Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inga Urtāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanu par klīnisko farmāciju un klīniskā farmaceita lomu veselības aprūpē.

Priekšzināšanas

Farmakoloģija, farmakoterapija, praktiskā farmācija un farmaceitiskā likumdošana, sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe, angļu valoda.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. atpazīt klīniskā farmaceita darbības jomas un uzdevumus;
2. definēt un izklāstīt pierādījumos balstītas zāļu izvēles pamatprincipus;
3. izprast klīniskā farmaceita lomu pacientu drošības veicināšanā;
4. formulēt un aprakstīt slimnīcas farmācijas lomu un uzdevumus veselības aprūpes sistēmā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
1. identificēt klīniskā farmaceita darbības jomas;
2. novērtēt un izskaidrot klīniskā farmaceita lomu pacientu drošības (drošas zāļu lietošanas) sistēmas veidošanā;
3. piedalīties zāļu iegādei atvēlēto līdzekļu racionālas izlietošanas plānošanā, organizēšanā un uzraudzībā;
4. piedalīties racionālas zāļu lietošanas informācijas sistēmas izveidē, uzturēšanā, lietošanā;
5. piedalīties medikamentozās terapijas kļūdu atklāšanas, analīzes un novēršanas sistēmas izstrādē, ieviešanā un pilnveidē.

Kompetences

1. Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi pielietot iegūtās zināšanas klīniskā farmaceita darbā.
2. Sniegt konsultācijas veselības aprūpes speciālistiem, pamatojoties uz vadlīnijām, pieņemtiem standartiem, uz pierādījumiem balstītas medicīnas atziņām.
3. Spēs piedalīties uz racionālu farmakoterapiju vērstas veselības politikas veidošanā, attīstības virzienu un mērķu noteikšanā, atsevišķu tās posmu prognozēšanā un plānošanā.
4. Varēs aizpildīt studiju kursa aptaujas anketu ar priekšlikumiem kursa aktualizēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsInga Urtāne