studenti varēs veikt cietušo šķirošanu notikuma vietā un slimnīcās, spēs nodrošināt cietušajiem dzīvībai svarīgās funkcijas un nepieciešamo neatliekamo terapiju, atbilstoši katastrofas un ievainojuma raksturam, spēs izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus; balstoties uz anamnēzes datiem, pacienta sūdzībām, klīniskiem simptomiem un laboratoriskiem izmeklējumiem spēs diagnosticēt akūtas intoksikācijas, novērtēt to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.

Kompetences

Par katastrofas izraisīto medicīnisko seku izvērtējumu un iespējamiem draudiem, par cietušo šķirošanu un neatliekamās palīdzības apjomu dažādos katastrofu medicīnisko seku likvidācijas etapos, pastāvot ierobežotiem medicīniskiem resursiem; kompetences pieņemt individuālus rīcības lēmumus, atbilstoši situācijai, vienlaikus darbojoties komandā un sekojot vispārīgiem katastrofu seku likvidācijas pārvaldības norādījumiem; kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju riska faktoriem, epidemioloģiju, par akūta toksikoloģiskā pacienta argumentiem pamatota diagnostikas, diferenciāldiagnostikas tūlītējas darbības plāna un tālejošas rīcības taktikas sastādīšanu, saistot to ar konkrētu klīnisko situāciju un demonstrējot individuālu attieksmi pret pacientu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF6MaģistrsObligātsRoberts Stašinskis, Viesturs Liguts
Zobārstniecība, SSNSF6MaģistrsObligātsRoberts Stašinskis, Viesturs Liguts
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz6MaģistrsObligāts