Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Liāna Deklava

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_085LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā un fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģijā, farmakoloģijā.
Mērķis:
Students spēs organizēt, plānot, sniegt un novērtēt pacientu aprūpi pacientiem ar dažādām ķirurģiskām saslimšanām, profesionālo un ētisko standartu ietvaros integrējot iepriekš iegūtās zināšanas ķirurģijā. Elpošanas orgānu sistēmas, gremošanas sistēmas, nieru un urīnceļu slimības, kustību balsta aparāta slimības un pacientu aprūpe. Students iegūs zināšanas par ķirurģisku saslimšanu diagnostikas un ārstniecības principiem un pacientu aprūpi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacienta gatavošana akūtai un plānveida operācijai, pacientu aprūpe agrīnajā pēcoperāciju periodā.Lekcijas1.00auditorija
2Akūtas, hroniskas brūces, brūču aprūpe, pārsēji.Lekcijas1.00auditorija
3Gastrointestinālā trakta ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpeLekcijas1.00auditorija
4Nieru un urīnceļu slimības, pacientu aprīpeLekcijas1.00auditorija
5Elpošanas orgānu ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpeNodarbības1.00auditorija
6Vēdera sienas ķirurģiskās saslimšanas un pacientu aprūpeNodarbības1.00auditorija
7Traumatoloģija, pacientu aprūpes principiNodarbības1.00auditorija
8TansfuzioloģijaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze, situāciju uzdevumu risināšana, diskusijas grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite (semestra) – teorētisko zināšanu pārbaude par ķirurģiskajām slimībām un pacientu aprūpi. Vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ķirurģisko slimību aprūpes pamatprincipiem.
Prasmes:Studenti pratīsveikt pacientu aprūpi pacientiem ar ķirurģiskām slimībām. Studenti pratīs sagatavot pacientu dažādām ķirurģiskām manipulācijām, izmeklējumiem.
Kompetences:Studenti studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs sagatavot pacientu dažādām izmeklēšanām, pamatot un skaidrot sagatavošanas nepieciešamību, izprast orgānu sistēmu darbības traucējumu subjektīvos un objektīvos simptomus un sindromus, identificēt galvenās klīniskās pazīmes un tās diferencēt pēc smaguma, prognozēt un plānot pacienta aprūpi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Autoru kolektīvs., Kirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte, Rīga, 2009.
2Autoru kolektīvs., Medikamentozā aprūpe, jaunākās tendences un tehnoloģijas ķirurģijā. Pirmsoperācijas un pēcoperācijas aprūpe, 2012.
3Balode A. Laboratoriskā diagnostika. – Rīga: SIA Nacionālais apgāds, 2003.
4Šiliņa M., Dupure I. Pacientu izglītošana – māsas kompetence. Rīga, NA, 2004.
5Purviņš I., Purviņā S. Praktiskā farmakoloģija. Rīga, 2011.
6Gārša I. Neirokirurģija, Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2008.
7Gardovskis J., Kolītis R., Sondore A. u.c. Ķirurģija, Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.
8Ņemceva G., Sisene I., Šteinerte I., Praktiksatransfuzioloģija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
9NursingandMulti-professionalPractice, JanetMcCray: SAGE PublicationsInc; 2008.
10LuWerneW.Lewis, Barbara K.TimbyFundamentalSkillsandConceptsinPatientCare. 4thEdition. LibraryofCongressCatologing-in-PublicationDataJ.B.LippincottCompanyPhiladelphia , 2008.
11McLatchieGrega.o. Oxford Handbookof Clinical Surgery, Oxford University Press, 2013.
12Lācis A., Lācis G. Mazā klīniskā traumatoloģija un ortopēdija. Augšējās ekstremitātes un plecu joslas kaulu lūzumi, J. Rozes apgāds, 2007.
Papildus literatūra
1Periodika – „Māsa”, „Doctus”, „Jums, Kolēģi”, „Latvijas ārsts”.
2Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.